← Takaisin

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020: Ennätyksellisen korkea liikevaihto ja liikevoitto toisella neljänneksellä

 

 Suominen Oyj:n Puolivuosikatsaus 12.8.2020 klo 9.30


Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020:
Ennätyksellisen korkea liikevaihto ja liikevoitto toisella neljänneksellä

AVAINLUKUJA

  4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liikevaihto, milj. euroa 122,2 103,8 232,4 213,6 411,4
Käyttökate 18,0 9,1 29,3 18,4 33,7
Käyttökate, % 14,7 8,8 12,6 8,6 8,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa 12,4 2,7 18,1 5,6 8,1
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 10,1 2,6 7,8 2,6 2,0
Liikevoitto, milj. euroa 12,4 2,7 18,1 5,6 8,1
Raportointikauden voitto, milj. euroa 8,4 0,4 11,9 1,5 0,2
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 9,6 9,1 19,0 6,7 29,9
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,17 0,16 0,33 0,12 0,52
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa 0,15 0,01 0,21 0,03 0,00
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 8,9 2,7 3,7
Velkaantumisaste (gearing), % 40,9 65,0 50,7

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 18 % ja oli 122,2 milj. euroa (103,8)
- Liikevoitto parani merkittävästi ja oli 12,4 milj. euroa (2,7)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 9,6 milj. euroa (9,1)

Tammi–kesäkuu 2020 lyhyesti:

- Liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 232,4 milj. euroa (213,6)
- Liikevoitto kasvoi merkittävästi ja oli 18,1 milj. euroa (5,6)
- Liiketoiminnan rahavirta oli 19,0 milj. euroa (6,7)

Näkymät vuodelle 2020 muuttumattomat

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.
Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suominen saavutti vuoden 2020 toisella neljänneksellä ennätyksellisen korkean neljännesvuosittaisen liikevaihdon ja liikevoiton. Liikevaihtomme kasvoi 18 % ja oli 122,2 milj. euroa (103,8). Myyntimäärät kasvoivat merkittävästi mutta myyntihinnat laskivat alhaisemmista raaka-aineiden hinnoista johtuen. Suurin syy volyymien kasvuun oli COVID-19 pandemiasta johtuva pyyhintätuotteiden korkeampi kysyntä. Pystyimme vastaamaan kasvaneeseen kysyntään ajamalla tuotantoamme tehokkaasti huolimatta pandemian aiheuttamista haasteista.

Liikevoittomme parani merkittävästi ja oli 12,4 milj. euroa (2,7) vuoden toisella neljänneksellä pääasiassa korkeammista tuotanto- ja myyntimääristä johtuen. Myös katteemme paranivat raaka-aineiden hintojen ja muiden suorien tuotekustannusten kompensoidessa myyntihintojen laskun, samalla kun kiinteät kustannukset saatiin pidettyä hyvin hallinnassa.

Vuoden 2020 ensimmäistä puoliskoa leimasi COVID-19 pandemia. Tänä aikana painopisteemme on ollut henkilöstömme terveyden ja turvallisuuden varmistamisessa ja liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistamisessa. Varmistimme myös taloudellista asemaamme ja likviditeettiämme uusimalla syndikoidun luottolimiittijärjestelymme, jota koskeva sopimus allekirjoitettiin heti katsauskauden jälkeen heinäkuun alussa.

Pandemia kasvatti myyntivolyymeja kaikilla markkinoillamme myös vuoden toisella neljänneksellä. Vaikka odotammekin korkeamman kysynnän jatkuvan tulevina kuukausina, useilla tehtaillamme suunnitellut huoltoseisokit rajoittavat tuotantomääriämme vuoden toisella puoliskolla. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Kesäkuussa nostimme kuluvan vuoden tulosnäkymiämme johtuen odotettua vahvemmasta kehityksestä kaikilla markkinoillamme. Ohjeistuksemme mukaisesti odotamme, että vuoden 2020 vertaulukelpoinen liikevoitto paranee merkittävästi vuodesta 2019.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana lanseerasimme FIBRELLA® Shield-nimisen kuitukangasmateriaalin henkityssuojainten valmistukseen. Materiaali täyttää tyypin II hengityssuojainta koskevat vaatimukset. Tällaisia suojaimia käyttävät mm. terveydenhuollon ammattilaiset. Olen ylpeä tiimistämme sekä poikkeuksellisen nopeasta innovaatioprosessista, joka mahdollisti uuden materiaalin lanseeraamisen markkinoille näin lyhyessä ajassa. Tämä on tärkeä lisä tuotetarjonnassamme, jolla voimme auttaa pandemian vastaisessa taistelussa, joskin näiden tuotteiden merkitys myynnillemme on vähäinen.

