← Takaisin

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020: Liikevoitto lähes kaksinkertaistui, vahva rahavirta

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 23.4.2020 klo 9.30

Suominen Oyj:n Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2020:
Liikevoitto lähes kaksinkertaistui, vahva rahavirta


AVAINLUKUJA

  1-3/ 1-3/ 1-12/
  2020 2019 2019
Liikevaihto, milj. euroa 110,2 109,8 411,4
Käyttökate 11,3 9,3 33,7
Käyttökate, % 10,2 8,5 8,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 5,7 3,0 8,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 5,1 2,7 2,0
Liikevoitto, milj. euroa 5,7 3,0 8,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa 3,5 1,1 0,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 9,4 -2,4 29,9
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,06 0,02 0,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,16 -0,04 0,52
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 4,8 2,9 3,7
Velkaantumisaste (gearing), % 43,7 68,3 50,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Tammi-maaliskuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto nousi 0,4 % ja oli 110,2 milj. euroa (109,8)
- Liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 5,7 milj. euroa (3,0)
- Liiketoiminnan rahavirta parani ja oli 9,4 milj. euroa (-2,4)

Näkymät vuodelle 2020 päivitetty

Suominen arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuodesta 2019. On kuitenkin huomioitava, että tulosennuste vuoden jälkipuoliskolle on epävarma johtuen COVID-19 pandemiasta. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2020, julkaistu 29.1.2020:
Suominen arvio vertailukelpoisen liikevoiton paranevan vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa.

Petri Helsky toimitusjohtaja:

“Suomisen liikevoitto lähes kaksinkertaistui ja oli 5,7 milj. euroa (3,0) vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä, johtuen lähinnä korkeammista myyntimääristä, parantuneesta tuotannon tehokkuudesta, paremmasta raaka-ainetehokkuudesta ja suotuisammista raaka-aineiden hinnoista. Viime vuonna loppuun saatettu kasvuinvestointiprojekti Green Bayn tehtaallamme Yhdysvalloissa oli yksi tekijöistä, jotka mahdollistivat kasvaneen tuotannon. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa.

Liikevaihtomme pysyi vertailukauden tasolla ja oli 110,2 milj. euroa (109,8). Myyntimäärät kasvoivat mutta myyntihinnat laskivat johtuen alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 1,4 milj. euroa.

COVID-19 pandemia kasvatti myyntimääriä kaikilla markkina-alueillamme vuosineljänneksen loppua kohti ja lyhyellä aikavälillä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Vuoden toisella puoliskolla COVID-19 pandemian aiheuttama kysynnän kasvu saattaa kuitenkin olla jo rauhoittunut. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa. Pandemian suurimmat Suomiselle aiheuttamat riskit ovat mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme mahdolliset sulkemiset virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia sekä logistiikkaan liittyvät ongelmat. Toistaiseksi olemme pystyneet toimimaan lähes normaalisti. Tämän ovat mahdollistaneet hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön otetut tiukat turvallisuusmenettelyt tartuntariskin minimoimiseksi tuotantolaitoksillamme. Lisäksi alueilla, joissa liiketoimintaa on suljettu, viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotantomme välttämättömäksi pandemian torjunnassa. Raaka-aineiden saatavuuteen liittyvien riskien suhteen seuraamme tilannetta tarkasti ja olemme määritelleet niiden osalta riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Olemme edistyneet tammikuussa 2020 julkaistun strategiamme toteuttamisessa. Yksi strategiamme kulmakivistä on vastuullisuus ja vahvistaaksemme johtajuuttamme vastuullisissa kuitukankaissa solmimme monivuotisen kaupallisen yhteistyösopimuksen Ahlstrom-Munksjön kanssa koskien Ställdalenin tehtaalla Ruotsissa valmistettavia tuotteitamme. Julkistimme myös investoinnin yhden tuotantolinjamme parantamiseksi Italiassa. Molemmat toimet lisäävät kykyämme vastata vastuullisten kuitukankaiden kasvavaan kysyntään.

Neljänneksen aikana saimme ensimmäisenä kuitukankaan valmistajana Water UK:n Fine to Flush –sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin HYDRASPUN® Royalille, joka on erityisesti kostean wc-paperin valmistukseen suunniteltu materiaali. HYDRASPUN® tuoteperhe oli ensimmäinen markkinoille lanseerattu huuhdeltaessa hajoava tuote, ja vastuullisten, huuhdeltaessa hajoavien tuotteiden tekeminen on Suomisen ydinosaamista.  

