← Takaisin

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. –31.12.2020 Ennätysvuosi liikevaihdossa ja kannattavuudessa

 

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020 Ennätysvuosi liikevaihdossa ja kannattavuudessa

 

Suominen Oyj Tilinpäätöstiedote 4.2.2021 klo 9.30

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2020
Ennätysvuosi liikevaihdossa ja kannattavuudessa

Avainlukuja

  10-12/ 10-12/ 1-12/ 1-12/
  2020 2019 2020 2019
Liikevaihto, milj. euroa 111,1 94,5 458,9 411,4
Käyttökate 13,5 7,4 60,9 33,7
Käyttökate, % 12,2 7,9 13,3 8,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 8,5 1,4 39,5 8,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 7,7 1,5 8,6 2,0
Liikevoitto, milj. euroa 8,5 1,4 39,5 8,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa 7,3 -1,2 30,1 0,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 17,9 5,7 57,0 29,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,31 0,10 0,99 0,52
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,13 -0,02 0,52 0,00
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 16,7 3,7
Velkaantumisaste (gearing), % 25,4 50,7
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus, yhteensä, euroa * 0,20 0,05

* 2020 osalta ehdotus yhtiökokoukselle.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Loka–joulukuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 17,6 % ja oli 111,1 milj. euroa (94,5)
- Liikevoitto parani merkittävästi 8,5 milj. euroon (1,4)
- Liiketoiminnan rahavirta parani edellisvuodesta ja oli 17,9 milj. euroa (5,7)

Tilikausi 2020 lyhyesti:

  • Liikevaihto parani 11,5 % ja oli 458,9 milj. euroa (411,4)
  • Liikevoitto parani merkittävästi 39,5 milj. euroon (8,1)
  • Liiketoiminnan rahavirta oli vahva, 57,0 milj. euroa (29,9)
  • Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,10 euron osakekohtaista osinkoa sekä osingon lisäksi 0,10 euron osakekohtaista pääoman palautusta

Näkymät:

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta kasvava volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

Hallituksen esitys osingosta ja pääoman palautuksesta:

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osingon lisäksi päättyneeltä tilikaudelta palautetaan pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta.

3.2.2021 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 568 341 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 756 834,10 euroa ja pääoman palautuksen kokonaismäärä olisi 5 756 834,10 euroa, yhteensä 11 513 668,20 euroa.

Petri Helsky, toimitusjohtaja:


”Vuotta 2020 leimasi COVID-19 pandemia. Tärkeimmät painopisteemme ovat, ja tulevat olemaan henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden turvaaminen sekä liiketoimintamme käynnissä pitäminen mahdollisimman vähin haitoin.

Taloudellisesti vuosi oli Suomiselle ennätyksellinen, sillä saavutimme kaikkien aikojen korkeimman liikevaihdon ja liikevoiton. Liikevaihto kasvoi 11,5 % ja oli 458,9 milj. euroa (411,4). Myyntimäärät kasvoivat pandemian aiheuttaman pyyhintätuotteiden korkean kysynnän ansiosta, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Liikevoittomme parani merkittävästi ja oli 39,5 milj. euroa (8,1) korkeampien tuotanto- ja myyntimäärien, suotuisien raaka-aineiden hintojen sekä parantuneen tuotanto- ja raaka-ainetehokkuuden ansiosta.

Julkaisimme uuden kasvuun ja kannattavuuden parantamiseen tähtäävän strategiamme alkuvuodesta 2020. Vuoden aikana julkistimme kolme strategiamme mukaista investointia, kaksi Italiaan ja yhden Yhdysvaltoihin, sekä yhteistyösopimuksen Ahlstrom-Munksjön Ruotsissa olevan Ställdalenin tehtaan kanssa.

Strategiamme kulmakivi on vastuullisuus ja kehitämme tuotevalikoimaamme sen mukaisesti. Vuonna 2020 lanseerasimme markkinoille useita uusia vastuullisia tuotteita. Nämä tuotteet on tehty biohajoavista, kompostoituvista ja uusiutuvista kasvipohjaisista kuiduista. Julkaisimme vuoden aikana myös yritysvastuuagendamme, sekä tavoitteet ja mittarit kehityksen seuraamiseksi. Agendamme keskittyy neljään teemaan: ihmiset ja turvallisuus, vastuulliset kuitukankaat, ympäristövaikutusten minimointi ja yrityskansalaisuus. Olemme määritelleet konkreettiset suunnitelmat jokaiselle teemalle ja etenemme vakaasti kohti tavoitteitamme.

Edelläkävijäasemamme innovatiivisissa kuitukankaissa sai tunnustusta suurelta asiakkaaltamme, Rocklinelta, joka myönsi meille innovaatiopalkinnon (Supplier Innovation Award 2020) uusien vastuullisten tuotteiden kehitystyön ansiosta. Olimme myös ensimmäinen kuitukankaan valmistaja, joka sai Water UK:n Fine to Flush -sertifikaatin. Sertifikaatti myönnettiin HYDRASPUN® Royalille, joka on erityisesti kostean wc-paperin valmistukseen suunniteltu materiaali.

Edessä oleva vuosi näyttää kaksijakoiselta. Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

Lopuksi haluan nostaa esille henkilöstömme sitoutuneisuuden haastavan vuoden 2020 aikana ja kiittää heitä panoksestaan ennätyksellisen tuloksen saavuttamisessa. Olemme hyvässä asemassa jatkamaan eteenpäin vuoteen 2021.”

LIIKEVAIHTO

Loka–joulukuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 17,6 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta ja oli 111,1 milj. euroa (94,5). Myyntimäärät kasvoivat, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus oli 7,3 milj. euroa.  

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 66,8 milj. euroa (62,2) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 44,3 milj. euroa (32,3).

Koko tilikausi 2020

Vuonna 2020 Suomisen liikevaihto kasvoi 11,5 % vertailukaudesta ja oli 458,9 milj. euroa (411,4). Myyntimäärät kasvoivat, mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Valuuttakurssien negatiiviinen vaikutus oli 11,7 milj. euroa. 

Amerikat liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 289,1 milj. euroa (261,7) ja Eurooppa liiketoiminta-alueen 169,9 milj. euroa (149,8).

LIIKEVOITTO JA TULOS

Loka–joulukuu 2020

Liikevoitto parani merkittävästi edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta ja oli 8,5 milj. euroa (1,4). Suurimpina syinä liikevoiton paranemiseen olivat korkeammat myyntimäärät, joita tukivat parantuneet tuotantomäärät ja tuotannon tehokkuus. Suotuisat raaka-ainehinnat kompensoivat alhaisempia myyntihintoja. Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat erinäisten vuoden vaihteessa kirjattujen varausten vuoksi. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 0,6 milj. euroa.

Tulos ennen tuloveroja oli neljännellä vuosineljänneksellä 8,5 milj. euroa (-0,5) ja raportointikauden tulos 7,3 milj. euroa (-1,2). Tuloverot olivat viimeisellä vuosineljänneksellä -1,2 milj. euroa (-0,7).

Koko tilikausi 2020

Liikevoitto parani merkittävästi ja oli 39,5 milj. euroa (8,1) korkeammista tuotanto- ja myyntimääristä, suotuisista raaka-aineiden hinnoista, ja parantuneesta tuotanto- ja raaka-ainetehokkuudesta johtuen. Valuuttakurssien negatiivinen vaikutus oli 2,2 milj. euroa.

Tilikauden 2020 voitto ennen tuloveroja oli 33,9 milj. euroa (2,1). Tilikauden veroihin, -3,8 milj. euroa
(-1,9), vaikuttivat positiivisesti edellisten vuosien verotuksellisista tappioista kirjatut laskennalliset verosaamiset, kun todennäköisyys tappioiden käytettävyyteen on kasvanut. Tuloveroihin vaikuttivat lisäksi positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 -pandemian johdosta.

Raportointikauden voitto oli 30,1 milj. euroa (0,2).

RAHOITUS

Katsauskauden lopussa 31.12.2020 korolliset nettovelat nimellisarvoilla laskettuna olivat 37,1 milj. euroa (67,2). Velkaantumisaste oli 25,4 % (50,7 %) ja omavaraisuusaste 46,0 % (42,7 %).

Nettorahoituskulut olivat vuonna 2020 yhteensä -5,6 milj. euroa (-6,0) eli 1,2 % (1,5 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssien muutokset rahoituserissä olivat -0,4 milj. euroa (+0,2). Nettorahoituskulut sisältävät lainasaamisista odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella kirjatun luottotappiovarauksen, -0,7 milj. euroa, sekä varojen käyvän arvon muutoksen, +0,3 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli viimeisellä vuosineljänneksellä 17,9 milj. euroa (5,7). Vuonna 2020 liiketoiminnan rahavirta oli 57,0 milj. euroa (29,9). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta vuonna 2020 oli 0,99 euroa (0,52). Liiketoiminnan rahavirran rahoituseriin, -4,3 milj. euroa (-5,2), vaikuttivat merkittävimpinä erinä katsauskaudella maksetut korot. Liiketoiminnan rahavirran tuloveroihin vaikutti positiivisesti noin 2,6 milj. euron veronpalautus, joka johtui Yhdysvaltojen verohelpotuksista. Vuoden alusta nettokäyttöpääoman muutos oli 1,0 milj. euroa negatiivinen (1,6 milj. euroa positiivinen).

Suominen ilmoitti 13.7.2020 sopineensa uudesta kolmivuotisesta 100 milj. euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa aina vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing). Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, kuinka hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvasi aiemman, 100 milj. euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.


INVESTOINNIT

Suominen ilmoitti huhtikuussa vahvistavansa asemaansa vastuullisissa tuotteissa investoimalla tuotantolinjansa parantamiseen Cressan tehtaalla Italiassa. Investointi on linjassa strategian kanssa ja lisää Suomisen mahdollisuuksia vastata vastuullisten kuitukankaiden kasvavaan kysyntään. Investoinnin kokonaisarvo on noin 4 milj. euroa ja investointiprojekti saadaan päätökseen vuoden 2021 toisella puoliskolla.

Suominen ilmoitti elokuussa kasvattavansa vesineulausteknologialla tehtävien tuotteiden kapasiteettiaan Euroopassa päivittämällä ja käynnistämällä uudelleen yhden nykyisistä tuotantolinjoistaan Cressassa, Italiassa. Tämä investointi vahvistaa Suomisen asemaa Euroopassa ja on linjassa yhtiön kasvustrategian kanssa. Investoinnin kokonaisarvo on noin 8 milj. euroa, ja se saadaan päätökseen vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Suominen ilmoitti marraskuussa vahvistavansa asemaansa Amerikoissa parantamalla yhtä tuotantolinjoistaan Bethunessa, Etelä-Carolinassa, Yhdysvalloissa. Investointi kasvattaa Suomisen tarjontaa yhdysvaltalaisille asiakkaille, yhtiön kasvuun ja kannattavuuteen tähtäävän strategian mukaisesti. Investoinnin kokonaisarvo on noin 6 milj. euroa ja investointihanke valmistuu vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

Vuonna 2020 Suomisen bruttoinvestoinnit olivat 10,4 milj. euroa (11,2). Suurimmat yksittäiset investoinnit liittyivät investointeihin Cressan tuotantolaitoksella. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat -21,4 milj. euroa (-25,5).

HENKILÖSTÖ

Suomisen palveluksessa oli tilikaudella 2020 keskimäärin 689 (685) ja tilikauden päättyessä 691 (669) henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi lähinnä Operaatiot-funktiossa.

COVID-19 -PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimmät prioriteettimme. Suominen pyrkii varmistamaan henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä, ja COVID-19
-tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta olemme toistaiseksi pystyneet palvelemaan asiakkaitamme ja jatkamaan toimintaamme lähes normaalisti.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan ainakin seuraavina kuukausina. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden kysynnän kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

Pandemiaan liittyvät merkittävimmät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollisia haasteita raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetukseen liittyviä haasteita, sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia. Nämä riskit jatkuvat myös vuoden 2021 alussa, sillä valitettavasti koronavirustilanne näyttää pahenevan monissa maissa, ja toistaiseksi rokotukset eivät ole monissa maissa edenneet niin nopeasti kuin olisi ollut toivottua. Jotkut näistä riskeistä ovat toteutuneet, sillä joitakin asiakkaidemme tuotantolaitoksia on väliaikaisesti suljettu virusinfektioista johtuen.

Olemme ottaneet käyttöön laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen näinä epätavallisina aikoina. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Myös valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 -pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappioihin.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Julkaisimme vastuullisuusagendamme sekä tavoitteet ja mittarit edistymisen seuraamiseksi vuonna 2020.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2020 Suomisella oli 1 (6) poissaoloon johtanut tapaturma.

Henkilöstön sitoutuminen on toinen tärkeä henkilöstöön liittyvä tavoitteemme. Toteutimme vuonna 2020 globaalin henkilöstötutkimuksen. Tulosten perusteella henkilöstömme sitoutumisindeksi on 69 %, joka on linjassa globaalien valmistavan teollisuuden yritysten tulosten kanssa. Indeksi muodostuu kysymyksistä, jotka koskevat henkilöstön pysyvyyttä, todennäköisyyttä suositella yhtiötä, organisaatioylpeyttä sekä sitoutuneisuutta. Tavoitteemme on, että sitoutumisindeksi on 73 % vuonna 2025.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019. Vuonna 2020 energiankulutuksemme väheni 8,0 %, kasvihuonekaasupäästöt 14,9 %, veden kulutus 12,2 % ja kaatopaikkajäte 2,4 % per tuotettu tonni verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Vastuullisiin kuitukankaisiin liittyen tavoitteemme on kasvattaa niiden myyntiä 50 % vuoteen 2025 mennessä ja lanseerata vuosittain yli 10 vastuullista tuotetta. Vuonna 2020 lanseerasimme yhdeksän vastuullista tuotetta ja vastuullisten tuotteiden myyntimme kasvoi 22,5 % vertailuvuoteen 2019 verrattuna.

Yrityskansalaisuuden osa-alueella uudistimme liiketapaperiaatteemme vuonna 2020. Liiketapaperiaatteita käsittelevä koulutus järjestetään kaikille työntekijöille vuonna 2021.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 31.12.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa. Suomisella on yksi osakesarja, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa sekä samansuuruiseen osinkoon. Suomisen osakkeet on liitetty arvo-osuusjärjestelmään.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden (SUY1V) vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.12.2020 oli 12 937 753 osaketta eli 22,5 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi katsauskaudella oli 5,36 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 4,29 euroa. Katsauskauden ensimmäisen kaupankäyntipäivän 2.1.2020 päätöskurssi oli 2,34 euroa ja viimeisen kaupankäyntipäivän 30.12.2020 päätöskurssi oli 5,08 euroa.

Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.12.2020 oli 292,4 milj. euroa.

Omat osakkeet

Raportointikauden lopussa 31.12.2020 Suominen Oyj:n hallussa oli 690 878 omaa osaketta.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti toukokuussa luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osallistujille.

Hallituksen valtuutukset

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.

Suominen tiedotti 28.5.2020 hallituksen jäsenten osakkeina suoritettavasta vuosipalkkiosta. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta. 16.9.2020 tiedotettiin, että sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän perusteella luovutettiin 9 352 osaketta ohjelman osaanottajille.