Vuoden esimmäinen puolisko oli taloudellisesti hyvin vahva ja jatkamme henkilöstömme turvallisuuden ja terveyden varmistamistoimenpiteitä, asiakkaidemme palvelua ja strategiamme toteuttamista. Haluan kiittää kaikkia suomislaisia heidän kovasta työstään, joustavuudestaan ja sopeutumiskyvystään näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa.” 

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 18 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 122,2 milj. euroa (103,8). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli - 0,4 milj. euroa.

Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 77,2 milj. euroa (65,0) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 45,0 milj. euroa (38,8).

Tammi–kesäkuu 2020

Suomisen liikevaihto kasvoi tammi–kesäkuussa 9 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 232,4 milj. euroa (213,6). Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli 1,3 milj. euroa.

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 150,3 milj. euroa (133,3) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 82,1 milj. euroa (80,3).  

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2020

Liikevoitto parani vertailukaudesta ja oli 12,4 milj. euroa (2,7). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli -0,8 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 10,6 milj. euroa (1,0) ja raportointikauden voitto 8,4 milj. euroa (0,4).

Tammi–kesäkuu 2020

Liikevoitto parani ja oli 18,1 milj. euroa (5,6). Valuuttakurssien vaikutus liikevoittoon oli -1,3 milj. euroa.

Voitto ennen tuloveroja oli 14,3 milj. euroa (2,6) ja raportointikauden voitto 11,9 milj. euroa (1,5). Tuloveroihin vaikuttivat positiivisesti ensimmäisellä vuosineljänneksellä Yhdysvalloissa säädetyt verohelpotukset COVID-19 pandemian johdosta.

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 56,7 milj. euroa (86,5). Velkaantumisaste oli 40,9 % (65,0 %) ja omavaraisuusaste 44,2 % (40,3 %). Taloudellinen asemamme ja likviditeettimme paranivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -3,8 milj. euroa (-3,0) eli -1,6 % (-1,4%) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu kasvatti rahoituskuluja 1,3 milj. eurolla (pienensi 0,1 milj. eurolla). Nettorahoituskulut sisältävät lainasaamisista odotettavissa olevien luottotappioiden perusteella
kirjatun luottotappiovarauksen, -0,5 milj. euroa, sekä varojen käyvän arvon muutoksen, +0,3 milj. euroa.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 9,6 milj. euroa (9,1) ja tammi–kesäkuussa 19,0 milj. euroa (6,7). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,33 euroa (0,12) ja vuosineljänneksellä 0,17 euroa (0,16). Käyttöpääomaa sitoutui toisella vuosineljänneksellä 7,7 milj. euroa (vapautui 0,7 milj. euroa). Liikevaihdon parantuminen vaikutti käyttöpääomaan myyntisaamiset noustua kasvaneen myynnin johdosta.

Liiketoiminnan rahavirta parani vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä paremmasta tuloksesta johtuen. Nettokäyttöpääoman muutos oli -8,6 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -9,8 milj. euroa.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 2,5 milj. euroa (6,3), ja suurin yksittäinen investointi oli meneillään oleva tuotantolinjan parannusinvestointi yhdellä Italian tuotantolaitoksista. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

Katsauskauden poistot olivat 11,2 milj. euroa (12,8).

COVID-19 PANDEMIAN VAIKUTUKSET SUOMISEEN

Suomisen henkilöstön terveys ja turvallisuus ovat tärkeimät prioriteetit. Suominen on varmistanut henkilöstönsä terveyden ja turvallisuuden monenlaisilla toimenpiteillä ja COVID-19 tilannetta seurataan tarkasti. Ennakoivan lähestymistapamme ansiosta vaikutukset kykyymme palvella asiakkaitamme ja jatkaa toimintaamme ovat olleet toistaiseksi rajalliset.

Kuitukankaiden valmistajana Suominen on oleellinen osa hankintaketjua, joka valmistaa desinfiointi- ja siivoustuotteita, kasvosuojia ja suojavaatteita kaikkien saataville ympäri maailmaa. Viranomaiset ovat luokitelleet kuitukankaiden tuotannon välttämättömäksi toiminnaksi pandemian torjumiseksi alueilla, joilla muuta liiketoimintaa on suljettu.

Pandemia on kasvattanut tuotteidemme kysyntää kaikilla markkinoilla ja korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan tulevina kuukausina. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

Sekä Suomisen taloudellinen asema että rahavirta ovat pysyneet vahvoina pandemian aikana.

COVID-19 pandemiaan liittyviä riskejä on kuvattu osiossa Lähiajan riskit ja epävarmuudet.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA - HENKILÖSTÖ


Vuoden ensimmäisellä puoliskolle toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (Lost time accident, LTA), (H1/2019: 2). Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ehkäisyyn ja pitkän aikavälin tavoittemme on nolla poissaoloon johtavaa tapaturmaa.

