Ihmiset ja turvallisuus

Työturvallisuus ja henkilöstön yleinen hyvinvointi ovat Suomisella etusijalla. Panostamme työntekijöidemme sitoutuneisuuteen. Jatkamme korkean suorituskyvyn kulttuurin rakentamista ja turvallisuuskulttuurimme vahvistamista.

Henkilöstömme

 

Vuonna 2020 COVID-19-pandemia vaikutti merkittävästi toimintaympäristöömme. Suomiselle ensiarvoisen tärkeää oli lähes 700:n työntekijämme terveyden ja turvallisuuden varmistaminen. Kehityshankkeidemme tavoitteita oli ymmärtää työntekijöidemme sitoutuneisuuden taso ja mikä lisää heidän sitoutuneisuuttaan, sekä parantaa prosesseja, jotka edistävät korkean suorituskyvyn kulttuuria.

 

Henkilöstön terveyden turvaaminen  

COVID-19-pandemia vaikutti yritysten toimintaympäristöön monin tavoin ympäri maailmaa. Suomiselle henkilöstön terveyden ja turvallisuuden turvaaminen on ensiarvoisen tärkeää kaikissa tilanteissa. Vuonna 2020 toteutimme erilaisia turvallisuus- ja varotoimenpiteitä ja seurasimme jatkuvasti pandemian kehitystä.  

Pandemian alkuvaiheessa perustettiin COVID-19-ryhmä, jossa on jäseniä kaikista toimipisteestämme. Se piti aluksi kokouksia viikoittain ja myöhemmin joka toinen viikko. Arvioidaksemme COVID-19-pandemian vaikutuksia päivittäiseen työhön toteutimme myös kaksi pulssikyselyä, toisen keväällä ja toisen joulukuussa. Valtaosa vastaajista koki pystyneensä työskentelemään tehokkaasti pandemiasta huolimatta, luotti pandemiaa koskeviin yhtiön toimiin ja tunsi olonsa turvalliseksi suorittaessaan tehtäviään pandemian aikana. Omistautuneen henkilöstömme sekä ennakoivan lähestymistapamme ja toimiemme ansiosta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme poikkeuksellisessa tilanteessa lähes normaalisti.  

Työntekijöiden sitoutuneisuuden edistäminen 

Työntekijöiden sitoutuneisuuteen panostaminen on yksi tärkeimpiä henkilöstöön liittyviä tavoitteitamme vuosien 20202025 yritysvastuuohjelmassamme. Tärkeä askel tässä työssä oli globaali henkilöstökysely, jonka teimme vuoden 2020 jälkipuoliskolla. Kyselyn vastausprosentti oli 79.  

Kysely toi esiin sekä vahvuuksia että alueita, joissa on parantamisen varaa. Myönteistä oli se, että työntekijämme arvostavat Suomisen sitoutumista turvallisuuteen ja vastuullisuuteen, tuntevat strategiamme, tietävät, mitä heiltä odotetaan, ja luottavat vahvasti yhtiön tulevaisuuteen. Mahdollisuudet vahvistaa sitoutuneisuutta liittyvät palautteen ja tunnustuksen antamiseen, viestintään ja urakehitykseen. Tiimien esimiehet ovat saaneet tiedon tuloksista, jotta niitä voidaan käsitellä heidän tiimeissään ja käyttää perustana laadittaessa kohdennettuja, konkreettisia kehityssuunnitelmia. Meillä on käytössä seurantamenettely, jolla varmistetaan, että suunnitelmat toteutetaan ja työntekijöiden sitoutuneisuuden ja korkean suorituskyvyn kulttuurin järjestelmällistä kehittämistä tuetaan.  

Tulosten perusteella työntekijöidemme sitoutuneisuusindeksi on 69 %, mikä on sama kuin maailmanlaajuisesti toimivissa teollisuusyhtiöissä. Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat työntekijöiden pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yritystä, ylpeyttä organisaatiosta ja sitoutuneisuutta siihen. Tulos tarkoittaa, että 69 % kyselyyn osallistuneista vastasi suotuisasti näihin kysymyksiin.  