Tämän jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 961 527 osaketta.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten uusista palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 28.5.2020.

Koska kyseessä on yhtiökokouksen yksityiskohtaisen päätöksen toimeenpanosta, hallitus ei käyttänyt päätöksen tekemisessä itsenäistä harkintavaltaa. Luovutetut osakkeet ovat samaa lajia kuin yhtiön muut osakkeet.


Vuonna 2020 voimassa olleet johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät 


Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteisiin kannustinjärjestelmiin. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä, jotka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Suomisen hallitus hyväksyi 11.12.2017 konsernin johdolle ja avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2018–2020, 2019–2021 ja 2020–2022.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso 2018–2019 2019–2021 2020–2022
Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) ja EBIT % Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023
Osallistujat 13 henkilöä 16 henkilöä 18 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä  319 000 546 000 756 500

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmästä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa ja 9 352 osaketta luovutettiin osallistujille.

OSAKKEENOMISTAJAT

Vuoden 2020 lopussa Suomisella oli 6 219 osakkeenomistajaa. Suomisen tiedossa ei ole yhtiön osakkeiden omistukseen ja äänivallan käyttöön liittyviä sopimuksia. Lisätietoja johdon osakeomistuksista sekä taulukko suurimmista osakkeenomistajista on esitetty tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 § mukaiset ilmoitukset

Suominen Oyj vastaanotti 28.10.2020 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman omistus Suominen Oyj:ssä oli laskenut alle 5 %:n rajan.

Suominen Oyj ilmoitti 29.12.2020 vastaanottaneensa arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan konsernin sisäisen fuusion myötä AC Invest Two B.V. on sulautunut emoyhtiöönsä Ahlstrom Capital B.V.:een. Näin ollen Ahlstrom Capital B.V. on 28.12.2020 alkaen Suominen Oyj:n suora osakkeenomistaja. Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n täysin omistama (100 %) tytäryhtiö.

NIMITYSTOIMIKUNNAN KOKOONPANO

Suominen Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan valittiin yhtiön kolmen suurimman osakkeenomistajan ilmoittamat edustajat. Lisäksi Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Tilikaudella 2020 nimeämiseen oikeutetut osakkeenomistajat määräytyivät 1.9.2020 ja 2.9.2019 rekisteröityinä olevien omistustietojen perusteella. Nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa Suominen Oyj:n hallitukselle varsinaista yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.

Suomisen osakerekisterin perustella kolme suurinta osakkeenomistajaa 1.9.2020, eli Ahlstrom Capital B.V., Oy Etra Invest Ab ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma nimittivät osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan uudelleen seuraavat edustajat:  

  • Lasse Heinonen, toimitusjohtaja, Ahlström Capital Oy, Ahlstrom Capital B.V:n edustajana;
  • Erik Malmberg, Investment Advisory Professional, Triton Advisers AB, Oy Etra Invest Ab:n edustajana;
  • Hanna Kaskela, vastuullisen sijoittamisen johtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma
  • Jan Johansson, Suomisen hallituksen puheenjohtaja 

MUUTOKSET JOHTORYHMÄSSÄ


Suominen ilmoitti 19.3.2020, että Amerikat liiketoiminta-alueen johtaja ja johtoryhmän jäsen Ernesto Levy oli päättänyt hakeutua uusiin tehtäviin Suomisen ulkopuolella ja jättäisi yhtiön 6.4.2020. Lynda Kelly, johtaja, liiketoiminnan kehitys, nimitettiin väliaikaiseksi Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi oman roolinsa lisäksi.

Suominen ilmoitti 11.12.2020, että Lynda Kelly (B.Sc.) on nimitetty Amerikat liiketoiminta-alueen johtajaksi 1.1.2021 alkaen.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020 Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari-Sederholm. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote ja hallituksen jäsenten esittelyt ovat nähtävillä Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Valmistukseen liittyvät riskit
Suomisella on tuotantolaitoksia useissa Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa. Esimerkiksi koneiden rikkoutumisesta aiheutuvat katkokset tehtailla voivat aiheuttaa tuotannon menetyksiä ja toimitusvaikeuksia. Järjestelmällinen kunnossapito ja koneiden käyttöiän pidentämiseen tähtäävät investoinnit ovat keskeinen osa nykyisten tuotantolinjojen toimintatehokkuuden varmistamista.

Suomisen toiminta voi häiriintyä myös odottamattomien ja yrityksestä riippumattomien tapahtumien seurauksena. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sähkökatkokset, tulipalot tai vesivahingot. Suominen ei välttämättä pysty ehkäisemään tällaisia tapahtumia ennakolta, mikä voi johtaa liiketoiminnan keskeytymiseen. Tällaisia riskejä varten on otettu vakuutuksia toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Koska Suomisella on kattavat omaisuus- ja keskeytysvakuutukset, vahingot ja liiketoiminnan keskeytymisestä koituvat taloudelliset tappiot on mahdollista saada katettua vakuutuksilla.

Suominen käyttää tuotannossaan tiettyjä tuotantomenetelmiä. Johdon näkemyksen mukaan valitut menetelmät ovat kilpailukykyisiä, eikä suuria investointeja uuteen tuotantoteknologiaan ole tarvetta tehdä. Ei kuitenkaan voida täysin sulkea pois sitä mahdollisuutta, että yrityksen teknologiavalinnat osoittautuvatkin vääriksi, jolloin uusien tai korvaavien tuotantomenetelmien kehittäminen vaatisi investointeja.

Kilpailu
Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Uusiin teknologioihin perustuvat ja halvempien tuotantokustannusten maista tuodut tuotteet saattavat heikentää Suomisen kilpailuetua. Ellei Suominen pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se saattaa menettää osan markkinaosuudestaan. Kilpailu saattaa lisätä yrityksen tuotteisiin kohdistuvia hintapaineita.

Raaka-aineiden hinta ja saatavuus
Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Muutokset raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnoissa saattavat vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen. Suomisen varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta, ja keskimäärin kestää 2–5 kuukautta ennen kuin raaka-ainehintojen muutokset vaikuttavat myyntihintoihin joko automaattisten hinnoittelumekanismien tai neuvoteltujen hinnanmuutosten kautta.

Pitkittyneet katkokset Suomisen tärkeimpien raaka-aineiden saatavuudessa saattavat häiritä tuotantoa ja vaikuttaa negatiivisesti konsernin liiketoimintaan. Koska Suominen hankkii suurimman osan raaka-aineistaan useilta eri kansainvälisiltä toimittajilta, merkittävät, lukuisten tuotteiden valmistamiseen vaikuttavat häiriöt ovat epätodennäköisiä.

Markkinoihin ja asiakkuuksiin liittyvät riskit
Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää yksittäisten asiakkaiden ostomäärissä tapahtuvien muutosten mahdollisia vaikutuksia. Vuonna 2020 konsernin kymmenen suurinta asiakasta vastasi 67 %:sta (65 %) konsernin liikevaihdosta. Suurimpien asiakkaiden kanssa pyritään solmimaan pitkäaikaisia sopimuksia. Käytännössä asiakassuhteet ovat pitkäaikaisia ja kestävät useita vuosia. Asiakkuuksiin liittyviä luottoriskejä hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymän luottopolitiikan mukaisesti. Asiakkaiden luottorajat varmistetaan luottoluokituksen ja asiakashistorian perusteella.