Jatkoimme globaaleja koronaviruksen ehkäisyyn liittyviä toimenpiteitämme suojellaksemme työntekijöidemme turvallisuutta ja hyvinvointia ja varmistaaksemme, että toimintojamme voidaan jatkaa turvallisesti.

Monia henkilöstöön liittyviä prosesseja oli käynnissä vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla.
Tavoitteiden asettaminen ja suoritusarviointi saatiin päätökseen noin 90 prosentilla keskustelujen piiriin kuuluvista toimihenkilöistä. Henkilöstön pulse-kysely suoritettiin toisella neljänneksellä. Kyselyssä selvitettiin henkilöstön sitoutumiseen ja suoritukseen liittyviä kysymyksiä, sekä esitettiin muutamia kysymyksiä liittyen COVID-19 pandemiaan ymmärtääksemme nykytilan. Vastausten perusteella henkilöstömme on sitoutunutta ja voi hyvin Suomisella. Selkeä enemmistö vastaajista myös tunsi, että on pystynyt työskentelmään tehokkaasti pandemian aikana.

Jatkoimme työtä uudistetun vastuullisuusagendamme konkreettisten tavoitteiden ja mittareiden määrittämiseksi.

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2020 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2020 oli 3 573 603 osaketta eli 6,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 3,99 euroa, alin 2,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,84 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 3,87 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2020 oli 222,8 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 700 230 omaa osaketta 30.6.2020.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 29 121 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2020 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2020 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 28.5.2020.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2019, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

Suomisen hallitus hyväksyi 11.12.2017 konsernin johdolle ja avainhenkilöille osakeperusteisen kannustinjärjestelmän. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuvat palkkiojärjestelmät. Osakepalkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuoden 2018-2020, 2019-2021 ja 2020-2022.

Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajaksot

Jakso 2018-2019 2019-2021 2020-2022
Palkkion peruste Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) ja EBIT % Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR) Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)
Mahdollinen palkkion maksu Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2021 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022 Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023
Osallistujat Noin 20 henkilöä Noin 20 henkilöä Noin 20 henkilöä
Osakkeiden maksimimäärä 502 000 729 000 893 000

Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2020.

Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2019 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2019 maksetaan osinkoa 0,05 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelikokouksesta 250 euroa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson. Andreas Ahlström, Sari Pajari ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Björn Borgman ja Nina Linander.

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi 19.3.2020 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti 3.4.2020Suominen maksoi osinkoja 2,9 milj. euroa vuodelta 2019, joka vastaa 0,05 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Jan Johansson ja jäseneksi uudelleen Sari Pajari. Uudeksi jäseneksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin Björn Borgman.

Hallituksen valtuutukset 

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2021 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2020 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2021 saakka.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

LYHYEN AIKAVÄLIN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Tällä hetkellä COVID-19 pandemia aiheuttaa epävarmuutta. Virukseen liittyvät riskit ovat koskeneet Suomisen henkilöstön sekä asiakkaiden terveyttä ja turvallisuutta, mahdollista raaka-ainepulaa sekä mahdollisia asiakkaiden tai omien tuotantolaitostemme sulkemisia virusinfektioiden tai viranomaispäätösten takia, sekä kuljetukseen liittyvia ongelmia. Vuoden toisella puoliskolla suurimmat riskit koronavirukseen liittyen ovat mahdolliset pandemian uudet allot Suomisen toimintamaissa ja niistä aiheutuvat vaikutukset toimintaamme.

Olemme implementoineet laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Mysö valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappiohin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja luottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä sekä taloudellisissa olosuhteissa ja taloudelliset riskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta sekä ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksesta osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Kuitukankaiden kysyntä on kasvanut COVID-19 pandemiasta johtuen. Lyhyellä aikavälillä korkeamman kysynnän odotetaan jatkuvan. Pidemmällä aikavälillä COVID-19 pandemia voi johtaa siihen, että kuitukankaiden kysynnän kasvu siivoukseen ja desinfiointiin käytettävissä tuotteissa jatkuu.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Uusi vastuullisuustavoitteisiin sidottu syndikoitu luottolimiittijärjestely

Suominen ilmoitti 13.7.2020 sopineensa uudesta kolmivuotisesta 100 miljoonan euron syndikoidusta luottolimiittijärjestelystä (revolving credit facility). Sopimuksen eräpäivää on mahdollista jatkaa kaksi kertaa vuosi kerrallaan. Lainasopimus on solmittu Danske Bank A/S, Suomen sivuliikkeen ja Nordean kanssa. Uuden lainajärjestelyn taloudelliset kovenantit ovat nettovelkojen suhde käyttökatteeseen (leverage ratio) sekä velkaantumisaste (gearing).

