← Takaisin

Suominen Oyj, osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2017. Suomiselta hyvä ensimmäinen neljännes: liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat

Avainasiat tammi-maaliskuussa 2017: 

 

- Liikevaihto nousi 9 % ja oli 112,9 milj. euroa (103,9).
- Liikevoitto parani 13 % ja oli 6,3 milj. euroa (5,5).
- Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla ja oli 6,1 milj. euroa (9,1).
- Bethunen tehtaan uuden tuotantolinjan asiakastoimitukset eivät käynnistyneet tavoitellussa aikataulussa. Suunnittelemme nyt linjan käynnistämistä toisen vuosineljänneksen aikana.

- Suomisen yhtiökokous päätti jakaa tilikaudelta 2016 osinkoa yhteensä 5,6 milj. euroa eli 0,11 euroa osakkeelta.

Suominen toistaa 31.1.2017 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa koko vuoden 2017 liikevaihdon olevan paremman kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskentatapa on esitetty Suomisen konsernitilinpäätöksessä 2016.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen ensimmäistä vuosineljännestä:

”Kuluttajien luottamus jatkui vahvana vuoden 2017 alussa. Yhdysvalloissa kuluttajaluottamusindeksi nousi korkeimmalle tasolleen vuoden 2001 jälkeen. Myös euroalueen kuluttajaluottamusindeksi jatkoi vahvistumistaan. Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, jolloin yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus vaikuttavat kysynnän kehitykseen. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet.

Olemme hyvin iloisia siitä, että Suominen palasi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä jälleen kasvu-uralle. Yhtiön liikevaihto kasvoi 112,9 milj. euroon. Kysyntä oli odotustemme mukaisesti vertailukautta vilkkaampaa, mutta kilpailutilanne jatkui kuitenkin kireänä erityisesti lastenhoidon pyyhintätuotteisiin sekä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin suunnatuissa kuitukankaissa. Suurin osa liikevaihdon kasvusta johtui myyntimäärien paranemisesta ja pystyimme kasvattamaan markkinaosuuttamme.

Myös Suomisen liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 6,3 milj. euroa. Raportointikauden voitto kasvoi 4,2 milj. euroon. Liiketoiminnan rahavirta pysyi hyvällä tasolla.

Suomiselle on asetettu kolme taloudellista tavoitetta: liikevaihdon orgaaninen kasvu, sijoitetun pääoman tuotto ja velkaantumisaste. Näistä kahta viimeksi mainittua tarkastelemme vuosineljänneksittäin ja liikevaihdon kasvua vuositasolla. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä sijoitetun pääoman tuotto ylsi lähes tavoitetasolle (12 %) ja oli 11,7 %. Investointiohjelman edetessä velkaantumisaste nousi tavoitetasolle (40–80 %) ja oli 50,2 %.

Suomisen 15.3.2017 pidetty yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2016 osinkoa 0,11 euroa osakkeelta. Suominen pystyi jälleen kasvattamaan osinkoa edellisvuodesta, nyt 10 % edellisestä tilikaudesta.

Teknologisella osaamisella on tärkeä rooli Suomisen kilpailuedun luomisessa. Kilpailukyvyn vahvistamiseksi edelleen muodostimme katsauskaudella Suomiseen uuden Teknologia-konsernitoiminnon. Toiminnossa yhdistyvät Suomisen teknologinen osaaminen ja sen kehittäminen sekä tuotekehitys. Teknologia-toiminnon johtajaksi ja Suomisen johtoryhmän jäseneksi nimitettiin katsauskaudella Markku Koivisto, jolla on pitkä kokemus teollisten innovaatioiden menestyksekkäästä kaupallistamisesta UPM-konsernissa.

Jatkoimme katsauskaudella määrätietoisesti strategiamme toteuttamista. Suomisen kasvuinvestointiohjelman suurin hanke, korkean lisäarvon tuotteisiin keskittyvän uuden märkärainauslinjan avaaminen Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa, lähestyy päätepistettään. Tuotantolinjan tietyissä osissa ilmenneiden ongelmien vuoksi emme pystyneet käynnistämään kaupallisia toimituksia tavoitteemme mukaisesti vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Suunnittelemme nyt linjan käynnistämistä toisen vuosineljänneksen aikana.

