Yrityskansalaisuus

Suominen toimii vastuullisesti ja yhdenmukaisesti kaikkialla maailmassa. Haluamme tukea vastuullista toimintaa toimitusketjussamme ja koko yhteiskunnassa kunnioittamalla ihmisoikeuksia, olemalla hyvä yrityskansalainen ja vähentämällä oman tuotantomme ympäristövaikutuksia.

Suominen on globaali yhtiö, jolla on toimintaa kolmella mantereella. Teemme päivittäin yhteistyötä monien sidosryhmien kanssa monikulttuurisessa ympäristössä.

Maailmanlaajuisesti toimivana yhtiönä tarjoamme työtä ja liiketoimintamahdollisuuksia monille erilaisille sidosryhmille. Edistämme läpinäkyvyyttä viestinnässämme ja pyrimme varmistamaan, että kaikki toimintamme on vastuullista ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaista.

Päivittäistä toimintaamme ohjaavat Suomisen eettinen ohje ja siihen liittyvät politiikat. Ne luovat perustan vastuullisille liiketoimintakäytännöille. Odotamme liikekumppaneidemme toimivan vastuullisesti ja noudattavan eettistä ohjettamme tavarantoimittajille. Lisätietoa eettisestä ohjeesta verkkosivuiltamme.

Sidosryhmävuoropuhelu

 

Suomisen sidosryhmät ovat yhteisöjä tai yksilöitä, jotka vaikuttavat liiketoimintaamme tai joihin liiketoimintaamme vaikuttaa. Sidosryhmämme ovat keskenään hyvin erilaisia, joten painotukset ja viestintäkanavat vaihtelevat sidosryhmien tarpeiden mukaan.

Jatkuva vuorovaikutus sidosryhmien kanssa on keskeinen osa Suomisen yritysvastuuta. Sidosryhmävuoropuhelu antaa tärkeää tietoa sidosryhmien odotuksista ja huolenaiheista ja auttaa meitä tunnistamaan toimintaympäristömme tarjoamia mahdollisuuksia ja siinä esiintyviä riskejä. Haluamme käydä avointa ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja pyrimme läpinäkyvään viestintään eri kanavia käyttäen.

Teimme vuonna 2019 avoimen verkkokyselyn kaikille sidosryhmillemme. Tavoitteena oli arvioida sidosryhmiemme odotuksia ja kerätä tietoa ja näkemyksiä siitä, miten voisimme kehittää yritysvastuutyötämme. Verkkokyselyä täydensivät valittujen tärkeimpien sidosryhmien edustajien syvähaastattelut.

Sidosryhmämme korostivat vastauksissaan vastuullisuuden merkitystä. Vastuullisuuden katsottiin tarkoittavan ympäristön kannalta ja sosiaalisesti vastuullista tuotantoa sekä ympäristöystävällisiä tuotteita. Kaikki sidosryhmät tähdensivät vastuullisen tuotevalikoiman tärkeyttä. Asiakkaat korostivat tuotteiden turvallisuutta ja suorituskykyä. Työntekijät painottivat työhön läheisesti liittyviä asioita, kuten työterveyttä ja -turvallisuutta sekä kehittymismahdollisuuksia. Osakkeenomistajat nostivat esiin ympäristöasioita, kuten kiertotalouden sekä vastuullisen tuotannon ja toimitusketjun.

Verojalanjälki

 

Suominen-konsernin verojalanjälki edustaa Suomisen toiminnasta sen toimintamaissa aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa. Suomisen liiketoiminnasta aiheutuu Suomiselle verojen ja veronluonteisten maksujen maksamisvelvollisuuksia sekä velvollisuus periä ja tilittää konserniyhtiöiden liiketoiminnasta johtuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Suominen ei ole sopinut järjestelyistä, joiden tarkoituksena olisi muuttaa tai järjestellä uudelleen yhtiön verorasitusta siitä, mikä aiheutuu normaalista liiketoiminnasta. Suomisen konserniyhtiöiden välinen tavarakauppa on erittäin vähäistä. Konsernin sisäisiä palveluita saavilta konserniyhtiöiltä peritään palveluveloitus. Palveluveloitus on hinnoiteltu käyttäen markkinaehtoperiaatetta.