Lainan marginaali kasvaa tai pienenee riippuen siitä, miten hyvin Suominen saavuttaa kaksi vastuullisuuteen liittyvää tavoitetta:

  • Vastuullisten tuotteiden myynnin kasvu
  • Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Uusi lainajärjestely korvaa Suomisen aiemman, 100 miljoonan euron suuruisen syndikaattilainajärjestelyn, jonka luotonantajina olivat Nordea ja Svenska Handelsbanken AB (julk), Suomen sivukonttoritoiminta.

NÄKYMÄT VUODELLE 2020

Suominen toistaa 17.6.2020 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö arvioi vertailukelpoisen liikevoiton paranevan merkittävästi vuodesta 2019. Vuonna 2019 Suomisen liikevoitto oli 8,1 milj. euroa. Tilikausilla 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

Suominen on laatinut vuodelta 2019 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkka- ja
palkkioselvityksen suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset
kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen
toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 12.8.2020 klo 11.00. Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2020-q2. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

Tilaisuuten voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 56242138#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2020 osavuosikatsauksensa torstaina 22.10.2020 noin klo 9.30.


SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2020

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.


Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2020 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2019.

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2020, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

TASE 

1 000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Varat      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 15 496 15 496 15 496
Aineettomat hyödykkeet 18 335 21 572 20 020
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 111 587 124 956 121 584
Käyttöoikeusomaisuuserät 13 037 15 891 14 319
Lainasaamiset 3 650 3 348 3 650
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777 777 777
Muut pitkäaikaiset saamiset 61 43 70
Laskennalliset verosaamiset 1 980 2 374 2 091
Pitkäaikaiset varat yhteensä 164 922 184 456 178 007
 

 
     
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 38 718 47 294 39 257
Myyntisaamiset 60 693 61 282 46 728
Lainasaamiset 3 349 4 017 3 845
Muut lyhytaikaiset saamiset 7 207 5 864 3 820
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset 581 965 701
Rahavarat 38 666 26 530 37 741
Lyhytaikaiset varat yhteensä 149 214 145 952 132 093
       
Varat yhteensä 314 136 330 408 310 100
       
Oma pääoma ja velat      
Oma pääoma      
Osakepääoma 11 860 11 860 11 860
Ylikurssirahasto 24 681 24 681 24 681
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 81 361 81 269 81 269
Omat osakkeet -44 -44 -44
Arvonmuutos- ja muut rahastot 2 264 264
Kurssierot -2 601 284 707
Kertyneet voittovarat 23 291 14 865 13 715
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 138 551 133 178 132 452
       
Velat      
Pitkäaikaiset velat      
Laskennalliset verovelat 14 049 12 411 12 786
Velat etuuspohjaisista järjestelyistä 769 815 788
Varaukset 1 656 1 557 1 608
Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat 9 229 11 827 10 464
Muut pitkäaikaiset velat 17 17 17
Joukkovelkakirjalainat 82 277 81 154 81 714
Pitkäaikaiset velat yhteensä 107 997 107 780 107 375
       
Lyhytaikaiset velat      
Joukkovelkakirjalainat 15 716
Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat 3 139 2 877 2 986
Muut lyhytaikaiset korolliset velat 5 000 5 000 14 000
Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat 664 317 5
Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat 58 786 65 540 53 282
Lyhytaikaiset velat yhteensä 67 588 89 450 70 273
       
Velat yhteensä 175 585 197 230 177 648
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 314 136 330 408 310 100

TULOSLASKELMA

    Oikaistu   Oikaistu Oikaistu
1 000 euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Liikevaihto 122 170 103 824 232 373 213 590 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -102 656 -93 347 -199 569 -193 489 -374 501
Bruttokate 19 514 10 477 32 803 20 101 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 785 684 1 337 1 603 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -7 146 -7 200 -14 290 -13 862 -27 268
Tutkimus- ja kehityskulut -645 -914 -1 325 -1 722 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -117 -392 -470 -504 -1 041
Liikevoitto 12 391 2 655 18 055 5 616 8 129
Nettorahoituskulut -1 813 -1 695 -3 757 -2 992 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 10 579 960 14 298 2 625 2 132
Tuloverot -2 179 -585 -2 353 -1 124 -1 907
Raportointikauden voitto 8 400 375 11 945 1 500 225
           
Osakekohtainen tulos, euroa          
Laimentamaton 0,15 0,01 0,21 0,03 0,00
Laimennettu 0,15 0,01 0,21 0,03 0,00

LAAJA TULOSLASKELMA

1 000 euroa 4-6/2020 4-6/2019 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
           
Raportointikauden voitto 8 400 375 11 945 1 500 225
           
Muut laajan tuloksen erät:          
Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi          
Kurssierot -2 808 -1 223 -3 276 1 015 1 570
Tulosvaikutteiseksi siirretyt erät -327 -327
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -227 130 33 -62 -193
Yhteensä -3 362 -1 093 -3 571 953 1 377
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi          
Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät 75
Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot -21
Yhteensä 54
           
Muut laajan tuloksen erät yhteensä -3 362 -1 093 -3 571 953 1 431
           
Raportointikauden laaja tulos yhteensä 5 038 -718 8 375 2 453 1 656

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2020 11 860 24 681 81 269 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako
Oma pääoma 30.6.2020 11 860 24 681 81 361 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2020 707 264 13 715 132 452
Raportointikauden voitto 11 945 11 945
Muut laajan tuloksen erät -3 309 -262 -3 571
Laaja tulos yhteensä -3 309 -262 25 660 8 375
Osakeperusteiset maksut 508 508
Omien osakkeiden luovutus 92
Osingonjako -2 876 -2 876
Oma pääoma 30.6.2020 -2 601 2 23 291 138 551
1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet Kurssi-erot  
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44 -669  
Raportointikauden voitto  
Muut laajan tuloksen erät 953  
Laaja tulos yhteensä 953  
Osakeperusteiset maksut  
Omien osakkeiden luovutus 84  
Oma pääoma 30.6.2019 11 860 24 681 81 269 -44 284  

 

1 000 euroa Arvonmuutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 264 13 237 130 513
Raportointikauden voitto 1 500 1 500
Muut laajan tuloksen erät 953
Laaja tulos yhteensä 1 500 2 453
Osakeperusteiset maksut 128 128
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 30.6.2019 264 14 865 133 178

 

1 000 euroa Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto SVOP-rahasto Omat osakkeet
Oma pääoma 1.1.2019 11 860 24 681 81 185 -44
Raportointikauden voitto
Muut laajan tuloksen erät
Laaja tulos yhteensä
Osakeperusteiset maksut
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 11 860 24 681 81 269 -44

 

1 000 euroa Kurssi-erot Arvon-muutos- ja muut rahastot Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
Oma pääoma 1.1.2019 -669 264 13 237 130 513
Raportointikauden voitto 225 225
Muut laajan tuloksen erät 1 377  54 1 431
Laaja tulos yhteensä 1 377 279 1 656
Osakeperusteiset maksut 198 198
Omien osakkeiden luovutus 84
Oma pääoma 31.12.2019 707 264 13 715 132 452

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
       
Liiketoiminnan rahavirta      
Raportointikauden voitto 11 945 1 500 225
Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä 18 121 17 468 34 585
Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta 30 067 18 969 34 810
Nettokäyttöpääoman muutos -8 612 -9 780 1 631
Rahoituserät -2 097 -1 620 -5 222
Tuloverot -353 -829 -1 324
Liiketoiminnan rahavirta 19 005 6 739 29 895
       
Investointien rahavirta      
Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -3 923 -6 581 -10 520
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit 0 73
Investointien rahavirta -3 923 -6 581 -10 447
       
Rahoituksen rahavirta      
Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot 15 000 10 000 38 000
Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut -25 585 -11 394 -47 572
Osingonjako -2 876
Rahoituksen rahavirta -13 462 -1 394 -9 572
       
Rahavarojen muutos 1 621 -1 235 9 875
       
Rahavarat raportointikauden alussa 37 741 27 757 27 757
Valuuttakurssimuutosten vaikutus -696 9 109
Rahavarojen muutos 1 621 -1 235 9 875
Rahavarat raportointikauden lopussa 38 666 26 530 37 741

TUNNUSLUVUT

  4-6/
2020
4-6/
2019
1-6/
2020
1-6/
2019
1-12/
2019
Liikevaihdon muutos, % * 17,7 -5,6 8,8 -1,4 -4,6
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, % 16,0 10,1 14,1 9,4 9,0
Käyttökate,  osuus liikevaihdosta, % 14,7 8,8 12,6 8,6 8,2
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 10,1 2,6 7,8 2,6 2,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, % 10,1 2,6 7,8 2,6 2,0
Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, % -1,5 -1,6 -1,6 -1,4 -1,5
Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, % 8,7 0,9 6,2 1,2 0,5
Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, % 6,9 0,4 5,1 0,7 0,1
Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa 1 606 2 495 2 455 6 289 11 198
Poistot, 1 000 euroa 5 598 6 434 11 215 12 781 25 539
Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 7,9 -1,3 0,2
Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, % 8,9 2,7 3,7
Omavaraisuusaste, % 44,2 40,3 42,7
Velkaantumisaste (gearing), % 40,9 65,0 50,7
Henkilöstö keskimäärin 685 691 685
Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton 0,15 0,01 0,21 0,03 0,00
Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu 0,15 0,01 0,21 0,03 0,00
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa 0,17 0,16 0,33 0,12 0,52
Osakekohtainen oma pääoma, euroa 2,41 2,31 2,30
Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita 57 558 989 57 529 868 57 529 868
Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa 3,87 2,36 2,31
Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa 2,00 2,04 2,04
Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa 3,99 2,70 2,70
Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa 2,84 2,41 2,38
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa 222,8 135,8 132,9
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä 3 573 603 2 775 156 4 655 863
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä 6,2 4,8 8,1