Rekrytointi- ja perehdytys prosessiemme kehittäminen edelleen on meille tärkeä pitkän aikavälin tavoite. Vahvistamme myös työnantajabrändiämme ja viestimme siitä entistä aktiivisemmin, jotta voimme edistää työntekijöidemme sitoutuneisuutta, tyytyväisyyttä ja yhtiössä pysymistä sekä houkuttelevuuttamme työnantajana. 

Korkean suorituskyvyn edistäminen  

Korkean suorituskyvyn kulttuurin rakentaminen on keskeinen osa Suomisen strategiaa ja yritysvastuuohjelmaa. Pyrimme luomaan kulttuurin, jossa ihmisiä kannustetaan ylittämään odotukset, ja jossa he pystyvät hyödyntämään koko potentiaalinsa. Tuemme strategian toteuttamista ja korkean suorituskyvyn kulttuuria varmistamalla, että työntekijöidemme tavoitteet ja toiminta ovat yhtenevät yhtiön strategian ja tavoitteiden kanssa.  

Kehitämme jatkuvasti prosessejamme ja käytäntöjämme, joiden avulla voimme tunnistaa erinomaisen suorituksen, kannustaa siihen ja palkita siitä, sekä edistää tulokseen perustuvan palkitsemisen periaatetta. Vuonna 2020 panostimme merkittävästi tehtävärakenteemme uudistamiseen ja kehitimme henkilöstön suorituksen kehittämiseen ja palkitsemiseen liittyviä järjestelmiämme ja prosessejamme.  

Suomisen kehityskeskusteluprosessi koostuu säännöllisistä työntekijän ja esimiehen välisistä keskusteluista, joissa käsitellään muun muassa edeltävän vuoden tavoitteiden saavuttamista, kuluvan vuoden tavoitteiden asettamista sekä kehitystarpeiden ja -suunnitelmien määrittämistä. Vahvistimme vuoden aikana tavoitteiden asettamisen laatua ja edistimme palautteen antamisen kulttuuria prosessin parantamiseksi. Vuonna 2020 työntekijän ja esimiehen välisiin kehityskeskusteluihin osallistui 75 % työntekijöistämme. Vuonna 2021 tavoitteemme on kehittää ja yhdenmukaistaa myös tuntipalkkaisten työntekijöidemme kehityskeskusteluprosessia maailmanlaajuisesti.  

Yhtäläisten mahdollisuuksien edistäminen 

Suomisella on lähes 700 työntekijää, jotka edustavat yli kymmentä kansallisuutta ja työskentelevät kahdeksassa toimipaikassa kolmella mantereella. Tiedostamme, että monimuotoisesta henkilöstöstä on hyötyä liiketoiminnalle, ja haluamme tarjota oikeudenmukaisen työpaikan ja kaikille yhtäläiset mahdollisuudet. Emme hyväksy minkäänlaista syrjintää esimerkiksi iän, suku puolen, uskonnon tai etnisen alkuperän perusteella. Kiinnitämme erityistä huomiota yhdenvertaisuuteen tehdessämme henkilöstöön liittyviä päätöksiä, jotka koskevat esimerkiksi rekrytointia, uralla etenemistä, palkitsemista tai ammatillista kehitystä.  

Henkilökohtaisen ja ammatillisen kehityksen tukeminen 

Menestyksemme kannalta on ratkaisevan tärkeää, että määritämme strategisten tavoitteidemme saavuttamiseksi tarvittavat kyvyt ja osaamisen ja kehitämme niitä. Tärkeänä osana tätä tuemme työntekijöidemme henkilökohtaisia uratavoitteita ja jatkuvaa ammatillista kehitystä. Vuonna 2020 COVID-19-pandemiaan liittyvät terveys- ja turvallisuuskysymykset hidastivat jonkin verran koulutustoimintaamme. Käynnistimme kuitenkin globaalin ohjelman kehittääksemme entisestään sekä myynnin osaamista että yhteisiä prosessejamme ja toteutimme paikallisia koulutusohjelmia, joissa käsiteltiin esimerkiksi turvallisuutta, laatua ja parhaita käytäntöjä. 