Taloudellisesti vuosi alkoi kannaltamme hyvin ja tällä hetkellä keskitymme varmistamaan, että henkilöstömme pysyy turvassa ja terveenä sekä tukemaan asiakkaitamme ja toteuttamaan strategiaamme.”

LIIKEVAIHTO

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 0,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 110,2 milj. euroa (109,8). Myyntimäärät kasvoivat mutta myyntihinnat laskivat johtuen alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista. Valuuttakurssien positiivinen vaikutus liikevaihtoon oli 1,4 milj.euroa.

Suomisella on kaksi liiketoiminta-aluetta, Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 73,2 milj. euroa (68,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 37,1 milj. euroa (41,5).
LIIKEVOITTO JA TULOS

Liikevoitto lähes tuplaantui vertailukaudesta ja oli 5,7 milj. euroa (3,0) lähinnä korkeammista myyntimääristä, parantuneesta tuotannon tehokkuudesta, paremmasta raaka-ainetehokkuudesta ja suotuisista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 3,7 milj. euroa (1,7) ja raportointikauden voitto 3,5 milj. euroa (1,1). Tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 59,3 milj. euroa (91,4). Velkaantumisaste oli 43,7 % (68,3 %) ja omavaraisuusaste 43,1 % (39,9 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi-maaliskuussa -1,9 milj. euroa (-1,3) eli 1,8 % (1,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 0,7 milj. eurolla. Vertailukaudella valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,3 milj. eurolla. Lisäksi lainasaamisista kirjattiin 0,1 milj. euron suuruinen luottotappiovaraus odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella.

Liiketoiminnan rahavirta oli 9,4 milj. euroa (-2,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,16 euroa (-0,04). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti eniten parantunut tulos ja nettokäyttöpääoman muutos. Käyttöpääomaa sitoutui lisää 0,9 milj. euroa (Q1 2019: sitoutui lisää 10,4 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 0,8 milj. euroa (3,8) ja ne olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 5,6 milj. euroa (6,3).

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Turvallinen työpaikka on meille yksi tärkeimmistä asioista. Keskitymme turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn ja pitkän aikavälin tavoittemme on nolla tapaturmaa (lost-time accidents, LTA).  Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä toimipaikoillamme ei tapahtunut yhtään tapaturmaa.

COVID-19 pandemian aikana olemme tehneet tiukkoja ja ennakoivia toimia varmistaaksemme työntekijöidemme turvallisuuden ja hyvinvoinnin, sekä sen, että toimintamme jatkuu turvallisesti.

Suominen raportoi vuoden 2019 vastuullisuustyöstään osana vuoden 2019 vuosikertomusta,
joka julkaistiin 26.2.2020. Suomisen vuoden 2019 vastuullisuusraportointi on laadittu Global Reporting Initiative GRI-standardien ”Core”-laajuuden mukaisesti.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.3.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2020 oli 1 404 870 osaketta eli 2,4 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,65 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,27 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,45 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2020 oli 140,9 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 729 351 omaa osaketta 31.3.2020.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2020.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2019, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019-2021

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uusi ansaintajakso

Suominen tiedotti 29.1.2020 että hallitus on päättänyt jatkaa konsernin johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteista kannustinjärjestelmää uudella ansaintajaksolla.

Osakepalkkiojärjestelmän uusi ansaintajakso kattaa kalenterivuodet 2020–2022 ja sen piirissä on noin 20 henkilöä.

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2020–2022 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Relative Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2020–2022 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 893 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Ansaintajakson 2020–2022 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2023. Käteisenä maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelikokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020 Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.

Hallituksen valtuutukset  

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen tiedotti 19.3.2020, että Suomisen Amerikat liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Ernesto Levy jättää yhtiön 6.4.2020. Prosessi seuraajan nimeämiseksi on aloitettu. Liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Lynda Kelly toimii Amerikat liiketoiminta-alueen välisaikaisena johtajana oman roolinsa lisäksi.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valmistukseen liittyvät riskit
Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Pandemian suurimmat Suomiselle aiheuttamat riskit ovat mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme mahdolliset sulkemiset virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia sekä logistiikkaan liittyvät ongelmat. Toistaiseksi olemme pystyneet toimimaan lähes normaalisti. Tämän ovat mahdollistaneet hyvin varhaisessa vaiheessa käyttöön otetut tiukat turvallisuusmenettelyt tartuntariskin minimoimiseksi tuotantolaitoksillamme. Lisäksi alueilla, joissa liiketoimintaa on suljettu, viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotantomme välttämättömäksi pandemian torjunnassa.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu
Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen pääasiallisilla markkinoilla. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus
Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja näiden raaka-aineiden hinnanmuutosten siirtäminen sopimuksellisten asiakkaiden hintoihin kestää 2–5 kuukautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

COVID-19 pandemia voi mahdollisesti aiheuttaa Suomiselle ongelmia raaka-aineiden saatavuudessa. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2019 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 65 %:sta (65 %) konsernin nettomyynnistä. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat määritetään luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten kehityksestä. Historiallisesti globaalien kulutusmieltymysten muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteista yleisesti, voivat kuitenkin muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostotottumuksia. Suominen tarkkailee aktiivisesti kuluttajatrendejä ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset
Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n kertakäyttömuovien kulutusta rajoittava direktiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvässä asemassa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavilla poliittisilla päätöksillä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajautettu maantieteellisesti ja asiakkaat toimivat eri teollisuuden aloilla, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin valuuttakurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuuttapositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit
Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.

Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen ICT-järjestelmien ja ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen ICT-järjestelmät ja ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan. Onnistuneilla verkkohyökkäyksillä voi olla myös suoria taloudellisia vaikutuksia.

Rahoitus- ja taloudelliset riskit  
Konserni altistuu useille rahoitusriskeille, kuten valuuttakurssi-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin rahoitusriskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Rahoitusriskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on tuloverovelvollinen useissa eri maissa. Tuloveron kokonaismäärän arvioiminen koko konsernin tasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä lopullisen tuloveron määrän suhteen. Veroriskit liittyvät myös verokantojen tai verolainsäädännön muutoksiin tai niihin liittyviin virheellisiin tulkintoihin. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin maksunkorotuksiin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin menetyksiin. Laskennallisten verosaamisten kirjaaminen taseeseen edellyttää, että laskennallisia verosaamisia voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestauksen. Alentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvon avulla, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Toteutuneet rahavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista tulevista rahavirroista. Arvioituihin tuleviin rahavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöitä ovat muun muassa omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja laskelmissa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on kirjattava arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon alentumistestauksesta on kerrottu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuitukankaiden kysyntä lääketieteellisiin ja desinfiointitarkoituksiin on kasvanut COVID-19-pandemiasta johtuen. Olemme myös Suomisella nähneet kysynnän kasvun ja lyhyellä tähtäimellä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Vuoden toisella puoliskolla COVID-19 pandemian aiheuttama kysynnän kasvu saattaa kuitenkin olla jo rauhoittunut. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.   

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Suominen arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan selvästi vuodesta 2019. On kuitenkin huomioitava, että tulosennuste vuoden jälkipuoliskolle on epävarma johtuen COVID-19 pandemiasta. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2019 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvityksen suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 23.4.2020 klo 11.30.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q1-resultsLähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 49472689#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee puolivuosikatsauksensa 2020 keskiviikkona 12.8.2020 noin klo 9.30.


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2020

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2020 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2019.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE 

       
1 000 euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 19 151 21 478 20 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 116 181 129 366 121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät 13 654 16 257 14 319
Lainasaamiset 3 650 3 348 3 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 65 1 040 70
Laskennalliset verosaamiset 1 894 2 298 2 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä 170 867 190 060 178 007
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 38 609 50 699 39 257
Myyntisaamiset 54 661 63 255 46 728
Lainasaamiset 3 753 4 017 3 845
Muut lyhytaikaiset saamiset 4 954 4 184 3 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 1 739 1 038 701
Rahavarat 41 190 21 881 37 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä 144 905 145 074 132 093
       
Varat yhteensä 315 772 335 135 310 100
       
 

 

Oma pääoma ja velat
     
Oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 269 81 185 81 269
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 264 264 264
Kurssierot 499 1 377 707
Kertyneet voittovarat 17 339 14 453 13 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 135 868 133 776 132 452
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 14 367 12 495 12 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 773 841 788
Varaukset 1 640 1 539 1 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 9 834 12 109 10 464
Muut pitkäaikaiset velat 17 17 17
Joukkovelkakirjalainat 81 994 80 883 81 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä 108 624 107 883 107 375
       
Lyhytaikaiset velat      
Joukkovelkakirjalainat 15 701
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 3 066 2 791 2 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 10 000 5 000 14 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 69 196 5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 58 145 69 788 53 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä 71 280 93 476 70 273
       
Velat yhteensä 179 904 201 359 177 648
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 315 772 335 135 310 100

TULOSLASKELMA

    Oikaistu Oikaistu
1 000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Liikevaihto 110 203 109 766 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -96 914 -100 142 -374 501
Bruttokate 13 289 9 624 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 552 919 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -7 144 -6 661 -27 268
Tutkimus ja kehitys -680 -809 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -353 -111 -1 041
Liikevoitto 5 664 2 961 8 129
Nettorahoituskulut -1 945 -1 297 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 3 719 1 665 2 132
Tuloverot -174 -539 -1 907
Raportointikauden voitto / tappio 3 546 1 126 225
       
Osakekohtainen tulos, euroa      
Laimentamaton 0,06 0,02 0,00
Laimennettu 0,06 0,02 0,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
       
Raportointikauden voitto 3 546 1 126 225
       
Muut laajan tuloksen erät:      
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi      
Kurssierot -468 2 238 1 570
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 259 -192 -193
Yhteensä -208 2 046 1 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi      
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -21
Yhteensä 54
 

 

 
     
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -208 2 046 1 431
       
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 3 337 3 172 1 656

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.2020 11 860 24 681 81 269 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden tulos 3 546 3 546
Muut laajan tuloksen erät -208 -208
Laaja tulos yhteensä -208 17 260 3 337
Osakeperusteiset maksut 79 79
Oma pääoma 31.3.2020 499 264 17 339 135 868

 

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Oma pääoma 31.3.2019 11 860 24 681 81 185 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 -669 264 13 237 130 513
Raportointikauden tulos 1 126 1 126
Muut laajan tuloksen erät 2 046 2 046
Laaja tulos yhteensä 2 046 1 126 3 172
Osakeperusteiset maksut 91 91
Oma pääoma 31.3.2019 1 377 264 14 453 133 776

 

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 11 860 24 681 81 269 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 -669 264 13 237 130 513
Raportointikauden tulos 225 225
Muut laajan tuloksen erät 1 377  54 1 431
Laaja tulos yhteensä 1 377 279 1 656
Osakeperusteiset maksut 198 198
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 707 264 13 715 132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden voitto 3 546 1 126 225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 8 224 8 467 34 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 11 770 9 592 34 810
Nettokäyttöpääoman muutos -879 -10 443 1 631
Rahoituserät -1 399 -944 -5 222
Tuloverot -82 -557 -1 324
Liiketoiminnan rahavirta 9 410 -2 352 29 895
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -1 666 -3 160 -10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 73
Investointien rahavirta -1 666 -3 160 -10 447
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 10 000 5 000 38 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -14 779 -5 715 -47 572
Rahoituksen rahavirta -4 779 -715 -9 572
       
Rahavarojen muutos 2 965 -6 226 9 875
       
Rahavarat raportointikauden alussa 37 741 27 757 27 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus 485 351 109
Rahavarojen muutos 2 965 -6 226 9 875
Rahavarat raportointikauden lopussa 41 190 21 881 37 741

TUNNUSLUVUT

       
  1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Liikevaihdon muutos, % * 0,4 3,0 -4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % ** 12,1 8,8 9,0
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 5,1 2,7 2,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 5,1 2,7 2,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,8 -1,2 -1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 3,4 1,5 0,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 3,2 1,0 0,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 849 3 794 11 198
Poistot, 1 000 euroa 5 618 6 347 25 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 2,0 -0,2 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 4,8 2,9 3,7
Omavaraisuusaste, % 43,1 39,9 42,7
Velkaantumisaste (gearing), % 43,7 68,3 50,7
Henkilöstö keskimäärin 678 690 685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,06 0,02 0,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,06 0,02 0,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,16 -0,04 0,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,36 2,33 2,30
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 529 868 57 496 249 57 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 2,45 2,24 2,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,00 2,04 2,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,65 2,69 2,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 2,27 2,40 2,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 140,9 128,8 132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 1 404 870 2 444 510 4 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 2,4 4,3 8,1