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

      30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Korolliset nettovelat, 1 000 euroa          
Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     94 229 96 827 95 464
Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo     8 139 23 607 16 986
Korolliset saamiset ja rahavarat     -45 665 -33 895 -45 236
Korolliset nettovelat     56 703 86 539 67 213

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA


Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2019 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2019 vuosikertomuksessa. 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

Osakekohtainen tulos

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)   Raportointikauden voitto
= Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita
 

                     

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Raportointikauden voitto   11 945 1 500 225
         
         
Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 535 148 57 501 821 57 515 960
Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita   57 687 192 57 540 782 57 601 340
         
Osakekohtainen tulos        
         
euroa        
Laimentamaton   0,21 0,03 0,00
Laimennettu   0,21 0,03 0,00

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta   Liiketoiminnan rahavirta
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa   19 005 6 739 29 894
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 558 989 57 529 868 57 529 868
Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa   0,33 0,12 0,52

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

Osakekohtainen oma pääoma   Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
= Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita
 

 

    30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa   138 551 133 178 132 452
Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 558 989 57 529 868 57 529 868
Osakekohtainen oma pääoma, euroa   2,41 2,31 2,30

Osakekannan markkina-arvo

Osakekannan markkina-arvo = Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

 

    30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita   57 558 989 57 529 868 57 529 868
Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa 3,87 2,36 2,31
Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa   222,8 135,8 132,9

Osakkeiden vaihto

Osakkeiden vaihto = Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

 

         
    30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella   3 573 603 2 775 156 4 655 863
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita 57 535 148 57 501 821 57 515 960
Osakkeiden vaihto, %   6,2 4,8 8,1

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

Liikevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut
         
Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT) = Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2020 ja 2019 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

Käyttökate (EBITDA)

Käyttökate (EBITDA) = Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

 

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Liikevoitto   18 055 5 616 8 129
+ Poistot ja arvonalentumiset 11 215 12 781 25 539
Käyttökate   29 271 18 397 33 668

Bruttoinvestoinnit

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin   105 1 883 2 224
Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin 2 350 4 406 8 974
Bruttoinvestoinnit   2 455 6 289 11 198

Korolliset nettovelat

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

Korolliset nettovelat = Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat

 

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Korolliset velat   99 645 116 573 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   2 723 3 860 3 286
Korolliset saamiset   -6 999 -7 365 -7 495
Rahavarat -38 666 -26 530 -37 741
Korolliset nettovelat   56 703 86 539 67 213
         
Korolliset velat   99 645 116 573 109 163
Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut   2 723 3 860 3 286
Korollisten velkojen nimellisarvo   102 368 120 434 112 450

Oman pääoman tuotto (ROE), %

Oman pääoman tuotto (ROE), % = Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

 

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)   10 670 -1 660 225
         
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018   133 178 132 631 130 513
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.3.2019   136 871 130 981 133 776
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.6.2019   132 452 130 513 133 178
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.9.2019   135 868 133 776 136 871
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019   138 551 133 178 132 452
Keskiarvo   135 384 132 216 133 358
         
Oman pääoman tuotto (ROE), %   7,9 -1,3 0,2

Sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat

 

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   138 551 133 178 132 452
Korolliset velat   99 645 116 573 109 163
Sijoitettu pääoma   238 195 249 752 241 615

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % = Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100
    Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

 

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)   20 568 5 744 8 129
Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)   1 001 829 981
Yhteensä   21 569 6 573 9 110
         
Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018   249 752 238 589 231 977
Sijoitettu pääoma 30.9.2019 / 30.9.2018 / 31.3.2019   246 660 227 186 250 259
Sijoitettu pääoma 31.12.2019 / 31.12.2018 / 30.6.2019   241 615 231 977 249 752
Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 30.9.2019   240 761 250 259 246 660
Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.12.2019   238 195 249 752 241 615
Keskiarvo   243 397 239 553 244 053
         
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %   8,9 2,7 3,7

Omavaraisuusaste, %

Omavaraisuusaste, % = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100  
    Taseen loppusumma - saadut ennakot
     

 

