← Takaisin

Suominen Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1. - 31.12.2014: liikevaihto kasvoi, liikevoitto parani 37 %

Avainasiat loka - joulukuussa 2014:

- Liikevaihto nousi 16,6 % 104,8 (89,8) miljoonaan euroon.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 49,3 % 6,2 (4,2) miljoonaan euroon.
- Suominen julkisti strategiansa kaudelle 2015 – 2017. Yhtiö tähtää kasvuun ja tuotejohtajuuteen.
- Strategian toteuttamiseksi Suominen käynnisti kasvuinvestointiohjelman. Ensimmäiset investoinnit kohdistuvat Paulinian ja Alicanten tehtaille.
- Katsauskauden jälkeen Suominen tiedotti kasvuinvestointiohjelman merkittävimmästä hankkeesta, suunnitelmastaan rakentaa uusi tuotantolinja Pohjois-Amerikkaan. Investoinnin arvoa ei vielä julkaistu.
- Suominen arvioi, että tilikaudella 2015 konsernin liikevaihto ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä ovat paremmat kuin tilikaudella 2014. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto vuonna 2014 oli 401,8 miljoonaa euroa ja liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä 26,9 miljoonaa euroa.

Suomisen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle 0,01 euron osakekohtaista varojenjakoa tilikaudelta 2014, yhteensä noin 2,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen neljättä vuosineljännestä ja koko tilikautta 2014:

Tilanne Suomisen päämarkkinoilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa jatkui viimeisellä vuosineljänneksellä kuluttajaluottamusindeksien valossa edelleen kaksijakoisena. Euroalueella kuluttajaluottamusindeksi heikkeni edelleen, kun taas Yhdysvalloissa indeksin kolmannella vuosineljänneksellä nähty notkahdus jäi tilapäiseksi, kun kuluttajaluottamusindeksi nousi vuoden lopulla korkeimpaan lukemaansa helmikuun 2008 jälkeen.

Olen erittäin tyytyväinen sekä Suomisen viimeiseen neljännekseen että koko tilikauteen 2014. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi viimeisellä neljänneksellä 16,6 % vertailukaudesta ja oli 104,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon positiiviseen kehitykseen vaikuttivat US-dollarin kurssin vahvistuminen, Paulínian tehtaan hankinta helmikuussa 2014 sekä Euroopan markkinoiden aiempaa parempi kysyntä. Koko tilikaudella liikevaihto kasvoi 7,5 % 401,8 miljoonaan euroon.

Myös Suomisen kannattavuus kehittyi varsin positiivisesti. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi viimeisellä neljänneksellä lähes 50 % ja koko tilikaudella 38 % vertailuluvuista ja oli loka-joulukuussa 6,2 miljoonaa euroa ja koko tilikaudella 26,9 miljoonaa euroa. Korkeamman lisäarvon tuotteiden osuus Suomisen portfoliossa kasvoi, mikä heijastui bruttokatteeseen ja edelleen liikevoittoon.   

Kuten merkittävästi alentunut velkaantumisastekin osoittaa, Suomisen tase kehittyi hyvin suotuisasti vuoden 2014 aikana. Hyvän operatiivisen kassavirran takaama velanhoitokyky ja terve taloudellinen asema loivat myös osaltaan mahdollisuuden uudelleenrahoitukselle.

Saavutimme tilikaudella 2014 kaikkien hallituksen vuonna 2012 asettamien strategisten tavoitteiden osalta niiden tavoitetason: sijoitetun pääoman tuotto nousi jatkuvien toimintojen osalta 15,7 %:iin (tavoitetaso yli 10 %) ja velkaantumisasteemme laski 34,7 %:iin (tavoitetaso 40–80 %). Myös kolmas tavoite, liikevaihdon toimialan keskiarvoa (noin 3 %) nopeampi orgaaninen kasvu, saavutettiin. Suomisen jatkuvien toimintojen liikevaihto nousi orgaanisesti 3,5 %.

Näiden lukujen valossa Suomisella on erinomaiset lähtökohdat aloittaa uusi strategiakausi. Julkistimme päivitetyn strategiamme kaudelle 2015 – 2017 lokakuussa. Strategiamme perustuu myös jatkossa kolmeen kulmakiveen: Suomisen tapa toimia, Kannattavuuden merkittävä parantaminen sekä Edellä muita. Alkavalla strategiakaudella painotamme kuitenkin aiempaa voimakkaammin Edellä muita -kulmakiveä ja tähtäämme kasvuun, markkinalähtöiseen toimintatapaan sekä tuotejohtajuuteen.

Tavoittelemme strategiakaudella aiempaa korkeampaa sijoitetun pääoman tuottoa (tavoitetaso yli 12 %), pääsääntöisesti 40 – 80 % välillä olevaa velkaantumisastetta sekä toimialan keskiarvoa (jonka arvioidaan olevan Suomisen markkina-alueilla noin 3 %) korkeampaa liikevaihdon orgaanista kasvua.

Tiedotimme joulukuussa kasvuinvestointiohjelman käynnistämisestä strategian toteuttamiseksi. Ohjelman kokonaisarvo on tiedotetun mukaisesti noin 30 – 50 miljoonaa euroa strategiakauden aikana. Ohjelman ensimmäiset hankkeet kohdistuvat Alicanten tehtaalle Espanjaan ja Paulínian tehtaalle Brasiliaan. Lisäksi vahvistamme, että aiemmin arvioinnin kohteena ollut hanke Nakkilan tehtaan tuotantokapasiteetin laajentamisesta toteutetaan siten, että Suominen voi joustavasti vastata markkinoiden tämänhetkiseen kysyntään. Näiden kolmen kasvuinvestoinnin arvo on yhteensä noin 4 miljoonaa euroa ja ne parantavat Suomisen kykyä kasvattaa edelleen korkeamman lisäarvon tuotteiden osuutta yhtiön tuoteportfoliossa.

Katsauskauden päättymisen jälkeen tiedotimme suunnitelmastamme rakentaa uusi tuotantolinja Pohjois-Amerikkaan. Uusi märkärainausta (wetlaid) hyödyntävä tuotantolinja palvelisi strategiamme mukaisesti useita korkeamman lisäarvon loppukäyttöalueita. Investointihanke on valmistelussa, eikä esimerkiksi laitetoimittajia ole valittu, ja siksi emme vielä kommunikoi hankkeen kokonaisarvoa. Hanke on kuitenkin selvästi merkittävin osa kasvuinvestointiohjelmaamme.

Suomisen hallitus vahvisti yhtiölle osinkopolitiikan strategian päivittämisen yhteydessä. Suomisen politiikkana on jakaa noin 30 % tilikauden voitosta vuotuisena osinkona. Kun yhtiön hallitus arvioi ehdotustaan osingonmaksusta, se ottaa huomioon myös Suomisen tulevaisuuden investointitarpeet sekä yhtiön taloudellisen aseman vakauden.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle osinkopolitiikan mukaista 0,01 euron osakekohtaista varojenjakoa. Suominen pystyy useamman vuoden tauon jälkeen jakamaan varoja osakkeenomistajilleen, mikä osoittaa valitsemamme strategian onnistumisen.”

Lue tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf)