← Takaisin

Täydennys Suominen Yhtymä Oyj:n 4.6.2010 päivättyyn esitteeseen

Teidän tulee lukea tämän sivun sisältämät tiedot ennen kuin jatkatte eteenpäin.

Seuraavien internetsivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan henkilöille, jotka asuvat Suomessa. Tietoja ei saa luovuttaa Yhdysvaltojen kansalaiselle tai asukkaalle tai Yhdysvaltojen vuoden 1933 arvopaperimarkkinalain muutoksineen (the U.S. Securities Act of 1933) Regulation S-säännöksessä määritellyille muille yhdysvaltalaisille henkilöille. Tietoja ei saa luovuttaa, julkaista tai levittää Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tällä sivulla oleva teksti soveltuu seuraavilla internetsivuilla oleviin arvopapereiden tarjoamista koskeviin tietoihin ja niiden yhteydessä esitettäviin muihin tietoihin, minkä vuoksi Teidän tulee lukea huolellisesti tämä teksti ennen kyseisten tietojen lukemista, arvioimista tai muuta hyväksikäyttämistä. Kun kirjaudutte näille internetsivuille, sitoudutte samalla noudattamaan seuraavia ehtoja mukaan lukien ehtoihin milloin tahansa tehtävät muutokset, joista saatte tiedon kirjautuessanne näille internetsivuille.

Seuraavat arvopapereiden tarjoamista koskevat tiedot eivät missään olosuhteissa muodosta Suominen Yhtymä Oyj:n ("Suominen Yhtymä") arvopapereiden myyntitarjousta tai ostokehotusta missään muussa maassa kuin Suomessa. Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain Regulation S-säännöksessä määriteltyjen yhdysvaltalaisten henkilöiden lukuun tai hyödyksi ilman Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain tai soveltuvien osavaltioiden arvopaperimarkkinalakien mukaista rekisteröintiä tai poikkeuslupaa rekisteröinnistä. Suominen Yhtymä ei aio rekisteröidä mitään arvopapereita koskevaa tarjousta tai mitään osaa siitä Yhdysvalloissa taikka tekemään sen arvopapereita koskevaa julkista tarjousta Yhdysvalloissa.

Seuraavien internetsivujen sisältämät tiedot on tarkoitettu ainoastaan henkilöille Iso-Britannian ulkopuolella. Näitä henkilöitä yhdessä tiettyjen muiden henkilöiden kanssa, joille tiedot voidaan laillisesti luovuttaa, kutsutaan "Asiaankuuluviksi tahoiksi". Suominen Yhtymän arvopaperit ovat vain Asiaankuuluvien tahojen saatavilla. Näiden arvopapereiden merkintää, ostamista tai muuta hankkimista koskeva kehotus, tarjous tai sopimus on tarkoitettu vain Asiaankuuluville tahoille. Muiden kuin Asiaankuuluvien tahojen ei tule tehdä päätöksiä seuraavien internetsivujen tai niiden sisällön perusteella.

Seuraavilla sivulla olevia tietoja ei saa luovuttaa eteenpäin tai levittää muille henkilöille, eikä sitä saa jäljentää millään tavoin. Tämän tiedon eteenpäin luovuttaminen, levittäminen, jäljentäminen tai paljastaminen kokonaan tai osittain on kiellettyä. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi olla vastoin Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain säännöksiä tai muiden valtioiden soveltuvia lakeja.

Näillä internetsivuilla olevat tiedot ovat sähköisessä muodossa. Pyydämme huomioimaan, että tällä tavoin levitettävät asiakirjat voivat muuttua sähköisen lähetyksen aikana. Tästä johtuen Suominen Yhtymä, Suominen Yhtymän arvopapereita koskevan tarjouksen järjestäjä tai mikään taho, jolla on määräysvalta Suominen Yhtymän tai Suominen Yhtymän arvopapereita koskevan tarjouksen järjestäjän suhteen tai kukaan Suominen Yhtymän tai Suominen Yhtymän arvopapereita koskevan tarjouksen järjestäjän tai niiden tytäryhtiöiden hallituksen jäsenistä, johtajista, työntekijöistä tai edustajista eivät ole vastuussa eroista näillä internetsivuilla sähköisessä muodossa olevien tietojen ja pyynnöstä Suominen Yhtymältä paperiversiona saatavien  asiakirjojen välillä.

Vahvistus: Ollaksenne oikeutettu tutustumaan näiden internetsivujen sisältämiin tietoihin tai tekemään Suominen Yhtymän arvopapereita koskevan sijoituspäätöksen, Teidän tulee vahvistaa, että alla luetellut kohdat (i)-(v) pitävät osaltanne paikkansa. Kirjautumalla näille internetsivuille vahvistatte, että (i) ette asu Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Kanadassa, Australiassa, Japanissa tai muussa maassa jossa Suominen Yhtymän arvopapereiden tarjoamista koskevan aineiston levittäminen tai sellaisessa tarjouksessa tarjottavien arvopapereiden merkitseminen ei tapahtuisi kyseisen valtion lakien ja määräysten mukaisesti, (ii) ette ole yhdysvaltalainen henkilö (Yhdysvaltojen arvopaperimarkkinalain Regulation S-säännöksen tarkoittamassa merkityksessä); (iii) olette tällä hetkellä Suomessa; (iv) hyväksytte näiden tietojen toimittamisen sähköisessä muodossa; ja (v) olette lukenut tällä sivulla olevat tiedot ja ehdot ja hyväksytte ne.

Hyväksyn