         
1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   138 551 133 178 132 452
         
Taseen loppusumma   314 136 330 408 310 100
Saadut ennakot   -442 -179 -58
    313 694 330 229 310 042
         
Omavaraisuusaste, %   44,2 40,3 42,7

Velkaantumisaste, %

Velkaantumisaste, % = Korolliset nettovelat x 100  
    Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  

 

1 000 euroa   30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
Korolliset nettovelat   56 703 86 539 67 213
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä   138 551 133 178 132 452
Velkaantumisaste, %   40,9 65,0 50,7


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Suomi 1 692 1 338 2 527
Muu Eurooppa 76 184 76 251 145 055
Pohjois- ja Etelä-Amerikka 152 515 133 833 259 560
Muut maat 1 982 2 168 4 270
Yhteensä 232 373 213 590 411 412

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

             
    2020 2019
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Amerikat 77 162 73 170 62 180 66 161 65 011 68 326
Eurooppa 45 047 37 054 32 294 37 233 38 798 41 466
Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit -38 -21 -15 -30 14 -25
Yhteensä 122 170 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

             
  2020 2019
1 000 euroa 4-6 1-3 10-12 7-9 4-6 1-3
Liikevaihto 122 170 110 203 94 459 103 363 103 824 109 766
Käyttökate 17 989 11 282 7 437 7 834 9 089 9 309
% liikevaihdosta 14,7 10,2 7,9 7,6 8,8 8,5
Vertailukelpoinen liikevoitto 12 391 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 10,1 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Liikevoitto 12 391 5 664 1 405 1 108 2 655 2 961
% liikevaihdosta 10,1 5,1 1,5 1,1 2,6 2,7
Nettorahoituskulut -1 813 -1 945 -1 926 -1 080 -1 695 -1 297
Voitto ennen tuloveroja 10 579 3 719 -521 28 960 1 665
% liikevaihdosta 8,7 3,4 -0,6 0,0 0,9 1,5

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

Suominen Oyj:n 19.3.2020 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2020 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 29 121 osaketta. Osakkeet luovutettiin 28.5.2020 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 92 400 euroa eli noin 3,17 euroa osakkeelta.

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
1 000 euroa Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödyk-keet Aineet-tomat hyödyk-keet
Kirjanpitoarvo kauden alussa 121 584 20 020 129 391 21 231 129 391 21 231
IFRS 16 -standardin käyttöönotto -149 -149
Investoinnit ja lisäykset 2 350 105 4 406 1 883 8 974 2 224
Myynnit ja vähennykset -1 0 -1
Poistot ja arvonalentumiset -7 616 -1 791 -9 523 -1 546 -18 608 -3 448
Kurssierot ja muut muutokset -4 732 1 832 4 1 977 12
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 111 587 18 335 124 956 21 572 121 584 20 020

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
1 000 euroa Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät Käyttöoikeus-omaisuuserät
Kirjanpitoarvo kauden alussa 14 319 16 946 16 946
Lisäykset 536 717 946
Myynnit ja vähennykset -103 -215
Poistot ja arvonalentumiset -1 808 -1 712 -3 483
Kurssierot ja muut muutokset -10 44 125
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 13 037 15 892 14 319

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

       
1 000 euroa 1-6/2020 1-6/2019 1-12/2019
Korolliset velat yhteensä kauden alussa 109 163 101 463 101 463
Lyhytaikaiset lainat kauden alussa 16 986 20 765 20 765
IFRS 16 -standardin soveltaminen 2 664 2 664
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset -25 585 -11 394 -47 572
Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset 15 000 10 000 38 000
Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 186 148 218
Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -5 -20 -99
Siirrot pitkäaikaisista lainoista 1 566 1 393 2 942
Joukkovelkakirjalainan jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 29 43
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -10 8 25
Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa 8 139 23 592 16 986
       
Pitkäaikaiset lainat kauden alussa 10 464 84 84
IFRS 16 -standardin soveltaminen 12 622 12 622
Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan 350 570 733
Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan -84 -121
Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin -1 566 -1 393 -2 942
Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan -18 28 88
Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa 9 229 11 827 10 464
       
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  81 714 80 615 80 615
Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan 563 539 1 099
Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa 82 277 81 154 81 714
Korolliset velat yhteensä kauden lopussa 99 645 116 573 109 163

VASTUUSITOUMUKSET

       
1 000 euroa 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
       
Muut vastuut      
Vuokravastuut 158 298 179
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset 1 877 892
Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu 152 33
       
Takausvastuut ja muut vastuut      
Takaukset omista sitoumuksista 7 649 10 472 9 906
Muut omat vastuut 30 127 2 583 2 203
Yhteensä 37 776 13 010 12 108

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

  30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019
1 000 euroa Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Käypä arvo
Valuuttatermiinit            
  suojauslaskentaa ei sovelleta 2 480 -46 2 891 -6