Suomisella on yrityksiä niissä viidessä maassa – Brasiliassa, Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa – joissa sillä on sekä tuotanto- että myyntitoimintaa. Verojen muiden veronluonteisten maksujen suhteen Suominen noudattaa kunkin maan lakeja ja määräyksiä. 

Suomalaisten konserniyhtiöiden päämarkkinat ovat ulkomailla, minkä vuoksi näiden yhtiöiden vienti ylittää merkittävästi kotimaan myynnin. Vienti on arvonlisäverotonta. Tästä seuraa, että suomalaisten konserniyhtiöiden arvonlisäverollisiin ostoihin sisältyvä vähennettävä arvonlisävero on huomattavasti suurempi kuin niiden arvonlisäverollisen myynnin perusteella tilittämä arvonlisävero. Tästä johtuen Suominen saa arvonlisäveron palautusta Suomesta.

Suomisen verojalanjälki kattaa konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvien verojen ja veronluonteisten maksujen lisäksi myös konserniyhtiöiden perimät ja tilittämät verot ja veronluonteiset maksut, kuten välilliset verot. Verotuksen ja kirjanpidon erilaisesta ajoituksesta aiheutuvat laskennalliset verot eivät sisälly verojalanjälkeen.

Vuonna 2019 Suomisen palveluksessa oli keskimäärin 685 henkilöä. Suominen vaikutti paikallisen yhteiskunnan talouteen positiivisesti työntekijöiden tuloverojen ja sekä yrityksen että työntekijöiden maksamien sosiaaliturvamaksujen muodossa. Siten Suomisen verojalanjälkeen sisältyvät myös perityt ja tilitetyt työntekijöiden tuloverot ja sosiaaliturvamaksut. Työnantajan verot on raportissa erotettu selkeästi työntekijöiden veroista ja maksuista.

Suomisen yhteisöveroon vaikuttavat merkittävästi määrin joissakin Suomisen toimintamaissa aikaisempina vuosina syntyneet verotukselliset tappiot. Paikallisten verolakien ja -määräysten mukaan verotappiot voidaan siirtää myöhemmille tilikausille ja vähentää tulevien vuosien verotettavasta tuloksesta. Tällä hetkellä Suominen ei maksa yhteisöveroa Suomessa, koska sillä on edellisiltä vuosilta siirtyneitä verotuksellisia tappioita. Suomisella on useassa toimintamaassaan käytössä verolainsäädännön sallima verokonsolidointijärjestelmä, jolloin kyseisessä maassa sijaitsevat erillisyhtiöt verotetaan tuloveron osalta konsolidoidun verotettavan tulon perusteella sen sijaan, että kukin yhtiö verotettaisiin erikseen.

Suomisen Yhdysvalloissa maksamiin yhteisöveroihin vaikuttavat paikalliset verokannustimet, joiden perusteella yritykset voivat vähentää 50–100 % vuoden aikana käyttöön otettujen investointien hankintahinnasta nopeutettuina veropoistoina. Suomisen Bethunen-tehtaalla toteuttaman laajan investoinnin nopeutettujen veropoistojen ansiosta yhdysvaltalaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu verotettava tulos pieneni myös vuonna 2019. Nopeutettujen veropoistojen käyttö pienentää verotettavaa tulosta siltä verovuodelta, jolloin niitä hyödynnetään, ja siirtää tuloverojen maksua myöhemmäksi. Nopeutettujen veropoistojen käyttö pienentää tulevien vuosien verotuksessa vähennettäviä kuluja ja siten kasvattaa verotettavaa tuloa sekä kyseisiltä vuosilta maksettavaa yhteisöveroa.

Konserniyhtiöt maksavat myös kiinteistöveroja omistamistaan maa-alueista ja rakennuksista sekä erilaisia maksuja, joiden perusteena on esimerkiksi valmistustoiminnan harjoittaminen. Lisäksi esimerkiksi Brasiliassa peritään veroa yrityksen liikevaihdon perusteella. Suominen ei käsittele näitä perittävinä ja tilitettävinä välillisinä veroina, vaan konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvinä veroina.

Konsernin verot ja maksut

  2019   2018
1 000 euroa Suomi Muut maat   Suomi Muut maat
Yhteisövero verotettavan tulon perusteella* 0 -1 351   4 -1 633
Yhteisövero liikevaihdon perusteella - -1 474   - -1 129
Kiinteistövero** -73 -952   -66 -801
Työnantajamaksut -1 490 -9 925   -1 537 -9 292
Kuluksi kirjattu arvonlisävero -20 -2   -30 -34
Viennin tullit*** - -23   - -83
Tuonnin tullit*** -606 -1 792   -622 -2 306
Valmiste- yms. verot -236 -126   -129 -115
Muut verot ja veronluonteiset maksut -25 -203   -35 -191
YHTEENSÄ -2 450 -15 847   -2 415 -15 582

Perityt ja edelleentilitetyt verot ja maksut

  2019   2018
1 000 euroa Suomi Muut maat   Suomi Muut maat
Arvonlisävero, netto 3 510 -2 536   4 818 -3 231
Tilitetyt palkoista perityt maksut -2 881 -8 912   -2 768 -7 805
Tilitetyt lähdeverot 0 -114   -406 -133
Muut tilitetyt verot - -7   - -13
YHTEENSÄ 629 -11 569   1 644 -11 182

* Yhteisövero ei sisällä laskennallisia veroja.
** Kiinteistöverot.
*** Tullit maksaa tavaran tuonti- tai vientiyritys eikä niitä peritä ja/tai tilitetä jonkin muun puolesta. Tästä syystä tullit raportoidaan maksettuina veroina.

Eettiset periaatteet

 

Toimimme aina korkealle asetettujen eettisten standardien mukaisesti. Pidämme lupauksemme ja kehitämme sidosryhmäsuhteitamme oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti.

Sitoudumme noudattamaan kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, määräyksiä ja yleisesti hyväksyttyjä menettelytapoja. Suominen pidättäytyy kaikesta epäreilusta liiketoiminnasta, kuten petoksista, korruptiosta ja lahjonnasta. Yhtiöllä on ulkopuolisen tahon ylläpitämä rikkomusten raportointikanava.

Ihmisoikeudet

Suominen on sitoutunut kunnioittamaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia Yhdistyneiden kansakuntien (YK) ohjaavia periaatteita sekä kansainvälisen työjärjestön (ILO) julistusta työelämän perusperiaatteista ja -oikeuksista. Eettisessä ohjeessaan Suominen sitoutuu työnantajana kunnioittamaan ihmisoikeuksia. Suominen ei suvaitse minkäänlaista syrjintää eikä hyväksy pakkotyötä tai lapsityövoiman käyttöä missään muodossa.

Suominen pyrkii johdonmukaisesti varmistamaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussa. Suominen edellyttää, että sen raaka-ainetoimittajat sitoutuvat toimimaan eettisesti, noudattamaan sovellettavia kansallisia lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia, jotka on määritelty kansainvälisesti tunnustetuissa standardeissa ja sopimuksissa.

Eettinen ohje

Suomisen eettisessä ohjeessa kuvataan Suominen Oyj:ssä ja sen tytäryhtiöissä noudatettavat käytännöt ja periaatteet. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi oikeudenmukaiset liiketoimintakäytännöt, pörssiyhtiöitä koskevat määräykset, ihmisoikeudet ja ympäristö. Suominen edellyttää koko henkilöstöltään eettisen ohjeen noudattamista. Suomisen eettinen ohje päivitetään vuonna 2020. Uusi kaikille työntekijöille
pakollinen koulutusohjelma käynnistetään vuosina 2021–2022.

Vaatimuksemme toimittajille kuvataan tavarantoimittajien eettisessä ohjeessa. Siinä käsitellään esimerkiksi palkkoja ja työaikoja, lapsi- ja pakkotyövoimaa sekä ympäristöä. Toimittajille tarkoitettua eettistä ohjettamme päivitettiin vuonna 2018 huomioimaan entistä paremmin ihmisoikeuksiin sekä korruptioon ja lahjontaan liittyviä asioita.

Tällä hetkellä 85 prosenttia toimittajistamme noudattaa päivitettyä eettistä ohjettamme. Uudistetun yritysvastuuohjelmamme mukaisesti tavoitteemme on, että kaikki raaka-ainetoimittajamme allekirjoittavat eettisen ohjeemme vuoden 2020 loppuun mennessä. Tavoittemme on luoda prosessi ulkopuolisen osapuolen suorittamaa toimittajien vastuullisuuden auditointia varten.