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajamieltymysten mahdollisista muutoksista. Historiallisesti tällaisilla muutoksilla on ollut Suomiseen lähinnä positiivinen vaikutus, sillä ne ovat lisänneet kuitukankaasta valmistettujen tuotteiden kysyntää. Tämä oli selvästi nähtävissä vuonna 2020, kun COVID-19 -pandemia lisäsi kuitukankaiden kysyntää puhdistus- ja desinfiointipyyhkeisiin. Tietyt tekijät, kuten kuluttajien suhtautuminen öljypohjaisia raaka-aineita sisältäviin tuotteisiin tai näkemykset kertakäyttötuotteiden haitallisuudesta, voivat kuitenkin muuttaa kuluttajien ostotottumuksia. Suominen tarkkailee kuluttajatrendejä ennakoivasti ja kehittää tuotevalikoimaansa sen mukaisesti. Biohajoavat, sataprosenttisesti kasvipohjaiset kuitukangastuotteet ovat kuuluneet yrityksen valikoimaan jo yli kymmenen vuoden ajan ja täten yhtiö on hyvässä asemassa vastaamaan muutoksiin kuluttajien mieltymyksissä liittyen kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen.

Lainsäädännön, poliittisen ympäristön ja taloudellisten olosuhteiden muutokset
Suomisen liiketoimintaan ja tuotteisiin voivat suorasti tai epäsuorasti vaikuttaa poliittiset päätökset ja lainsäädännölliset muutokset esimerkiksi ympäristöpolitiikan tai jätteiden käsittelyyn liittyvän lainsäädännön alueilla. Yksi esimerkki tällaisesta lainsäädännöstä on EU:n ns. kertakäyttömuovidirektiivi, joka tähtää muovijätteen vähentämiseen merissä. Vastaavanlaiset säädökset saattavat yleistyä myös EU:n ulkopuolisissa maissa. Tämä luo kysyntää vastuullisemmille tuotteille, ja Suominen on hyvissä asemissa vastaamaan tähän kasvavaan kysyntään.

Maailmanpolitiikassa tapahtuvilla muutoksilla voi olla Suomiseen negatiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi vapaakauppaa rajoittavalla poliittisella päätöksellä voi olla merkittävä vaikutus tiettyjen raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaa Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen toiminta on hajaantunut sekä maantieteellisesti että eri asiakasteollisuuksiin, mikä osaltaan suojaa tämän kaltaisilta riskeiltä.

Yhdysvaltojen merkitys Suomisen liiketoiminnalle lisää dollarin vaihtokurssiin liittyvää riskiä. Suominen suojaa valuutanvaihtopositiotaan suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan alueelle tyypillisillä riskeillä, kuten poliittisen ympäristön tai valuuttakurssien merkittävillä muutoksilla voi olla vaikutusta Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Investoinnit
Suominen investoi jatkuvasti tuotantolaitoksiinsa. Investointien toteutus voi viivästyä suunnitellusta, investointikustannukset voivat osoittautua odotettua suuremmiksi tai investoinnit saattavat tuottaa odotettua vähemmän liiketoiminnallista hyötyä. Investointien toteutusvaihe saattaa aiheuttaa toiminnassa tilapäisiä katkoksia.

Kyberturvallisuus ja tietoturva
Suomisen toiminta on riippuvainen sen tieto- ja viestintäjärjestelmien ja ‑ohjelmistojen eheydestä, turvallisuudesta ja toiminnan vakaudesta sekä kyberuhkien onnistuneesta hallinnasta. Mikäli Suomisen tieto- tai viestintäjärjestelmät tai ‑ohjelmistot muuttuisivat käyttökelvottomiksi, niiden käyttö vaikeutuisi merkittävästi pidemmäksi aikaa tai kyberuhat toteutuisivat, sillä voisi olla negatiivisia vaikutuksia Suomisen maineeseen, toimituskykyyn, raaka-aineiden hankintaan tai varastonhallintaan.

Taloudelliset riskit
Konserni on altis useille taloudellisille riskeille, kuten valuuttakurssi-, korko-, vastapuoli-, maksuvalmius- ja luottoriskeille. Konsernin taloudellisia riskejä hallitaan yhtiön hallituksen vahvistaman politiikan mukaisesti. Taloudelliset riskit on kuvattu konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 3.

Suominen on yritysverovelvollinen useissa eri maissa. Yritysveron kokonaismäärän määritteleminen konsernitasolla vaatii huomattavaa harkintaa. Moniin liiketapahtumiin ja laskelmiin liittyy epävarmuustekijöitä veron kokonaismäärän suhteen. Veroriskeihin liittyvät myös veroasteen tai verotusta säätelevän lainsäädännön muutokset tai niihin liittyvät virheelliset tulkinnat. Näiden riskien toteutuminen saattaisi johtaa veroviranomaisten määräämiin korkeampiin maksuihin tai sanktioihin, jotka puolestaan voisivat johtaa taloudellisiin tappioihin. Laskennallisten verosaamisten sisällyttäminen taseeseen edellyttää, että laskennalliset verosaamiset voidaan hyödyntää tulevia verotuksellisia voittoja vastaan.

Suominen tekee vuosittain liikearvon alentumistestejä. Alentumistestauksessa omaisuuserien kerrytettävissä olevat rahamäärät on määritelty käyttöarvoksi, joka muodostuu diskontatuista arvioiduista tulevista kassavirroista. Toteutuneet kassavirrat voivat poiketa diskontatuista arvioiduista tulevista kassavirroista. Arvioituihin tuleviin kassavirtoihin liittyviin epävarmuustekijöihin kuuluvat mm. omaisuuserien pitkä taloudellinen käyttöikä sekä muutokset Suomisen tuotteiden ennustetuissa myyntihinnoissa, tuotantokustannuksissa ja testauksessa käytetyissä diskonttauskoroissa. Tulevaisuuteen liittyvien epävarmuustekijöiden vuoksi on mahdollista, että Suomisen kerrytettävissä olevat rahamäärät eivät riitä kattamaan omaisuuserien, erityisesti liikearvon kirjanpitoarvoja. Mikäli näin tapahtuu, on välttämätöntä tunnustaa arvonalentumistappio, joka toteutuessaan heikentää tulosta ja omaa pääomaa. Liikearvon alentumistestaus on kuvattu konsernitilinpäätöksessä.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Edessä oleva vuosi näyttää kaksijakoiselta. Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

NÄKYMÄT


Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta kasvava volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla lisää epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

HALLITUKSEN EHDOTUS OSINGOSTA JA PÄÄOMAN PALAUTUKSESTA

Suominen-konsernin emoyhtiön Suominen Oyj:n voitto tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020 oli 6 584 937,34 euroa, ja osingonjakokelpoiset varat, sisältäen tilikauden voiton, olivat 12 095 497 euroa. Jakokelpoiset varat olivat 93 456 859 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja että voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi hallitus ehdottaa, että osingon lisäksi päättyneeltä tilikaudelta palautetaan pääomaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,10 euroa osakkeelta.

3.2.2021 yhtiöllä oli liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 568 341 kappaletta. Tällä osakemäärällä kokonaisosinko olisi 5 756 834,10 euroa ja pääoman palautuksen kokonaismäärä olisi 5 756 834,10 euroa, yhteensä 11 513 668,20 euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Osingon ja pääoman palautuksen täsmäytyspäivä on 29.3.2021 ja maksupäivä 8.4.2021.

SELVITYKSEN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ, PALKITSEMISRAPORTIN, TILINPÄÄTÖKSEN, HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUKSEN JA MUITA KUIN TALOUDELLISIA TIETOJA KOSKEVAN RAPORTIN JULKISTAMINEN

Suominen Oyj julkaisee tilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, palkitsemisraportin sekä muita kuin taloudellisia tietoja koskevan raportin tilikaudelta 2020 yhtiön vuosikertomuksessa 1.3.2021 alkavalla viikolla. Edellä mainitut asiakirjat julkaistaan pörssitiedotteena ja ne ovat saatavana myös Suominen Oyj:n verkkosivuilta www.suominen.fi.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2021

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 25.3.2021 niin, ettei osakkeenomistajilla eikä heidän asiamiehillä ole mahdollisuutta osallistua paikan päällä. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin pörssitiedotteena julkaistavalla kokouskutsulla. Kokouskutsu julkaistaan myös Suominen Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Suominen Oyj vastaanotti 15.1.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 %:n liputusrajan.