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat
b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat
c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat
d. Kirjanpitoarvo
e. Käypä arvo

 

  Luokittelu
1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 3 349 3 650 6 999 6 999
Myyntisaamiset 60 693 60 693 60 693
Korko- ja muut rahoitussaamiset 572 572 572
Rahavarat 38 666 38 666 38 666
Yhteensä 30.6.2020 3 696 103 580 429 107 706 107 706

 

1 000 euroa a. b. c. d. e.
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 347 429 777 777
Lainasaamiset 3 845 3 650 7 495 7 495
Myyntisaamiset 46 728 46 728 46 728
Korko- ja muut rahoitussaamiset 313 313 313
Rahavarat 37 741 37 741 37 741
Yhteensä 31.12.2019 4 193 88 432 429 93 054 93 054

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Suominen seuraa jatkuvasti asiakkaiden myyntisaamissaldoja ja ryhtyy toimenpiteisiin, mikäli saamiset ovat erääntyneet. COVID-19 epidemia on kasvattanut eräiden asiakkaiden luottoriskiä johtuen markkinasta, jolla ne toimivat. Suurella osalla asiakkaista tuotteiden kysyntä on kuitenkin lisääntynyt eivätkä näiden asiakkaiden luottoriski tai myyntisaamisista odotettavissa olevat luottotappiot ole olennaisesti kasvaneet.


RAHOITUSVELAT


  30.6.2020 31.12.2019
1 000 euroa Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo Kirjanpito-arvo Käypä arvo Nimellis-arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat            
             
Joukkovelkakirjalainat 82 277 83 300 85 000 81 714 86 063 85 000
Vuokrasopimusvelat 9 229 9 229 9 229 10 464 10 464 10 464
Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat 91 506 92 529 94 229 92 177 96 526 95 464
             
Lyhytaikaiset rahoitusvelat            
             
Lyhytaikaiset rahoituslaitoslainat 5 000 5 000 5 000 14 000 14 000 14 000
Vuokrasopimusvelat 3 139 3 139 3 139 2 986 2 986 2 986
Korkovelat 1 607 1 607 1 607 551 551 551
Johdannaisvelat 46 46 46
Muut lyhytaikaiset velat 846 846 846 440 440 440
Ostovelat 47 166 47 166 47 166 44 495 44 495 44 495
Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat 57 804 57 804 57 804 62 473 62 473 62 473
             
Yhteensä 149 310 150 333 152 033 154 650 158 999 157 936

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 
1 000 e Taso 1 Taso 2 Taso 3
Käypään arvoon arvostetut varat ja velat      
Lainasaamiset 3 349
Oman pääoman ehtoiset instrumentit 777
Yhteensä 4 126
       
Käypään arvoon arvostetut johdannaiset      
Valuuttatermiinit, velat -46
Yhteensä -46

Suominen on käyttänyt vuonna 2020 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2019.

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.


AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

Suominen on uudelleenluokitellut eräitä hankinnan ja valmistuksen kuluja myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kuluiksi.

 

 

 
     
TULOSLASKELMA      
  Julkaistu Oikaisu Oikaistu
1 000 euroa 1-6/2019 1-6/2019 1-6/2019
Liikevaihto 213 590 213 590
Hankinnan ja valmistuksen kulut -194 920 1 431 -193 489
Bruttokate 18 670 1 431 20 101
Liiketoiminnan muut tuotot 1 603 1 603
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -12 431 -1 431 -13 862
Tutkimus ja kehitys -1 722 -1 722
Liiketoiminnan muut kulut -504 -504
Liikevoitto 5 616 5 616
Nettorahoituskulut -2 992 -2 992
Voitto ennen tuloveroja 2 625 2 625
Tuloverot -1 124 -1 124
Raportointikauden voitto / tappio 1 500 1 500

 

  Julkaistu Oikaisu Oikaistu
1 000 euroa 1-12/2019 1-12/2019 1-12/2019
Liikevaihto 411 412 411 412
Hankinnan ja valmistuksen kulut -377 255 2 754 -374 501
Bruttokate 34 157 2 754 36 911
Liiketoiminnan muut tuotot 2 903 2 903
Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut -24 513 -2 754 -27 267
Tutkimus ja kehitys -3 376 -3 376
Liiketoiminnan muut kulut -1 041 -1 041
Liikevoitto 8 129 8 129
Nettorahoituskulut -5 998 -5 998
Voitto ennen tuloveroja 2 132 2 132
Tuloverot -1 907 -1 907
Raportointikauden voitto / tappio 225 225


SUOMINEN OYJ
HallitusLisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet, esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset, ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2019 oli 411,4 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

 

Liite