Turvallisuus

 

Painotamme turvallisuutta sekä työtapaturmien ennaltaehkäisyä ja meillä on vahva turvallisuuskulttuuri. Työntekijöiden terveys ja turvallisuus ovat Suomisella etusijalla. Edistyminen turvallisuudessa 

Turvallisuus on yksi tärkeimpiä henkilöstöön liittyviä tavoitteitamme. Tavoitteemme on, että poissaoloon johtaneita työtapaturmia (LTA) ei tapahdu lainkaan. Vuonna 2020 kehitys oli myönteistä. Suomisella sattui vuonna 2020 yhteensä 1 poissaoloon johtanut tapaturma (6 vuonna 2019). Kahdeksasta toimipaikasta seitsemän saavutti nollan tapaturman tavoitteen vuonna 2020. Tapaturmataajuutemme (AFR) laski ja oli 0,79 vuonna 2020 (4,95). Tapa turmien vakavuusaste (ASR) oli 0,14 (0,12). Tehtaillamme ei sattunut yhtään kuolemaan johtanutta työtapaturmaa työntekijöiden tai urakoitsijoiden keskuudessa. Tilastoimme kaikki työtapaturmat ja läheltä piti tilanteet ja selvitämme niiden syyt.  

Turvallisuus pandemian aikana 

Vuotta 2020 leimasi maailmanlaajuisesti COVID-19- pandemia. Tärkein painopisteemme vuoden aikana oli henkilöstömme turvallisuuden takaaminen. Suominen seurasi COVID-19-tilannetta tarkasti ja toteutti laajoja varotoimen piteitä, joilla suojeltiin työntekijöitämme ja varmistettiin työympäristön turvallisuus toimipaikoillamme. Otimme käyttöön globaaleja COVID-19-sääntöjä ja -suosituksia, kuten matkustamisen kieltäminen, fyysisten kokousten ja laitosvierailujen rajoittaminen sekä muut toimenpiteet. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta pystyimme palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti vuonna 2020. 

Turvallisuustyömme 

 

Suomisen turvallisuustyö perustuu ennalta ehkäisyyn. Suomisella on Life Saving Rules -säännöt ja Behavior Based Safety -ohjelma, joka kattaa kaikki Suomisen työntekijät sekä tehtailla että toimistoissa.  

Vuonna 2020 Behavior Based Safety -turvallisuusohjelma oli käynnissä seitsemättä vuotta. Ohjelmassa korostetaan yksilön omaa vastuuta turvallisuudesta ja keskitytään vaikuttamaan yksilön asenteisiin ja motivaatioon. Ohjelmaa toteutetaan järjestämällä turvallisuuskävelyjä, mikä tarkoittaa, että työntekijä kulkee työtilojen läpi havainnoiden sekä turvallisia että vaarallisia toimintatapoja ja olosuhteita ja keskustelee niistä avoimesti muiden työntekijöiden kanssa.   

Turvallisuuskävelykoulutus kuuluu pakollisena kaikkien uusien työntekijöiden perehdytykseen. Vuoden 2020 aikana järjestettiin yli 11 800 turvallisuuskävelyä globaalisti. Niiden avulla havaittiin yhteensä 1 614 vaarallista toimintatapaa tai olosuhdetta. Turvallisuuskävelyt kuitenkin keskeytettiin varotoimenpiteenä vuoden 2020 alussa COVID-19-pandemian vuoksi, jotta sosiaaliset etäisyydet voitiin varmistaa.   

Suominen kehittää työturvallisuutta jatkuvan parantamisen periaatteella ja jakaa eri tehtaiden parhaita käytäntöjä. Turvallisuutta kehitettäessä pyritään vaikuttamaan erityisesti ihmisten asenteisiin, käyttäytymiseen ja toimintatapoihin sekä turvallisuuskulttuurin rakentamiseen. Turvallisuuden seuranta on osa tuotantolaitostemme päivittäistä toimintaa.   

Vuonna 2021 jatkamme turvallisuuskulttuurin vahvistamista.