← Takaisin

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017, Koko vuoden liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni, tilikauden voitto lähellä edellisvuoden tasoa

Suominen Oyj   Tilinpäätöstiedote   30.1.2018 klo 13.00

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2017

Koko vuoden liikevaihto kasvoi, liikevoitto heikkeni, tilikauden voitto lähellä edellisvuoden tasoa

Avainlukuja

 

 

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

 

2017

2016

2017

2016

Liikevaihto, milj. euroa

98,7

100,4

426,0

416,9

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

-0,3

3,5

15,0

25,6

Liikevoitto, milj. euroa

-0,3

3,5

15,0

25,6

Raportointikauden voitto, milj. euroa

6,3

1,6

14,5

15,2

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,12

0,03

0,27

0,29

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,11

0,03

0,25

0,26

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,04

0,07

0,39

0,56

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

6,6

11,6

Velkaantumisaste (gearing), %

59,8

39,6

Osakekohtainen pääoman palautus / osinko, euroa

0,11*

0,11

* Ehdotus yhtiökokoukselle.

Tässä tilinpäätöstiedotteessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei toisin mainita.

Avainasiat loka-joulukuussa 2017:

- Liikevaihto laski 2 % ja oli 98,7 milj. euroa (100,4).
- Liikevoitto heikkeni -0,3 milj. euroon (3,5).
- Yhdysvaltojen verouudistuksen vaikutus Suomisen viimeisen vuosineljänneksen tulokseen oli yhteensä 8,3 milj. euroa

- Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajo jatkui.

- Suominen arvioi, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikausilla 2017 ja 2016 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.

- Suomisen hallitus esittää yhtiökokoukselle 0,11 euron osakekohtaista pääoman palautusta tilikaudelta 2017. Yhtiöllä oli 30.1.2018 liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 57 382 939 kappaletta. Tällä osakemäärällä ehdotettu pääoman palautuksen kokonaismäärä olisi 6 312 123,29 euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen tilikautta 2017:

”Kuluttajien luottamus omaan talouteensa jatkui vahvana sekä euroalueella että Yhdysvalloissa koko vuoden 2017 ajan. Eurooppa ja Pohjois-Amerikka ovat tärkeimmät markkina-alueemme. Kuluttajien optimismi heijastui myös kuitukangastuotteiden kysyntään.

Vuonna 2017 Suomisen liikevaihto kasvoi 2 % hyvin kehittyneiden myyntimäärien ansiosta. Myyntimäärät kasvoivat 4 %. Tuoteportfoliomme muutos ei edennyt tilikaudella odotetusti, ja korkean lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta pieneni. Liikevoitto jäi viime vuoden tasosta, ja muutimme tulosohjaustamme heinäkuussa 2017. Suurin yksittäinen liikevaihtoa heikentänyt tekijä oli Bethunen uuden tuotantolinjan käynnistämiseen ja ylösajoon liittyneet ongelmat. Kasvuinvestointihankkeisiin liittyvät kulut heikensivät Suomisen kannattavuutta yhteensä noin 5 milj. eurolla tilikaudella 2017. Lisäksi Euroopan kilpailutilanteesta johtuva myyntihintojen epäsuotuisa kehitys sekä tuoteportfolion muutos vaikuttivat bruttokatteeseemme ja siten myös liikevoittoon.

Bethunen uuden tuotantolinjan ylösajon eteneminen vuoden 2017 loppua kohden antaa minulle syyn luottaa siihen, että olemme nyt ohittaneet vaikeimman vaiheen tuotantolinjan käyttöönotossa. Tuotantolinjan suorituskyky paranee koko ajan ja odotamme uuden tuotantolinjan vaikuttavan bruttokatteeseemme positiivisesti vuoden 2018 ensimmäiseltä neljännekseltä lähtien.

Toteutetut kasvuinvestoinnit ja satsaukset kyvykkyyksiimme - esimerkiksi tuotekehitykseen, myyntiin ja tuotehallintaan – ovat tärkeitä askelmerkkejä huhtikuussa 2017 julkaistun Muutoksentekijä-strategiamme toteutuksessa. Mikäli onnistumme siinä, liikevoittoprosenttimme nousee yli 10 %:iin vuoteen 2021 mennessä. Vaikka saavutuksemme strategiakauden 2017 - 2021 ensimmäisenä vuonna jäi odotuksista, luotan edelleen siihen, että olemme oikealla tiellä.

Suomisen kyky luoda kassavirtaa pysyi hyvällä tasolla edellämainituista haasteista huolimatta. Liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella 22,2 milj. euroa.

Yhdysvalloissa joulukuussa 2017 päätetyn verouudistuksen erittäin positiivinen vaikutus nosti Suomisen tilikauden 2017 tuloksen ja osakekohtaisen tuloksen lähelle viime vuoden tasoa, 14,5 milj. euroon ja 0,27 euroon osakkeelta. Julkaisimme 28.12.2017 alustavan arviomme verouudistuksen vaikutuksista ja arvioimme silloin, että laskennallisten verovelkojen uudelleenarvostaminen Yhdysvaltojen osalta parantaa Suomisen tilikauden 2017 tulosta noin 4 milj. eurolla. Tämän lisäksi tarkempi analyysimme verouudistuksen muista vaikutuksista osoitti, että hyödymme merkittävästi myös uusiin investointeihin liittyviin nopeutettuihin poistoihin kohdistuvien laskennallisten verovelkojen uudelleenarvostamisesta. Yhdysvaltojen verotuksen muutosten kokonaisvaikutus Suomisen tilikauden tulokseen oli +8,3 milj. euroa, minkä vuoksi Suomisen tuloverot vuonna 2017 ovat positiiviset. Tulevaisuudessa Yhdysvaltojen liittovaltion yhteisöverokannan lasku 35 %:sta 21 %:iin vaikuttaa myönteisesti Suomisen tulokseen. Noin puolet Suomisen liikevaihdosta kertyy Yhdysvalloista.

Suomisen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2017 palautetaan pääomaa osakkeenomistajille 0,11 euroa osakkeelta. Kun vuonna 2014 liikkeelle laskettu hybridilaina on nyt kokonaan konvertoitu Suomisen osakkeiksi, hallitus ehdottaa että hyödynnämme sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon kertyineitä varoja ja jaamme osan niistä osakkeenomistajille. Hallituksen ehdotus noudattaa myös Suomisen osinkopolitiikkaa, jonka mukaan yhtiö jakaa vähintään 30 % tilikauden tuloksesta osinkona osakkeenomistajille.

Suomisen hallitus päivitti Suomisen keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet huhtikuussa 2017 uuden Muutoksentekijä-strategiamme julkistamisen yhteydessä. Vuonna 2021 päättyvällä viiden vuoden strategiajaksolla Suominen tähtää keskimäärin 15 % sijoitetun pääoman tuottoon (ROI), liikevaihdon 6 % keskimääräiseen kasvuun sekä pääsääntöisesti 40 % ja 80 % välille asettuvaan velkaantumisasteeseen. Vuonna 2017 liikevaihtomme kasvoi, mutta kasvuvauhti ei yltänyt tavoitetasolle. Sijoitetun pääoman tuotto jäi tavoitetasosta ja oli 6,6 %. Velkaantumisaste oli 59,6 % eli tavoitehaarukan sisällä.”

 

Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)