Hallinto ja taloudellinen vastuu

Taloudelliset vaikutukset

Suominen on taloudellisesti elinvoimainen yritys. Liikevaihdon kasvu, hyvä kannattavuus, vahva rahavirta ja vankka taloudellinen asema ovat pitkällä aikavälillä edellytyksiä sille, että voimme vastata taloudellisista velvoitteistamme eri sidosryhmille sekä edistää yleistä taloudellista hyvinvointia.

Sidosryhmä

Suora taloudellinen vaikutus 2017

 

Asiakkaat

Liikevaihto 426,0 milj. euroa

Suomisen merkittävimpiä asiakkaita ovat globaalit kuluttajabrändit ja kaupan omien merkkien valmistajat.

Henkilöstö

Maksetut palkat 35,6 milj. euroa

Suominen työllisti vuonna 2017 noin 670 henkilöä Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Yhteistyökumppanit

Materiaalit ja palvelut 314,1 milj. euroa

Suominen ostaa raaka-aineita sekä muita tuotteita ja palveluita paikallisilta ja kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta.

Yhteiskunta

Yhteisöverot olivat 2,5 milj. euroa positiiviset johtuen Yhdysvalloissa yritysverotukseen tehdystä muutoksesta.

Suominen ja sen yksiköt ovat omissa yhteisöissään tärkeitä työllistäjiä ja siten yleisen hyvinvoinnin edistäjiä.

Rahoittajat

Nettorahoituskulut -2,6 milj. euroa.

 

Osakkeenomistajat

Vuonna 2017 maksettiin yhteensä noin 5,6 milj. euroa osinkoina vuodelta 2016.

Suomisella oli 4 146 osakkeenomistajaa 31.12.2017.

Verojalanjälki

Suominen-konsernin (Suominen) verojalanjälki edustaa Suomisen toiminnasta sen toimintamaissa aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia yhteiskuntaan verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa. Suomisen liiketoiminnasta aiheutuu Suomiselle verojen ja veronluonteisten maksujen maksamisvelvollisuuksia sekä velvollisuus periä ja tilittää konserniyhtiöiden liiketoiminnasta johtuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Suomisen verojalanjälki syntyy Suomisen liiketoiminnasta yhtiön toimintamaissa. Suominen ei ole sopinut järjestelyistä, joiden tarkoituksena olisi muuttaa tai järjestellä uudelleen yhtiön verorasitusta siitä, mikä aiheutuu normaalista liiketoiminnasta. Suomisen konserniyhtiöiden välinen tavarakauppa on erittäin vähäistä. Konsernin sisäisiä palveluita saavilta konserniyhtiöiltä peritään palveluveloitus. Palveluveloitus on hinnoiteltu käyttäen markkinaehtoperiaatetta.

Suomisella on konserniyhtiöitä ainoastaan niissä viidessä maassa – Brasiliassa, Suomessa, Italiassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa – joissa sillä on sekä tuotantoettä myyntitoimintaa. Lisäksi Suominen Oyj:llä on ollut pieni sivuliike Ranskassa. Ranskan toimisto suljettiin vuonna 2017, ja tässä raportissa sen verot ja maksut on sisällytetty yhtiön verojalanjälkeen Suomessa. Verojen ja muiden veronluonteisten maksujen suhteen Suominen noudattaa kunkin maan lakeja ja määräyksiä.

Suomalaisten konserniyhtiöiden päämarkkinat ovat ulkomailla, minkä vuoksi näiden yhtiöiden vienti ylittää merkittävästi kotimaan myynnin. Vienti on arvonlisäverotonta. Tästä seuraa, että suomalaisten konserniyhtiöiden arvonlisäverollisiin ostoihin sisältyvä vähennettävä arvonlisävero on huomattavasti suurempi kuin niiden arvonlisäverollisen myynnin perusteella tilittämä arvonlisävero. Tästä johtuen Suominen saa arvonlisäveron palautusta Suomesta.

Suomisen verojalanjälki kattaa konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvien verojen ja veronluonteisten maksujen lisäksi myös konserniyhtiöiden perimät ja tilittämät verot ja veronluonteiset maksut, kuten välilliset verot. Verotuksen ja kirjanpidon erilaisesta ajoituksesta aiheutuvat laskennalliset verot eivät sisälly verojalanjälkeen.

Vuonna 2017 Suomisen palveluksessa oli keskimäärin 670 henkilöä. Suominen vaikutti paikallisen yhteiskunnan talouteen positiivisesti työntekijöiden tuloverojen ja sekä yrityksen että työntekijöiden maksamien sosiaaliturvamaksujen muodossa. Siten Suomisen verojalanjälkeen sisältyvät myös perityt ja tilitetyt työntekijöiden tuloverot ja sosiaaliturvamaksut. Työnantajan verot on raportissa erotettu selkeästi työntekijöiden veroista ja maksuista.