Suominen Oyj vastaanotti 18.1.2021 arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 %:n liputusrajan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Suomisen varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä pysyy ennallaan ja olisi kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson on ilmoittanut, että hän ei ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uutena jäsenenä Jaakko Eskola.

Vuorineuvos Jaakko Eskola (s. 1958, diplomi-insinööri, Suomen kansalainen) toimii tällä hetkellä Wärtsilä Oyj Abp:n hallituksen ja johtokunnan vanhempana neuvonantajana. Hän on toiminut useissa johtotehtävissä Wärtsilän palveluksessa vuodesta 1998 alkaen. Vuorineuvos Eskola on Ahlstrom-Munksjö Oyj:n väistyvä hallituksen puheenjohtaja, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallituksen varapuheenjohtaja ja Pörssisäätiön hallituksen jäsen.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtäviin. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Andreas Ahlströmiä, joka toimii tällä hetkellä Ahlström Capital Oy:n sijoitusjohtajana. Suominen Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital B.V. on Ahlström Capital Oy:n konserniyhtiö. Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön internetsivuilla www.suominen.fi.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin vuorineuvos Jaakko Eskola.

Ehdotus hallituksen palkkioista

Suominen Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot pysyisivät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 66 000 euroa ja hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Nimitystoimikunta ehdottaa myös, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita kustakin hallituksen ja valiokuntien kokouksesta seuraavasti: 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja 500 euroa jäsenen osallistuessa kokoukseen puhelimella tai muulla sähköisellä välineellä. Päätöksistä, jotka tehdään kokousta pitämättä, ei makseta palkkiota. Vuonna 2020 puhelinkokouksista maksettiin 250 euroa. Muilta osin kokouspalkkiot ehdotetaan pidettäväksi ennallaan.

Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2021.

Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Nimitystoimikuntaan kuuluvat 2.9.2020 alkaen Ahlstrom Capital B.V:n nimeämänä edustajana Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtaja Lasse Heinonen, Oy Etra Invest Ab:n nimeämänä edustajana Investment Advisory Professional Erik Malmberg Triton Advisers AB:stä sekä Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiö Varman nimeämänä edustajana vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela. Suomisen hallituksen puheenjohtaja Jan Johansson toimii nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä. Lasse Heinonen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Nimitystoimikunta teki kaikki esityksensä yksimielisesti.

Suominen Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta johdon ja avainhenkilöiden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmästä

Suominen Oyj:n hallitus on kokouksessaan 3.2.2021 hyväksynyt yrityksen johdolle ja avainhenkilöille uuden osakepohjaisen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 20212023

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, joka kattaa kalenterivuodet 2021–2023. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä mukaan lukien Suomisen toimitusjohtaja.

Hallitus on päättänyt, että ansaintajakson 2021–2023 perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajakson 2021–2023 perusteella mahdollisesti maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä vastaa yhteensä enintään noin 470 000 Suominen Oyj:n osaketta, joka on bruttomäärä sisältäen osakepalkkioista aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut.

Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

Palkkioiden maksu ja johdon omistusvelvollisuus

Jos kannustinjärjestelmän tavoitteet saavutetaan, palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymistä seuraavan vuoden keväällä 2024. Ansaintajakson 2021–2023 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Käteisenä maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Yhtiöllä on myös oikeus maksaa palkkio tietyissä tilanteissa kokonaisuudessaan rahana. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee osavuosikatsauksensa tammi–maaliskuulta 2021 keskiviikkona 28.4.2021.  

TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 4.2.2021 klo 11.00.

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q4/register. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa suominen.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 817 10310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 70949470#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.

Tilaisuuteen ei ole mahdollista osallistua paikan päällä.

 

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.12.2020

Suomisen tilinpäätös on tilintarkastettu. Tilintarkastuskertomus on annettu 3.2.2021. Neljännesvuositiedot, puolivuotiskatsaus ja osavuosikatsaukset ovat tilintarkastamattomia.

Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

LAATIMISPERIAATTEET

Suominen-konsernin konsernitilinpäätös on laadittu noudattaen kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS), jotka sisältävät myös IAS-standardit sekä standardien tulkinnat (SIC ja IFRIC). Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset.

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu noudattaen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardia siten kuin Euroopan Unioni on sen hyväksynyt. Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkea vuositilinpäätöksen vaatimaa tietoa.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja IFRS-laatimisperiaatteita kuin edellisessä konsernitilinpäätöksessä.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka tulivat voimaan vuonna 2020:

- Olennaisuuden määritelmä – muutokset IAS 1 ja IAS 8 -standardeihin. Muutos määrittelee, että tieto on olennaista, mikäli sen poisjättämisellä, väärin esittämisellä tai hämärtämisellä voi kohtuullisella varmuudella olettaa olevan vaikutusta tilinpäätöksen perusteella tehtäviin päätöksiin. Muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020 alkaneella raportointikaudella, ei ollut merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

Uudet standardit sekä niiden muutokset ja tulkinnat, jotka on julkaistu, mutta tulevat voimaan 1.1.2021 tai myöhemmin:

- Vertailukoron uudistus – Vaihe 2 – Muutokset IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ja IFRS 16 -standardeihin, sovellettava 1.1.2021 lähtien. Muutoksella ei ole vaikutusta Suomiseen johtuen Suomisen velkaportfolion rakenteesta sekä siitä, että vertailukorkona on käytetty EURIBORia. Suominen ei myöskään soveltanut suojauslaskentaa raportointikauden 2020 lopussa.

- IFRS-standardien vuosittaiset parannukset (2018–2020): Parannus IFRS 9 -standardiin – Rahoitusvelkojen taseesta poiskirjaamiseen liittyvään "10 prosentin" testiin sisällytettävät palkkiot, sovellettava 1.1.2022. Parannus selventää, mitkä palkkiot voidaan huomioida, kun määritetään ovatko uuden tai muunnetun rahoitusvelan ehdot olennaisesti erilaiset kuin alkuperäisen rahoitusvelan ehdot. Palkkioihin saadaan sisällyttää ainoastaan lainanottajan ja lainanantajan välillä suoritetut maksut.

- Muutokset IAS 37 -standardiin: Tappiolliset sopimukset – velvoitteen täyttämisestä johtuvat menot, sovellettava 1.1.2022 lähtien. Muutos määrittelee ne menot, jotka täytyy, sekä ne menot, joita ei saa sisällyttää varaukseen kun arvioidaan, onko sopimus tappiollinen. Muutos käyttää välittömien menojen -määritelmää, joka tarkoittaa, että yleis- ja hallintokuluja ei suurimmassa osassa tapauksia saa sisällyttää tappiollisista sopimuksista tehtäviin varauksiin. Muutosta ei sovelleta takautuvasti. Muutos ei muuta Suomisen kirjanpitokäytäntöä tappiollisten sopimusten osalta.

- Muutokset IAS 1 -standardiin – Velkojen luokittelu lyhyt- ja pitkäaikaisiin velkoihin, sovellettava 1.1.2023 lähtien. Muutos tarkentaa velkojen luokittelua lyhyt- tai pitkäaikaisiksi selventämällä esimerkiksi mitä tarkoitetaan oikeudella lykätä velan maksua, että oikeuden lykätä maksua tulee olla olemassa raportointikauden päättyessä ja että luokitteluun ei vaikuta lykkäämisoikeuden käyttämisen todennäköisyys. Muutosta sovelletaan takautuvasti.

Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla tai standardien vuosittaisilla parannuksilla, jotka tulevat voimaan 1.1.2021 tai sen jälkeen, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE

1 000 euroa 31.12.2020 31.12.2019
Varat    
Pitkäaikaiset varat    
Liikearvo 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 16 748 20 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 104 666 121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät 17 784 14 319
Lainasaamiset 3 978 3 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 768 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 73 70
Laskennalliset verosaamiset 4 034 2 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä 163 548 178 007
     
Lyhytaikaiset varat    
Vaihto-omaisuus 35 431 39 257
Myyntisaamiset 51 128 46 728
Lainasaamiset 3 476 3 845
Muut lyhytaikaiset saamiset 5 675 3 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 247 701
Rahavarat 57 877 37 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä 153 833 132 093
     
Varat yhteensä 317 381 310 100
     
Oma pääoma ja velat    
Oma pääoma    
Osakepääoma 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 361 81 269
Omat osakkeet -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot -7 264
Kurssierot -13 933 707
Kertyneet voittovarat 41 962 13 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 145 882 132 452
     
Velat    
Pitkäaikaiset velat    
Laskennalliset verovelat 13 320 12 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 774 788
Pitkäaikaiset varaukset 1 797 1 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 14 892 10 464
Muut pitkäaikaiset velat 17 17
Joukkovelkakirjalainat 82 862 81 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä 113 662 107 375
     
Lyhytaikaiset velat    
Lyhytaikaiset varaukset 250
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 2 539 2 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 14 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 415 5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 54 634 53 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä 57 838 70 273
     
Velat yhteensä 171 499 177 648
     
Oma pääoma ja velat yhteensä 317 381 310 100

TULOSLASKELMA

    Oikaistu   Oikaistu
1 000 euroa 10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
Liikevaihto 111 086 94 459 458 893 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -93 803 -85 941 -389 123 -374 501
Bruttokate 17 283 8 518 69 770 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 553 607 2 584 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -7 206 -6 518 -27 946 -27 268
Tutkimus- ja kehityskulut -636 -794 -2 767 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -1 465 -408 -2 150 -1 041
Liikevoitto 8 530 1 405 39 492 8 129
Nettorahoituskulut -64 -1 926 -5 582 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 8 466 -521 33 910 2 132
Tuloverot -1 172 -675 -3 794 -1 907
Raportointikauden voitto 7 294 -1 195 30 116 225
         
Osakekohtainen tulos, euroa        
Laimentamaton 0,13 -0,02 0,52 0,00
Laimennettu 0,13 -0,02 0,52 0,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 10-12/2020 10-12/2019 1-12/2020 1-12/2019
         
Raportointikauden voitto 7 294 -1 195 30 116 225
         
Muut laajan tuloksen erät:        
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi        
Kurssierot -6 252 -3 561 -15 504 1 570
Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät -327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 450 324 929 -193
Yhteensä -5 802 -3 237 -14 902 1 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi        
Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos -8 -8
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät -10 75 -10 75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot 3 -21 3 -21
Yhteensä -15 54 -15 54
         
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -5 817 -3 237 -14 917 1 431
         
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 1 477 -4 432 15 199 1 656

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako
Oma pääoma 31.12.2020 11 860 24 681 81 361 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden voitto 30 116 30 116
Muut laajan tuloksen erät -14 640 -270 -7 -14 917
Laaja tulos yhteensä -14 640 -270 30 109 15 199
Osakeperusteiset maksut 1 015 1 015
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako -2 876 -2 876
Oma pääoma 31.12.2020 -13 933 -7 41 962 145 882

 

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44
Raportointikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 11 860 24 681 81 269 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 -669 264 13 237 130 513
Raportointikauden tulos 225 225
Muut laajan tuloksen erät 1 377  54 1 431
Laaja tulos yhteensä 1 377 279 1 656
Osakeperusteiset maksut 198 198
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 707 264 13 715 132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-12/2020 1-12/2019
     
Liiketoiminnan rahavirta    
Raportointikauden voitto 30 116 225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 34 626 34 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 64 742 34 810
Nettokäyttöpääoman muutos -1 023 1 631
Rahoituserät -4 289 -5 222
Tuloverot -2 438 -1 324
Liiketoiminnan rahavirta 56 991 29 895
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -10 885 -10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 12 73
Investointien rahavirta -10 873 -10 447
     
Rahoituksen rahavirta    
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 15 000 38 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -31 968 -47 572
Osingonjako -2 876
Rahoituksen rahavirta -19 845 -9 572
     
Rahavarojen muutos 26 274 9 875
     
Rahavarat raportointikauden alussa 37 741 27 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -6 138 109
Rahavarojen muutos 26 274 9 875
Rahavarat raportointikauden lopussa 57 877 37 741

TUNNUSLUVUT

        Oikaistu
  10-12/
2020
10-12/
2019
1-12/
2020
1-12/
2019
Liikevaihdon muutos, % * 17,6 -13,9 11,5 -4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 15,6 9,0 15,2 9,0
Käyttökate,  osuus liikevaihdosta, % 12,2 7,9 13,3 8,2
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 7,7 1,5 8,6 2,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 7,7 1,5 8,6 2,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -0,1 -2,0 -1,2 -1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 7,6 -0,6 7,4 0,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 6,6 -1,3 6,6 0,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 5 539 2 632 10 406 11 198
Poistot, 1 000 euroa 5 017 6 032 21 432 25 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 21,6 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 16,7 3,7
Omavaraisuusaste, % 46,0 42,7
Velkaantumisaste (gearing), % 25,4 50,7
Henkilöstö keskimäärin 689 685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,13 -0,02 0,52 0,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,13 -0,02 0,52 0,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,31 0,10 0,99 0,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,53 2,30
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus, euroa ** 0,20 0,05
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E) 9,71 590,63
Osinkosuhde, % 38,2 1 278,4
Efektiivinen osinkotuotto, % 3,94 2,16
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 568 341 57 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 5,08 2,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,00 2,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 5,36 2,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 4,29 2,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 292,4 132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 12 937 753 4 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 22,5 8,1

 

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.
**  Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus 2020 on hallituksen ehdotus.

 

      31.12.2020 31.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa        
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     99 892 95 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     2 539 16 986
Korolliset saamiset ja rahavarat     -65 331 -45 236
Korolliset nettovelat     37 101 67 213

TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).


Osakekohtainen tulos

Osakekohtainen tulos on laskettu jakamalla emoyhteisön omistajille kuuluva osuus raportointikauden tuloksesta raportointikauden aikana ulkona olevien osakkeiden osakeantioikaistulla keskimääräisellä painotetulla lukumäärällä, jota laskettaessa on vähennetty konsernin hallussa kulloinkin olevat omat osakkeet.

Laskettaessa laimennettua osakekohtaista tulosta oikaistaan osakemäärää osakeperusteisten kannustinjärjestelmien vaikutuksella.

