← Takaisin

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2016: Liikevaihto ja liikevoitto laskivat, liiketoiminnan rahavirta kasvoi vertailukaudesta

Avainasiat loka-joulukuussa 2016:

  • Liikevaihto laski 3,7 % ja oli 100,4 milj. euroa (104,2).
  • Liikevoitto heikkeni 16,9 % ja oli 3,5 milj. euroa (4,3).
  • Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi 62 %:iin (60 %).
  • Bethunen tehtaalle nousevan uuden tuotantolinjan asennustyöt saatiin päätökseen aikataulun puitteissa. 

 

  • Suominen arvioi, että vuonna 2017 konsernin liikevaihto on parempi kuin vuonna 2016. Myös vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti. Suomisen liikevaihto vuonna 2016 oli 416,9 milj. euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 25,6 milj. euroa. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tilinpäätöstiedotteen taulukko-osassa.
  • Suomisen hallitus esittää yhtiökokoukselle 0,11 euron osakekohtaista osinkoa tilikaudelta 2016. Yhtiöllä oli 31.1.2017 liikkeelle laskettuja osakkeita ilman omia osakkeita 50 772 555 kappaletta. Tällä osakemäärällä ehdotettu osinkojen kokonaismäärä olisi 5 584 981,05 euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä ja koko tilikautta 2016:

- Kuluttajien luottamus omaan taloudelliseen tilanteeseensa parani viimeisellä vuosineljänneksellä sekä Euroopassa että erityisesti Yhdysvalloissa. Kuluttajaluottamusindeksit päätyivät sekä vuoden 2015 viimeistä neljännestä että vuoden 2016 kolmatta neljännestä korkeammalle tasolle. Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, jolloin yleinen taloudellinen tilanne ja kuluttajien luottamus vaikuttavat kysynnän kehitykseen. Pohjois-Amerikka ja Eurooppa ovat Suomisen päämarkkina-alueet.

Suomisen taloudellinen kehitys ei tilikaudella 2016 vastannut odotuksiamme. Kiristyneen kilpailutilanteen vuoksi kysynnän kehityksen ennakointi oli tilikaudella tavanomaista vaikeampaa lähinnä lastenhoidon pyyhintätuotteissa Pohjois-Amerikan ja Euroopan markkinoilla sekä wc:stä huuhdeltavien tuotteiden osalta Euroopan markkinoilla. Kiristynyt kilpailutilanne vaikutti myyntimääriin ja teki myös hinnoittelusta haasteellisempaa. Mikäli tavanomaista suurempaa määrää valmiiden tuotteiden asiakastoimituksia ei olisi siirtynyt tuloutettavaksi vuoden 2017 puolelle, Suomisen liikevaihto olisi ollut viimeisellä neljänneksellä vertailukauden tasolla. Nyt liikevaihto laski viimeisellä neljänneksellä 3,7 % 100,4 milj. euroon. Koko tilikaudella liikevaihto supistui 6,1 % ja oli 416,9 milj. euroa.

Päättyneen tilikauden ilonaiheisiin lukeutui liikevaihdon jakauman myönteinen kehitys, mikä kuvaa myös strategisten toimenpiteidemme onnistumista. Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta kasvoi vertailukaudesta ja oli 62 % (60 %). Tämän trendin jatkuminen luo edellytyksiä sekä liikevaihdon että kannattavuuden kasvulle tulevaisuudessa.

Suomisen vertailukelpoinen liikevoitto laski viimeisellä neljänneksellä 16,9 % 3,5 milj. euroon. Koko tilikaudella 2016 vertailukelpoinen liikevoitto oli 25,6 milj. euroa, mikä vastasi 6,1 % liikevaihdosta. Liikevoittoa rasittivat myyntimäärien pienentyminen sekä kiristyneen kilpailun aiheuttama hinnoittelupaine. Jatkuvat panostuksemme strategisten kyvykkyyksien parantamiseen, kuten tuotekehitysresursseihin, Bethunen tuotantolinjainvestointiin sekä meneillään olevaan tietojärjestelmäuudistukseen, kasvattivat kulujamme viime vuonna.