Lisätäksemme korkean lisäarvon tuotteiden osuutta liikevaihdostamme toimme ensimmäisellä vuosineljänneksellä markkinoille useita uusia tuotteita: muun muassa ammattikäyttäjille tarkoitetut GENESIS® Pro ja AIRLACE® for Workplace -tuotteet sekä paitsi Suomiselle, myös koko toimialallemme täysin uudenlaiset Designer Series -tuotteet. Kodinhoidon ja lastenhoidon pyyhintätuotteisiin kehitetty Designer Series -konseptissa tarjoamme asiakkaidemme tuotteisiin ammattisuunnittelijoiden luomia ja jo valmiiksi kuluttajatutkimuksissa validoituja kuviointeja.

Suominen valmistautuu uuteen strategiakauteen. Olemme tänään julkistaneet vuoteen 2021 ulottuvan strategiamme pääkohdat erillisellä tiedotteella.

Uusi strategiamme nojaa kolmeen kulmakiveen: 1) Paras bisneksessä, 2) Luomme kuitukankaita, joita muut eivät pysty luomaan ja 3) Olemme muutoksentekijöiden yhteisö. Kulmakivissä tiivistyy Suomisen kasvun mahdollistavat kilpailuedut: Olemme alan parhaita muuttamaan loppukäyttäjien tarpeet kaupalliseksi menestykseksi sekä asiakkaamme että itsemme hyödyksi; kehitämme ja valmistamme ainutlaatuisia kuitukankaita joita kilpailijamme eivät pysty luomaan; ja olemme maailmanlaajuinen osaavien ihmisten yhteisö ja haluamme muuttaa asioita.

Strategian lisäksi Suominen on uudistanut myös visionsa heijastamaan muutoshakuista lähestymistapaansa. Uuden vision mukaan ”Muutamme ihmisten käsityksen kuitukankaista”. Visio kuvaa paitsi pyrkimystämme ilahduttaa asiakkaitamme säännöllisesti uusilla innovaatioilla, myös tavoitettamme tehdä kuitukankaiden roolista arjessa aiempaa näkyvämpi myös suuren yleisön mielissä.

Jatkamme korkean lisäarvon tuotteiden osuuden vahvistamista tuoteportfoliossamme. Toteutettujen kasvuinvestointien, tuotekehityspanostusten sekä osaamisen kehittämisen ansiosta meillä on paremmat mahdollisuudet kuin koskaan aiemmin hyödyntää tuoteportfolion muutoksen luomaa kasvua. Mikäli onnistumme tässä, Suomisen liikevaihto ylittää 600 milj. euroa vuonna 2021. Samalla vertailukelpoisen liikevoiton osuus liikevaihdosta nousee uudelle tasolle, yli 10 %:iin.

Strategian uudistamisen yhteydessä Suomisen hallitus on päivittänyt myös vuosille 2017–2021 asetetut taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet mittaavat yhtiön kannattavuutta, kasvua ja taloudellista asemaa. Vuonna 2021 päättyvän strategiakauden aikana Suominen tähtää:

- 15 % tuottoon sijoitetulle pääomalle (kauden keskiarvo)
- liikevaihdon 6 % vuotuiseen kasvuun (kauden keskiarvo)
- pääsääntöisesti 40–80 % välille asettuvaan velkaantumisasteeseen.

Taloudellisten tavoitteiden toteutumista tarkastellaan vuositasolla.

Suomisen hallitus on myös päättänyt päivittää yhtiön osinkopolitiikan. Päivitetyn politiikan mukaan yhtiö jakaa vähintään 30 % tilikauden tuloksestaan vuotuisena osinkona. Aiemmin Suomisen politiikkana oli jakaa noin 30 % tilikauden tuloksesta osinkona.  Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.”

Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)