Avainluvut

Tällä sivulla on esitetty Suomisen tunnuslukujen laskentakaavat, tietoa yhtiön velkarahoituksesta sekä Suomisen keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Suomisen tiedotteet, osavuosikatsaukset ja vuosikertomukset ovat saatavilla Materiaalit-sivulla.

 

 

Avainlukuja

 

Lataa kaikki avainluvut (Excel-tiedosto)

 

  7-9/2021 7-9/2020 1-9/2021 1-9/2020 1-12/2020
Liikevaihto, milj. euroa 98,7 115,4 327,6 347,8 458,9
Vertailukelpoinen käyttökate 4,2 18,1 38,1 47,4 60,9
Vertailukelpoinen käyttökate, % 4,3 15,7 11,6 13,6 13,3
Käyttökate 4,2 18,1 38,1 47,4 60,9
Liikevoitto, milj. euroa -0,8 12,9 23,1 31,0 39,5
Liikevoitto, % -0,9 11,2 7,0 8,9 8,6
Raportointikauden voitto, milj. euroa -1,7 10,9 18,2 22,8 30,1
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa -8,9 20,1 8,2 39,1 57,0
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa -0,16 0,35 0,14 0,68 0,99
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,03 0,19 0,32 0,40 0,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 11,8 13,8 16,7
Velkaantumisaste (gearing), % 30,2 29,9 25,4

  

Tunnuslukujen laskentakaavat

 
Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto oikaistuna hybridilainan korkovaikutuksella verojen jälkeen  
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita  
Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS) = Raportointikauden voitto  
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita  
Liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen  
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Tulos poistojen ja arvonalentumisten jälkeen oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä  
   
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen uuden ohjeen mukaisesti Suominen ei enää esitä vaihtoehtoisena tunnuslukuna liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä. Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut.   
   
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta = Liiketoiminnan rahavirta  
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  
Osakekohtainen oma pääoma = Oma pääoma yhteensä  
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita  
Osakekohtainen osinko = Raportointikaudelta jaettu osinko  
Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita  
Osinkosuhde, % = (Osakekohtainen osinko x 100)  
Laimentamaton osakekohtainen tulos  
Efektiivinen osinkotuotto, % = (Osakekohtainen osinko x 100)  
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi  
Hinta/osakekohtainen tulos (P/E) = Raportointikauden viimeinen pörssikurssi  
Laimentamaton osakekohtainen tulos  
Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi  
 
Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita  
 
Käyttökate = Tulos ennen poistoja ja arvonalentumisia (liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)  
 
Rahavarat = Muut rahavarat ja käteisvarat  
 
Korolliset nettovelat = Korolliset velat – korolliset saamiset – rahavarat  
 
Oman pääoman tuotto (ROE), % = (Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100)  
Oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)  
Sijoitettu pääoma = Oma pääoma yhteensä + korolliset velat  
 
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = (Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100)  
Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo  
Omavaraisuusaste, % = (Oma pääoma yhteensä x 100)  
(Taseen loppusumma – saadut ennakot)  
Velkaantumisaste, % = (Korolliset nettovelat x 100)  
Oma pääoma yhteensä  

 

Taloudelliset tavoitteet

 

Suomisen hallitus on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet strategiakaudeksi 2020–2025:

  • Liikevaihdon kasvu kauden aikana: nopeampaa kuin kohdemarkkinoiden kasvu
  • Käyttökate-% (EBITDA-%) 2025 mennessä: yli 12 %
  • Velkaantumisaste kauden aikana: 40–80 %, mukaan lukien IFRS 16 Vuokrasopimukset – standardin soveltamisen vaikutus


Yhtiö soveltaa tilinpäätöksen tunnuslukujen laskentaperusteita ja -kaavoja.

Miten tavoitteet saavutetaan?

 

Kasvu   Kannattavuus   Velkaantumisaste

Vastuullisten tuotteiden markkinaa nopeampi kasvu

Innovaatiot markkinakasvun hyödyntämiseen

Kohdennetut investoinnit vastaamaan kysynnän kasvuun

 

Tuotantolinjojen tehokas käyttö

Katteen parantaminen uusien tuotteiden sekä tuotanto- ja raaka-ainetehokkuuden avulla

Kiinteiden kustannusten jatkuva hallinta

 

Tasapainoinen investointisuunnitelma

Liiketoiminnan rahavirran pitäminen terveellä tasolla

Velkarahoitus

 

50 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Suominen laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan. Lue tiedote tästä

Suominen Oyj:n 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan listalleottoesite saatavilla; listalleottohakemus jätetty. Lue tiedote tästä

Listalleottoesite (pdf, englanniksi)

Takausasiakirja (pdf, englanniksi)

Uusi lainasopimus

Suominen on sopinut uudesta kolmivuotisesta 100 miljoonan euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing).

Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, miten hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvaa Suomisen aiemman, 100 miljoonan euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.

Katso lehdistötiedote aiheesta

Lehdistötiedote: Suominen pidentää luottolimiittijärjestelynsä voimassaoloaikaa vuodella

 

85 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Suominen Oyj on laskenut liikkeeseen 85 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Joukkovelkakirjalaina erääntyy 3.10.2022, sen kiinteä vuotuinen kuponkikorko on 2,50 prosenttia ja joukkovelkakirjalainan emissiokurssi on 100,00 prosenttia. Joukkovelkakirjalainasta saatavat varat käytetään osittain Suominen Oyj:n vuonna 2019 erääntyvien 75 000 000 euron vakuudettomien 4,375 % kiinteäkorkoisten velkakirjojen (ISIN: FI4000108576) osittaiseen takaisinostoon. Loppuosa saatavista varoista voidaan käyttää Suominen Oyj:n yleisiin rahoitustarpeisiin.

Suominen hakee joukkovelkakirjalainan listalleottoa Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.  Finanssivalvonta on hyväksynyt joukkovelkakirjalainan listalleottoesitteen ja sen on saatavana pdf-tiedostona alla olevan linkin kautta. Listalleottoesite on englanninkielinen ja se sisältää suomenkielisen tiivistelmän.

Esitettä tai siinä olevaa tietoa ei tule jakaa tai levittää, suorasti tai epäsuorasti, henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Singaporessa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai muualla, missä esitteen tai siinä olevien tietojen saatavilla olo voi olla lainvastaista. Klikkaamalla tästä hyväksyn edellä kuvatut ehdot ja avaan listalleottoesitteen (pdf)