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
** Oikaistu

      31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     94 834 97 109 95 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     13 066 23 521 16 986
Korolliset saamiset ja rahavarat     -48 593 -29 247 -45 236
Korolliset nettovelat     59 307 91 383 67 213

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto verojen jälkeen
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

         
1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Raportointikauden voitto   3 546 1 126 225
         
         
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 609 586 57 518 997 57 601 340
         
Osakekohtainen tulos        
         
euroa        
Laimentamaton   0,06 0,02 0,00
Laimennettu   0,06 0,02 0,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta   Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa   9 410 -2 351 29 894
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa   0,16 -0,04 0,52

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa   135 868 133 776 132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   2,36 2,33 2,30

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

 

    31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 529 868 57 496 249 57 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 2,45 2,24 2,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   140,9 128,8 132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

 

    31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella   1 404 870 2 444 510 4 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 529 868 57 496 249 57 515 960
Osakkeiden vaihto, %   2,4 4,3 8,1

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
         
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

 

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Liikevoitto   5 664 2 961 8 129
+ Poistot ja arvonalentumiset 5 618 6 347 25 539
Käyttökate   11 282 9 309 33 668

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin   21 1 000 2 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 828 2 794 8 974
Bruttoinvestoinnit   849 3 794 11 198

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat

 

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Korolliset velat   104 893 116 483 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   3 006 4 146 3 286
Korolliset saamiset   -7 403 -7 365 -7 495
Rahavarat -41 190 -21 881 -37 741
Korolliset nettovelat   59 307 91 383 67 213
         
Korolliset velat   104 893 116 483 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   3 006 4 429 3 286
Korollisten velkojen nimellisarvo   107 900 120 912 112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

 

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)   2 645 -222 225
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018   133 776 126 866 130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.3.2019   133 178 132 631 133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2019 / 30.9.2018 / 30.6.2019   136 871 130 981 133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.9.2019   132 452 130 513 136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019   135 868 133 776 132 452
Keskiarvo   134 429 130 954 133 358
         
Oman pääoman tuotto (ROE), %   2,0 -0,2 0,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat

 

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   135 868 133 776 132 452
Korolliset velat   104 893 116 483 109 163
Sijoitettu pääoma   240 761 250 259 241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

 

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)   10 832 6 008 8 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)   1 005 827 981
Yhteensä   11 837 6 834 9 110
         
Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 31.12.2018   250 259 232 580 231 977
Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.3.2019   249 752 238 589 250 259
Sijoitettu pääoma 30.9.2019 / 30.9.2018 / 30.6.2019   246 660 227 186 249 752
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.9.2019   241 615 231 977 246 660
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019   240 761 250 259 241 615
Keskiarvo   245 809 236 118 244 053
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   4,8 2,9 3,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100  
    Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   135 868 133 776 132 452
         
Taseen loppusumma   315 772 335 135 310 100
Saadut ennakot   -313 -48 -58
    315 459 335 087 310 042
         
Omavaraisuusaste, %   43,1 39,9 42,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100    
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

1 000 euroa   31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
Korolliset nettovelat   59 307 91 383 67 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   135 868 133 776 132 452
Velkaantumisaste, %   43,7 68,3 50,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Suomi 804 671 2 527
Muu Eurooppa 34 919 39 064 145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 73 677 69 037 259 560
Muut maat 803 994 4 270
Yhteensä 110 203 109 766 411 412

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN

  2020 2019
1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 73 170 62 180 66 161 65 011 68 326
Eurooppa 37 054 32 294 37 233 38 798 41 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -21 -15 -30 14 -25
Yhteensä 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

NELJÄNNESVUOSIKEHITYS 2020 2019
1 000 euroa 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766
Vertailukelpoinen liikevoitto 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Nettorahoituskulut -1 945 -1 926 -1 080 -1 695 -1 297
Voitto ennen tuloveroja 3 719 -521 28 960 1 665
% liikevaihdosta 3,4 -0,6 0,0 0,9 1,5

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.


AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN  JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

  31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 121 584 20 020 129 391 21 231 129 391 21 231
IFRS 16 -standardin käyttöönotto -149 -149
Investoinnit ja lisäykset 828 21 2 794 1 000 8 974 2 224
Myynnit ja vähennykset -1 -1
Poistot ja arvonalentumiset -3 822 -898 -4 728 -762 -18 608 -3 448
Kurssierot ja muut muutokset -2 410 9 1 910 10 1 977 12
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 116 181 19 151 129 217 21 478 121 584 20 020

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

  31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 14 319 16 797 16 797
IFRS 16 käyttöönotto 149 149
Lisäykset 145 114 946
Myynnit ja vähennykset -60 -215
Poistot ja arvonalentumiset -897 -857 -3 483
Kurssierot ja muut muutokset 87 264 125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13 654 16 406 14 319

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

1 000 euroa 1-3/2020 1-3/2019 1-12/2019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 109 163 101 463 101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 16 986 20 765 20 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen 2 664 2 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -14 779 -5 715 -47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 10 000 5 000 38 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 66 29 218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -1 -99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 770 710 2 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 14 43
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 23 25 25
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 13 066 23 492 16 986
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 10 464 84 84
IFRS 16 -standardin soveltaminen 12 622 12 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 79 84 733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -59 -121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -770 -710 -2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan 61 88 88
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 9 835 12 109 10 464
       
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  81 714 80 615 80 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 280 268 1 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 81 994 80 883 81 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 104 893 116 483 109 163

VASTUUSITOUMUKSET

       
1 000 euroa 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 181 473 179
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 886
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 428 33
       
Takausvastuut ja muut vastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 8 492 10 584 9 906
Muut omat vastuut 32 197 2 701 2 203
Yhteensä 40 689 13 285 12 108

Vuokravastuiden määrä on laskenut IFRS 16:n käyttöönoton johdosta.

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

  31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa ei sovelleta 4 431 -44 2 777 -24

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

   
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 3 753 3 650 7 403 7 403
Myyntisaamiset 54 661 54 661 54 661
Korko- ja muut rahoitussaamiset 442 442 442
Rahavarat 41 190 41 190 41 190
Yhteensä 31.3.2020 4 100 99 943 429 104 472 104 472

 

1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 3 845 3 650 7 495 7 495
Myyntisaamiset 46 728 46 728 46 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset 313 313 313
Rahavarat 37 741 37 741 37 741
Yhteensä 31.12.2019 4 193 88 432 429 93 054 93 054


Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

RAHOITUSVELAT

  31.3.2020 31.12.2019
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat            
             
Joukkovelkakirjalainat 81 994 77 775 85 000 81 714 86 063 85 000
Vuokrasopimusvelat 9 834 9 834 9 834 10 464 10 464 10 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 91 828 87 609 94 834 92 177 96 526 95 464
             
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            
             
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 10 000 10 000 10 000 14 000 14 000 14 000
Vuokrasopimusvelat 3 066 3 066 3 066 2 986 2 986 2 986
Korkovelat 1 078 1 078 1 078 551 551 551
Johdannaisvelat 44 44 44
Muut lyhytaikaiset velat 591 591 591 440 440 440
Ostovelat 48 387 48 387 48 387 44 495 44 495 44 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 63 165 63 165 63 165 62 473 62 473 62 473
             
Yhteensä 154 993 150 774 157 999 154 650 158 999 157 936

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Lainasaamiset 3 753
Myytävissä olevat varat 777
Yhteensä 4 530
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, velat -44
Yhteensä -44

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

  Julkaistu Oikaisu Oikaistu
1 000 euroa 1-3/2019 1-3/2019 1-3/2019
Liikevaihto 109 766 109 766
Hankinnan ja valmistuksen kulut -100 822 679 -100 143
Bruttokate 8 944 679 9 623
Liiketoiminnan muut tuotot 919 919
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -5 982 -679 -6 661
Tutkimus ja kehitys -809 -809
Liiketoiminnan muut kulut -111 -111
Liikevoitto 2 961 2 961
Nettorahoituskulut -1 297 -1 297
Voitto ennen tuloveroja 1 665 1 665
Tuloverot -539 -539
Raportointikauden voitto / tappio 1 126 1 126
       
       
  Julkaistu Oikaisu Oikaistu
1 000 euroa 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019
Liikevaihto 411 412 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -377 255 2 754 -374 501
Bruttokate 34 157 2 754 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 2 903 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -24 513 -2 754 -27 267
Tutkimus ja kehitys -3 376 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -1 041 -1 041
Liikevoitto 8 129 8 129
Nettorahoituskulut -5 998 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 2 132 2 132
Tuloverot -1 907 -1 907
Raportointikauden voitto / tappio 225 225


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

Liite