Suomisen yhteisöveroon vaikuttavat merkittävästi määrin joissakin Suomisen toimintamaissa aikaisempina vuosina syntyneet verotukselliset tappiot. Paikallisten verolakien ja -määräysten mukaan verotappiot voidaan siirtää myöhemmille tilikausille ja vähentää tulevien vuosien verotettavasta tuloksesta. Tällä hetkellä Suominen ei maksa yhteisöveroa Suomessa, koska sillä on edellisiltä vuosilta siirtyneitä verotuksellisia tappioita. Suomisella on useassa toimintamaassaan käytössä verolainsäädännön sallima verokonsolidointijärjestelmä, jolloin kyseisessä maassa sijaitsevat erillisyhtiöt verotetaan tuloveron osalta konsolidoidun verotettavan tulon perusteella. Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan verotappiot voidaan vähentää myös aikaisempien vuosien verotettavista voitoista. Tästä voi olla seurauksena yhteisöveron palautuksia.

Suomisen Yhdysvalloissa maksamiin yhteisöveroihin vaikuttavat paikalliset verokannustimet, joiden perusteella yritykset voivat vähentää 50–100 % vuoden aikana käyttöön otettujen investointien hankintahinnasta nopeutettuina veropoistoina. Yhdysvaltalaisten tytäryhtiöiden yhteenlaskettu verotettava tulos pieneni huomattavasti vuonna 2017 Suomisen Bethunen-tehtaalla toteuttaman laajan investoinnin johdosta. Nopeutettujen veropoistojen käyttö pienentää verotettavaa tulosta siltä verovuodelta, jolloin niitä hyödynnetään, ja siirtää tuloverojen maksua myöhemmäksi. Nopeutettujen veropoistojen käyttö pienentää tulevien vuosien verotuksessa vähennettäviä kuluja ja siten kasvattaa verotettavaa tuloa sekä kyseisiltä vuosilta maksettavaa yhteisöveroa.

Yhdysvalloissa Suominen on saanut osavaltion ja piirikuntien myöntämiä kannustimia suorien tukien, kustannussäästöjen ja verohyvitysten muodossa Bethunen investoinnin ja sen myötä syntyneiden uusien työpaikkojen perusteella. Konserniyhtiöt maksavat myös kiinteistöveroja omistamistaan maa-alueista ja rakennuksista sekä erilaisia maksuja, joiden perusteena on esimerkiksi valmistustoiminnan harjoittaminen. Lisäksi esimerkiksi Brasiliassa peritään veroa yrityksen liikevaihdon perusteella. Suominen ei käsittele näitä perittävinä ja tilitettävinä välillisinä veroina, vaan konserniyhtiöiden kustannuksiin sisältyvinä veroina.

tuhatta euroa 2017 2016
Maksetut verot ja veronluonteiset maksut Suomi Muut maat Suomi Muut maat
Yhteisövero, tuloksen perusteella* -13 6 335 8 -6 884
Yhteisövero, liikevaihdon perusteella - -786 - -533
Kiinteistöverot** -67 -591 -67 -611
Työnantajan maksut ja verot -1 513 -9 077 -1 509 -8 690
Kuluksi kirjattu ALV -34 -7 -34 -4
Vientitullit*** - -53 - -32
Tuontitullit*** -598 -1 706 -576 -1 132
Valmisteverot -110 -229 -91 -236
Muut verot ja veronluonteiset maksut -38 -189 -24 -368
Yhteensä -2 374 -6 302 -2 293 -18 489

 

tuhatta euroa 2017 2016

Perityt ja tilitetyt verot ja veronluonteiset
maksut

Suomi Muut maat Suomi Muut maat
ALV, netto 7 981 -4 840 7 356 -6 793
Perityt ja tilitetyt työnantajamaksut ja
muut vastaavat maksut
-2 652 -7 761 -2 583 -7 561
Lähdeverot erilaisista maksuista -272 -119 -355 -111
Yhteensä 5 057 -12 720 4 418 -14 464

* Yhteisövero ei sisällä laskennallisia veroja. Vuoden 2017 yhteisöverot ovat positiiviset johtuen nopeutettujen veropoistojen käytöstä Yhdysvalloissa.
** Kiinteistöverot.
*** Tullit maksaa tavaran tuonti- tai vientiyritys eikä niitä peritä ja/tai tilitetä jonkin muun puolesta. Tästä syystä tullit raportoidaan maksettuina veroina.
**** Työnantaja ei tee ennakonpidätystä palkasta Italiassa.