Ympäristövaikutusten minimointi

Ympäristövastuu tarkoittaa Suomiselle luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin. Pyrimme jatkuvasti vähentämään omasta toiminnastamme aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

Kuitukankaiden tuotannosta aiheutuvat merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat veden- ja energiankulutus, kasvihuonekaasupäästöt ja kaatopaikkajäte. Seuraamme säännöllisesti kulutustamme ja päästöjämme. Julkistimme uudistetun yritysvastuuohjelmamme vuoden 2020 alussa, ja uusia tavoitteita ja tunnuslukuja määritellään parhaillaan. Raportoimme edistymisestämme uusien tavoitteiden saavuttamisessa vuodesta 2020 alkaen.

Miten toimimme?

Suominen on sitoutunut parantamaan jatkuvasti tuotantonsa tehokkuutta ja luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ympäristövastuu edellyttää päivittäistä sitoutumista ja Suomisen ympäristötyön
jatkuvaa kehittämistä. Vuonna 2019 perustettiin Parhaat ympäristökäytännöt -tiimi, jonka avulla jaetaan ympäristöasioita koskevia parhaita käytäntöjä ja tietoja toimipaikkojemme välillä ja etsitään mahdollisuuksia ja ratkaisuja toimintamme ympäristövaikutusten vähentämiseen.

Toimimme standardoitujen johtamisja hallintajärjestelmien mukaan. Kaikki tehtaamme on sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintastandardin mukaan, ja seitsemällä kahdeksasta tehtaasta on ISO 14001 -standardin mukaan sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Lisäksi kahdella kahdeksasta tehtaasta on ISO 50001 -standardin mukaan sertifioitu energianhallintajärjestelmä.

Raaka-aineet

 

Raaka-aineilla on merkittävä rooli liiketoiminnassamme, sillä niiden osuus kaikista kustannuksistamme on 60–70 %. Suomisella on yli 40 raaka-aineteimittajaa globaalisti. Suominen käyttää kuitukankaiden tuotannossa kuitumateriaaleja, kuten polypropeenia, polyesteriä ja selluloosapohjaisia kuituja. Vuonna 2019 uusiutuvien raaka-aineiden osuus oli 58 % (53 %), joista suurin osa oli selluloosakuituja, kuten viskoosia ja sellua. Tuemme vastuullista metsänhoitoa ja tarjoamme kuitukankaita, jotka on valmistettu FSC (FSC-N002523)-, PEFC- ja SFI-sertifioiduista raaka-aineista.

Suominen pyrkii jatkuvasti löytämään ratkaisuja, joilla voitaisiin vähentää kuitukangastuotteiden ympäristövaikutuksia kaikkialla arvoketjussa. Raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen on tärkeimpiä painopistealueitamme. Etsimme jatkuvasti tapoja parantaa materiaalitehokkuuttamme ja pyrimme minimoimaan tuotantojätteen kierrättämällä ja löytämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja sellaiselle tuotantojätteelle, jota emme pysty hyödyntämään.

Vesi

 

Vesi on Suomiselle keskeinen luonnonvara, sillä sitä käytetään kuitukankaiden tuotantoprosesseissa kuitujen sitomiseksi yhteen kuitukankaaksi. Noin 90 % prosesseihimme otetusta vedestä palautetaan vesistöön tai viemäriverkkoon, mikä tarkoittaa, että otetusta vedestä vain 10 % kuluu prosesseissamme, lähinnä haihtumalla. Veden käyttöämme ja poistoamme sääntelevät kansalliset tai alueelliset viranomaiset. Seuraamme poistuvan veden laatua säännöllisesti. Kaikki vesi puhdistetaan omissa puhdistamoissamme tai kunnallisissa jätevedenpuhdistamoissa ennen vesistöön päästämistä. Märkärainausteknologia, jota käytetään kahdella Suomisen tehtaalla, kuluttaa merkittävästi muita tuotantoteknologioita enemmän vettä. Märkärainauksen osuus on 77 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Suominen on arvioinut veden niukkuutta käyttämällä Maailman luonnonvarain instituutin (WRI) Water Risk Atlasta. Yksi tehtaistamme sijaitsee vesiriskien suhteen korkean riskin alueella, jolla vesi voidaan katsoa niukaksi luonnonvaraksi. Tämän tehtaan vedenoton osuus on noin 1,5 % Suomisen kokonaisvedenotosta.

Vuonna 2019 Suomisen veden kulutus tuotettua tonnia kohti kasvoi 10 % vuoteen 2018 verrattuna. Onnistuimme parantamaan vesitehokkuuttamme useimmilla tuotantolaitoksillamme. Märkärainauslinjamme kuitenkin kuluttivat aikaisempaa enemmän vettä, mikä vaikutti kielteisesti kokonaisvesitehokkuuteemme vuonna 2019.

Energia

 

Energiankulutuksemme koostuu lämmön ja höyryn tuotannossa käytettävien polttoaineiden käytöstä sekä ostetun sähkön ja höyryn kulutuksesta.

Vuonna 2019 energiatehokkuutemme oli samalla tasolla vuoden 2018 kanssa. Parantaaksemme energiatehokkuuttamme kiinnitämme tuotantolaitoksillamme entistä enemmän huomiota energiankulutuksemme mittaamiseen ja optimointiin sekä löytämään mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen.

Kasvihuonekaasupäästöt

 

Suominen raportoi suorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 1) ja ostetun energian tuotannosta aiheutuvat epäsuorat kasvihuonekaasupäästönsä (Scope 2). Suorat kasvihuonekaasupäästöt ovat peräisin pääasiassa prosessilämmön tuotantoon käytettävien fossiilisten polttoaineiden kulutuksesta. Epäsuorat päästöt aiheutuvat ostetun sähkön ja höyryn tuotannosta. Vuonna 2019 kasvihuonekaasupäästömme tuotettua tonnia kohti laskivat 2 % vuoteen 2018 verrattuna. Energiatehokkuuden paraneminen vaikuttaa suoraan kasvihuonekaasupäästöihimme. Kaikki toimemme, joilla parannamme energiatehokkuuttamme, vähentävät siten myös kasvihuonekaasupäästöjämme. Pyrimme jatkuvasti löytämään tapoja pienentää toimintojemme kasvihuonekaasupäästöjä.

Kaatopaikkajäte

 

Vuonna 2019 kaatopaikalle päätyneen tuotantojätteen määrä kasvoi 26 % vaikka kolmella kahdeksasta tehtaastamme ei synny enää ollenkaan kaatopaikalle päätyvää tuotantojätettä. Suurin syy kaatopaikkajätteen määrän kasvuun on, että olemme menettäneet tärkeitä tuotantojätteemme hyödyntämiseen kykeneviä yhteistyökumppaneita.

Suominen pyrkii ehkäisemään jätteen syntymistä ensisijaisesti parantamalla materiaalitehokkuutta. Lisäksi etsimme uusia mahdollisuuksia ja yhteistyökumppaneita tuotantojätteemme hyödyntämiseksi ja uskomme edistyvämme tässä vuonna 2020.