Vuoden 2016 liiketoiminnan rahavirta jatkui vahvana ja oli 28,5 milj. euroa (27,3).

Viimeisen vuosineljänneksen voitto oli 1,6 milj. euroa ja koko tilikauden voitto 15,2 milj. euroa. Tilikauden 2016 osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa.

Suominen Oyj:n hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta jaetaan osinkoa 0,11 euroa (0,10) osaketta kohden. Ehdotus on Suomisen osinkopolitiikan mukainen.

Suomisen hallitus on asettanut yhtiölle kolme taloudellista keskipitkän aikavälin tavoitetta, joilla mitataan strategiamme onnistumista. Tilikaudella 2016 liikevaihdon kasvua ei saavutettu ja sijoitetun pääoman tuotto, 11,6 %, jäi hieman tavoitetasosta (tavoitetaso yli 12 %). Velkaantumisasteemme oli lähes tavoitehaarukan alarajalla, 39,6 % (tavoitetaso 40–80 %). Määrätietoinen työ tuotti monilta osin myös hyviä tuloksia, mutta kasvuinvestointiohjelma sekä panostuksemme mm. tuotekehitykseen ja kaupalliseen osaamiseen ovat luoneet uutta liikevaihtoa hitaammin kuin ennakoimme. Nämä panostukset ovat oleellisia kasvun vauhdittamiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi.

Kasvuinvestointiohjelmamme suurin yksittäinen hanke on uuden korkeamman lisäarvon tuotteisiin keskittyvän tuotantolinjan avaaminen Bethunen tehtaalle Yhdysvaltoihin. Tuotantolinjan laiteasennukset saatiin päätökseen vuoden 2016 lopulla ja toimitukset asiakkaille on tarkoitus aloittaa vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Tuotantolinja on ainutlaatuinen, sillä se on räätälöity Suomisen oman osaamisen pohjalta erityisesti sekä kotitalouksien että ammattikäyttöön tarkoitettujen pyyhintätuotteiden ja wc:stä huuhdeltavien kuitukankaiden valmistukseen. Näiden tuotteiden kysynnän arvioidaan kasvavan maantieteellisestä alueesta riippuen 5 - 9 % vuodessa.

Saatujen tilausten valossa vuoden 2017 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihdon kehitys näyttää positiiviselta. Myös koko tilikauden 2017 osalta arvioimme, että Suomisen liikevaihto on parempi kuin tilikaudella 2016. Vertailukelpoisen liikevoiton arvioidaan olevan edellisvuotta parempi, edellyttäen että Bethunen uusi tuotantolinja käynnistyy suunnitelmien mukaisesti.

Kolmivuotinen strategiakautemme kääntyy nyt loppusuoralle. Olen monilta osin tyytyväinen työmme tuloksiin, vaikka emme saavuttaneetkaan tavoiteltua kasvua. Pian päättyvän yli 60 milj. euron suuruisen investointiohjelmamme, vahvistuneen kaupallisen organisaatiomme sekä tehostuneen tuotekehitysprosessimme ansiosta lähdemme vuoteen 2017 ja seuraavaan strategiakauteen aiempaa paremmista asemista.

Viimeistelemme parhaillaan Suomisen strategisia askelmerkkejä vuosille 2017 - 2021. Myös tulevan strategiamme tavoitteena on kasvattaa korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta liikevaihdosta, mikä mahdollistaa sekä liikevaihdon että kannattavuuden parantamisen. Tavoitteiden saavuttamisessa Bethuneen investoidun tuotantolinjan tarjoamat uudet teknologiset mahdollisuudet nousevat keskeiseen rooliin. Strategiamme onnistuessa Suomisen liikevaihto ylittää 600 milj. euroa vuonna 2021. Arvioimme myös liikevoittomme nousevan tällöin nykyistä olennaisesti korkeammalle tasolle ja tavoitteemme on saavuttaa yli 10 % liikevoittomarginaali. Kerromme vuosien 2017-2021 suunnitelmistamme lisää vuoden 2017 ensimmäisen osavuosikatsauksen yhteydessä 26.4.2017 sekä yksityiskohtaisemmin pääomamarkkinapäivässä 10.5.2017.

Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)