       
1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Raportointikauden voitto   30 116 225
       
       
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 549 842 57 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 796 591 57 601 340
       
Osakekohtainen tulos      
       
euroa      
Laimentamaton   0,52 0,00
Laimennettu   0,52 0,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

       
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta   Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    31.12.2020 31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa   56 991 29 895
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 568 341 57 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa   0,99 0,52

Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    31.12.2020 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa   145 882 132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 568 341 57 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   2,53 2,30

Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus

Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus   Raportointikaudelta jaettu osinko ja pääoman palautus
= Liikkeelle laskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita

 

    2020 2019
Raportointikaudelta jaettu osinko ja pääoman palautus, tuhatta euroa   11 514 2 876
Liikkeellelaskettujen osakkeiden lukumäärä kauden lopussa ilman omia osakkeita 57 568 341 57 529 868
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus, euroa   0,20 0,05

Osinkosuhde, %

Osinkosuhde, %   Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100
= Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

    2020 2019
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100   20,00 5,00
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,52 0,00
Osinkosuhde, %   38,2 1 278,4

Efektiivinen osinkotuotto, %

Efektiivinen osinkotuotto, % = Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100
  Raportointikauden viimeinen pörssikurssi

 

    2020 2019
Osakekohtainen osinko ja pääoman palautus x 100   20,00 5,00
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 5,08 2,31
Efektiivinen osinkotuotto, %   3,94 2,16

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)

Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)   Raportointikauden viimeinen pörssikurssi
= Laimentamaton osakekohtainen tulos

 

    2020 2019
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa   5,08 2,31
Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa 0,52 0,00
Hinta / osakekohtainen tulos (P/E)   9,71 590,63

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

 

    31.12.2020 31.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 568 341 57 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 5,08 2,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   292,4 132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

 

    31.12.2020 31.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella   12 937 753 4 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 549 842 57 515 960
Osakkeiden vaihto, %   22,5 8,1

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Osa Suomisen esittämistä tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) on tärkeä yhtiön kannattavuutta kuvaava tunnusluku, sillä koska tuloverojen ja rahoituserien vaikutusta ei huomioida tunnusluvussa, se kuvaa yksinomaan yhtiön kykyä tuottaa voittoa liiketoiminnastaan. Liikevoitto esitetään omana eränään konsernin tuloslaskelmassa.                      

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate kuvaa yrityksen liiketoiminnan tulosta ennen poistoja, rahoituseriä ja tuloveroja. Käyttökate on tärkeä tunnusluku kuvatessaan kuinka paljon yhtiön liikevaihdosta jää katetta, kun siitä vähennetään toiminnan kulut.

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset)

 

1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Liikevoitto   39 492 8 129
+ Poistot ja arvonalentumiset 21 432 25 539
Käyttökate   60 924 33 668

Bruttoinvestoinnit

Bruttoinvestointien kokonaissumma on tunnusluku, jota voidaan hyödyntää muun muassa sen arvioimisessa, miten Suominen ylläpitää ja uudistaa tuotantokoneitaan ja -laitoksiaan. Bruttoinvestoinnit sisältävät myös aktivoidut vieraan pääoman menot ja aktivoidut rahavirran suojaukset. Bruttoinvestoinnit eivät sisälly lisäyksiä käyttöoikeusomaisuuseriin.

1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin   306 2 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 10 100 8 974
Bruttoinvestoinnit   10 406 11 198

Korolliset nettovelat

Korolliset nettovelat on tärkeä tunnusluku, jonka perusteella sijoittajat saavat käsityksen Suomisen velkaantumisesta. Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset – rahavarat

 

1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Korolliset velat   100 293 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   2 138 3 286
Korolliset saamiset   -7 454 -7 495
Rahavarat -57 877 -37 741
Korolliset nettovelat   37 101 67 213
       
Korolliset velat   100 293 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   2 138 3 286
Korollisten velkojen nimellisarvo   102 431 112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto-% on yksi tärkeimmistä omistajien ja sijoittajien käyttämistä yrityksen kannattavuutta kuvaavista mittareista. Tunnusluku kertoo yrityksen kyvystä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista, ja se kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa raportointikauden aikana.

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

 

       
1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)   30 116 225
       
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
31.12.2019 / 31.12.2018
  132 452 130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
31.3.2020  / 31.3.2019
  135 868 133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
30.6.2020 / 30.6.2019
  138 551 133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
30.9.2020 / 30.9.2019
  144 074 136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
31.12.2020 / 31.12.2019
  145 882 132 452
Keskiarvo   139 365 133 358
       
Oman pääoman tuotto (ROE), %   21,6 0,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat

 

1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   145 882 132 452
Korolliset velat   100 293 109 163
Sijoitettu pääoma   246 175 241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti on yksi tärkeimmistä tunnusluvuista. Se mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle pääomalle.

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

 

1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)   39 492 8 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)   925 981
Yhteensä   40 416 9 110
       
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018   241 615 231 977
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019   240 761 250 259
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019   238 195 249 752
Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2019   240 368 246 660
Sijoitettu pääoma 31.12.2020 / 31.12.2019   246 175 241 615
Keskiarvo   241 423 244 053
       
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   16,7 3,7

Rahoitustuotot eivät sisällä käyvän arvon muutoksia.

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste on olennainen tunnusluku, joka mittaa yhtiön vakavaraisuutta, tappion sietokykyä sekä kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Tunnusluku kertoo, kuinka suuri osuus yhtiön taseesta on rahoitettu omalla pääomalla. Oma pääoma muodostaa yhtiölle puskurin mahdollisia tappioita vastaan, ja omavaraisuusaste kuvaa näiden puskureiden tasoa.

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   145 882 132 452
       
Taseen loppusumma   317 381 310 100
Saadut ennakot   -23 -58
    317 358 310 042
       
Omavaraisuusaste, %   46,0 42,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste kertoo, mikä on omistajien yritykseen sijoittaman oman pääoman ja rahoittajilta lainattujen korollisten velkojen suhde. Velkaantumisaste on tärkeä tunnusluku arvioitaessa yhtiön taloudellista tilannetta. Korkea velkaantumisaste on riskitekijä, joka saattaa rajoittaa yhtiön kasvumahdollisuuksia ja kaventaa sen taloudellista liikkumavaraa.

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

1 000 euroa   31.12.2020 31.12.2019
Korolliset nettovelat   37 101 67 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   145 882 132 452
Velkaantumisaste, %   25,4 50,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-12/2020 1-12/2019
Suomi 3 180 2 527
Muu Eurooppa 156 060 145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 295 975 259 560
Muut maat 3 678 4 270
Yhteensä 458 893 411 412


NELJÄNNESVUOSIKEHITYS

      2020 2019
1 000 euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 111 086 115 435 122 170 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766
Käyttökate 13 546 18 107 17 989 11 282 7 437 7 834 9 089 9 309
% liikevaihdosta 12,2 15,7 14,7 10,2 7,9 7,6 8,8 8,5
Vertailukelpoinen liikevoitto 8 530 12 907 12 391 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 7,7 11,2 10,1 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Vertailukelpoi-suuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 8 530 12 907 12 391 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 7,7 11,2 10,1 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Nettorahoituskulut -64 -1 761 -1 813 -1 945 -1 926 -1 080 -1 695 -1 297
Voitto ennen tuloveroja 8 466 11 146 10 579 3 719 -521 28 960 1 665
% liikevaihdosta 7,6 9,7 8,7 3,4 -0,6 0,0 0,9 1,5

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNTI NELJÄNNESVUOSITTAIN

    2020     2019
1 000 euroa 10-12 7-9 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 66 829 71 947 77 162 73 170 62 180 66 161 65 011 68 326
Eurooppa 44 276 43 542 45 047 37 054 32 294 37 233 38 798 41 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -19 -54 -38 -21 -15 -30 14 -25
Yhteensä 111 086 115 435 122 170 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766

 


LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Johdon palkat 

 

Suominen Oyj:n 19.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2020 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 29 121 osaketta. Osakkeet luovutettiin 28.5.2020 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 92 400 euroa eli noin 3,17 euroa osakkeelta.

 

Sitouttavan lisäosakejärjestelmän ehtojen mukaisesti syyskuussa luovutettiin vastikkeetta 9 352 osaketta ansaintajakson 2019-2020 osallistujille. Luovutetuista osakkeista 4 676 osaketta luovutettiin toimitusjohtaja Petri Helskylle ja 4 676 toiselle johtoryhmän jäsenelle.

Suominen Oyj:n hallitukselle maksettiin vuonna 2020 vuosipalkkioita ja kokouspalkkioita yhteensä 275 tuhatta euroa, josta osakkeina maksettujen palkkioiden arvo oli 92 tuhatta euroa.Muut palkat lähipiirille luontoisetuineen olivat katsauskaudella 1 966 tuhatta euroa, josta luovutettujen osakepalkkioiden osuus oli 100 tuhatta euroa. Pakolliset eläkemaksut olivat 234 tuhatta euroa ja vapaaehtoiset eläkemaksut 91 tuhatta euroa. Jäljellä olevien osakeperusteisten kannustinjärjestelmien kulujaksotukset olivat 1 068 tuhatta euroa.

 


Hallituksen ja johdon osakkeenomistus,
kpl osakkeita

 

Hallitus 31.12.2020
Jan Johansson, hallituksen puheenjohtaja 29 563
Andreas Ahlström, hallituksen varapuheenjohtaja 19.3.2020 alkaen 19 180
Laura Raitio 19 180
Sari Pajari-Sederholm 8 401
Björn Borgman, 19.3.2020 alkaen 8 890
Nina Linander, 19.3.2020 alkaen 17 669
Yhteensä 102 883
Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,18 %
   
Johtoryhmä  
Petri Helsky 22 676
Toni Tamminen 2 700
Klaus Korhonen 14 676
Lynda Kelly 18 759
Mimoun Saïm 29 060
Markku Koivisto 14 822
Yhteensä 102 693
Yhteensä osakkeista ja äänistä 0,18 %SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.12.2020

Osakkeenomistaja Osakemäärä kpl % osakkeista ja äänistä
AC Invest Two BV 13 953 357 23,95 %
Oy Etra Invest Ab 7 770 000 13,34 %
Euroclear Bank SA/NV 3 182 604 5,46 %
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 3 046 892 5,23 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo 3 024 651 5,19 %
Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 2 189 751 3,76 %
Mandatum henkivakuutusosakeyhtiö 2 002 536 3,44 %
Nordea Henkivakuutus Suomi Oy 1 812 000 3,11 %
Oy H. Kuningas & Co. AB 1 567 416 2,69 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.) 1 161 138 1,99 %
Sijoitusrahasto Nordea Nordic Small Cap 989 909 1,70 %
Mikko Maijala 855 147 1,47 %
Juhani Maijala 794 026 1,36 %
Laakkosen Arvopaperi Oy 750 000 1,29 %
Nordea Bank ABP 721 273 1,24 %
15 suurinta yhteensä 43 820 700 75,22 %
Muut 8 511 831 14,61 %
Hallintarekisteröidyt osakkeet 5 231 761 8,98 %
Omat osakkeet 690 878 1,19 %
Yhteistilillä 4 049 0,01 %
Yhteensä 58 259 219 100,00 %

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

  31.12.2020   31.12.2019
1 000 euroa Aineel-liset käyttö-omai-suus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät Aineel-liset käyttö-omai-suus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Käyttö-oikeus-omaisuus-erät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 121 584 20 020 14 319 129 391 21 231 16 946
IFRS 16 -standardin käyttöönotto -149
Investoinnit ja lisäykset 10 100 306 7 410 8 974 2 224 946
Myynnit ja vähennykset -80 -1 -215
Poistot ja arvonalentumiset -14 354 -3 549 -3 530 -18 608 -3 448 -3 483
Kurssierot ja muut muutokset -12 664 -29 -335 1 977 12 125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 104 666 16 748 17 784 121 584 20 020 14 319

Aineettomat hyödykkeet ilman liikearvoa.

VASTUUSITOUMUKSET

1 000 euroa    
Takaus- ja muut vastuut 2020 2019
Takaukset omista sitoumuksista 4 317 9 906
Muut omat vastuut 33 452 2 203
Yhteensä 37 769 12 108
     
Muut vastuut    
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 6 586
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 34 33
Yhteensä 6 620 33
     

Vuokravastuut
   
Yhden vuoden kuluessa 38 90
1-5 vuoden kuluessa 66 89
Yli 5 vuoden kuluttua
Yhteensä 104 179

JOHDANNAISTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

  31.12.2020 31.12.2019
1 000 euroa Nimellisarvo Käypä arvo Nimellisarvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit        
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 991 60

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

   
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 421 768 768
Lainasaamiset 3 476 3 978 7 454 7 454
Myyntisaamiset 51 128 51 128 51 128
Johdannaissaamiset 61 61 61
Korko- ja muut rahoitussaamiset 378 378 378
Rahavarat 57 877 57 877 57 877
Yhteensä 31.12.2020 3 885 113 360 421 117 666 117 666

 

1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 3 845 3 650 7 495 7 495
Myyntisaamiset 46 728 46 728 46 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset 313 313 313
Rahavarat 37 741 37 741 37 741
Yhteensä 31.12.2019 4 193 88 432 429 93 054 93 054

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2019.

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS
1 000 euroa

  2020 2019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 109 163 101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 16 986 20 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen 2 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -31 968 -47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 15 000 38 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 276 218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -625 -99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 3 001 2 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 43
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -130 25
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 2 539 16 986
     
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 10 464 84
IFRS 16 -standardin soveltaminen 12 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 7 744 733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -3 -121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -3 001 -2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -312 88
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 14 892 10 464
     
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa   81 714 80 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 1 148 1 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 82 862 81 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 100 293 109 163

RAHOITUSVELAT

  31.12.2020 31.12.2019
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat            
             
Joukkovelkakirjalainat 82 862 87 661 85 000 81 714 86 063 85 000
Vuokrasopimusvelat 14 892 14 892 14 892 10 464 10 464 10 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 97 754 102 553 99 892 92 177 96 526 95 464
             
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            
             
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 14 000 14 000 14 000
Vuokrasopimusvelat 2 539 2 539 2 539 2 986 2 986 2 986
Korkovelat 522 522 522 551 551 551
Johdannaisvelat 1 1 1
Muut lyhytaikaiset velat 552 552 552 440 440 440
Ostovelat 42 024 42 024 42 024 44 495 44 495 44 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 45 639 45 639 45 639 62 473 62 473 62 473
             
Yhteensä 143 393 148 191 145 531 154 650 158 999 157 936

Rahoitusvelat ylläolevassa taulukossa on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon.


Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

1 000 euroa

Käypien arvojen hierarkia 2020      
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 768
Lainasaamiset 3 476
Valuuttajohdannaiset 61
Yhteensä 2020 61 4 244
       
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvelat Taso 1 Taso 2 Taso 3
Valuuttajohdannaiset 1
Yhteensä 2020 1

 

Käypien arvojen hierarkia 2019      
Käypään arvoon arvostetut rahoitusvarat Taso 1 Taso 2 Taso 3  
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777  
Lainasaamiset 3 845  
Yhteensä 2019 4 622  
         

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessä 2019.

AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

  Julkaistu Oikaisu Oikaistu
1 000 euroa 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019
Liikevaihto 411 412 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -377 255 2 754 -374 501
Bruttokate 34 157 2 754 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 2 903 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -24 513 -2 754 -27 267
Tutkimus ja kehitys -3 376 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -1 041 -1 041
Liikevoitto 8 129 8 129
Nettorahoituskulut -5 998 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 2 132 2 132
Tuloverot -1 907 -1 907
Raportointikauden voitto / tappio 225 225


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

Liite


Suominen Tilinpäätöstiedote 2020

Yhteystiedot

Osoite: Karvaamokuja 2 B, FI-00380 Helsinki