← Takaisin

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019: Liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka liikevaihto laski hieman

Suominen Oyj:n Puolivuosikatsaus 7.8.2019 klo 13.00

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2019:

Liikevoitto parani vuoden ensimmäisellä puoliskolla, vaikka liikevaihto laski hieman

 

AVAINLUKUJA

 

4-6/

4-6/

1-6/

1-6/

1-12/

 

2019

2018

2019

2018

2018

Liikevaihto, milj. euroa

103,8

110,0

213,6

216,6

431,1

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

2,7

2,9

5,6

4,5

4,6

Liikevoitto, milj. euroa

2,7

2,9

5,6

4,5

4,6

Raportointikauden voitto, milj. euroa

0,4

1,8

1,5

1,4

-1,7

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,01

0,03

0,03

0,03

-0,03

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,01

0,03

0,03

0,03

-0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,16

0,19

0,12

0,28

0,56

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

2,7

4,1

2,3

Velkaantumisaste (gearing), % *

65,0

59,6

65,9*

*oikaistu

 

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Huhti–kesäkuu 2019 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 6 % ja oli 103,8 milj. euroa (110,0). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 3,4 milj. eurolla.
- Liikevoitto laski 9 % ja oli 2,7 milj. euroa (2,9).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 9,1 milj. euroa (10,8). Vertailukauden rahavirtaan vaikutti Yhdysvalloissa saatu 7,0 milj. euron veronpalautus.

Tammi–kesäkuu 2019 lyhyesti:

- Liikevaihto laski 1 % ja oli 213,6 milj. euroa (216,6). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 8,1 milj. eurolla.
- Liikevoitto kasvoi 26 % ja oli 5,6 milj. euroa (4,5).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 6,7 milj. euroa (16,0). Liiketoiminnan rahavirta heikkeni lähinnä vertailukauden veronpalautusten sekä raportointikauden nettokäyttöpääoman sitoutumisen vuoksi.

 

Näkymät vuodelle 2019 muuttumattomat

Suominen toistaa 31.1.2019 julkistamansa arvion, jonka mukaan yhtiö odottaa konsernin liikevaihdon olevan vuonna 2019 tilikauden 2018 (431,1 milj. euroa) tasolla. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan paraneva vuodesta 2018 (4,6 milj. euroa) ilman IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin soveltamisen positiivisia vaikutuksia.

Toimitusjohtaja Petri Helsky:

”Suomisen liikevaihto oli toisella neljänneksellä 103,8 milj. euroa. Myyntimäärät laskivat vertailukaudesta, mutta myyntihinnat paranivat johtuen siitä, että prioriteettimme on ollut kauppojen kannattavuus myyntivolyymin sijaan. Yhdysvaltain dollarin vahvistuminen suhteessa euroon paransi liikevaihtoamme 3,4 milj. eurolla toisella neljänneksellä. Liikevoittomme laski ja oli 2,7 (2,9) milj. euroa.

Toinen vuosineljännes jatkui samalla tasolla ensimmäisen neljänneksen kanssa. Katsottaessa vuoden ensimmäistä puoliskoa, liikevaihtomme laski hieman, mutta liikevoittomme parani.

Jatkoimme systemaattista kehitystyötä uudella tuotantolinjallamme Bethunessa, Yhdysvalloissa toisella neljänneksellä. Suoritimme useita koeajoja ja asiakashyväksyntäajoja, jotka aiheuttivat joitakin lisäkustannuksia. Jatkamme Bethunen uuden tuotantolinjan kehittämistä osana normaalia liiketoimintaa.

Heinäkuun alusta alkaen uudet liiketoiminta-alueemme ovat Amerikat ja Eurooppa. Olen varma, että tämän uuden organisaation myötä pystymme olemaan tehokkaampia, fokusoidumpia ja ketterämpiä, mikä tukee työtämme Suomisen kannattavuuden parantamiseksi jatkossa. Liiketoiminta-alueiden uudelleenjärjestelyistä johtuen toisella neljänneksellä oli 0,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.

Konserninlaajuinen tietojärjestelmäuudistus saatiin päätökseen, kun uudet järjestelmät otettiin onnistuneesti käyttöön Paulínian tehtaalla Brasiliassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa toisella neljänneksellä. Nyt kaikki kahdeksan tehdastamme käyttävät uusia järjestelmiä, jonka johdosta meillä on mahdollisuus edelleen lisätä toiminnan tehokkuutta, tuottavuutta ja läpinäkyvyyttä.”

 

LIIKEVAIHTO

Huhti–kesäkuu 2019

Suomisen liikevaihto laski huhti–kesäkuussa 6 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 103,8 milj. euroa (110,0). Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen vaikutus liikevaihtoon oli 3,4 milj. euroa.

30.6.2019 saakka Suomisen liiketoiminta-alueet olivat Convenience ja Care. Convenience toimitti kuitukankaita rullatavarana erilaisiin pyyhintätuotteisiin. Care toimitti hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin käytettäviä kuitukankaita. Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 96,1 milj. euroa (99,9) ja Care-liiketoiminta-alueen 7,7 milj. euroa (10,0).

1.7.2019 alkaen Suomisen liiketoiminta-alueet ovat Amerikat ja Eurooppa. Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 65,0 milj. euroa (66,9) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 38,8 milj. euroa (43,1).

Tammi–kesäkuu 2019

Suomisen liikevaihto laski tammi–kesäkuussa 1 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta ja oli 213,6 milj. euroa (216,6). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset paransivat liikevaihtoa 8,1 milj. euroa vertailukaudesta.

Convenience-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 197,3 milj. euroa (197,4) ja Care-liiketoiminta-alueen 16,2 milj. euroa (19,1).

Amerikat-liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 133,3 milj. euroa (130,1) ja Eurooppa-liiketoiminta-alueen 80,3 milj. euroa (86,5).

Tammi-kesäkuussa 2019 lasten pyyhintätuotteisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus liikevaihdosta nousi 41 %:iin (38 %) ja kodinhoidon pyyhkeiden osuus kasvoi 23 %:iin (20 %). Henkilökohtaisen hygienian pyyhkeisiin tarkoitettujen kuitukankaiden osuus laski 18 %:iin (23 %). Muiden sovellusten osuudet pysyivät suunnilleet vertailukauden tasolla, eli ammattikäytön pyyhkeiden osuus oli 9 % ja hygienia- ja terveydenhuollon sovelluksien osuus 9 %.

LIIKEVOITTO JA TULOS

Huhti–kesäkuu 2019

Liikevoitto heikkeni vertailukaudesta 9 % ja oli 2,7 milj. euroa (2,9). Liikevoittoa rasittivat poikkeuksellisen suuret luottotappiovaraukset. Yhdysvaltain dollarin kurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli vähäinen. Liiketoiminta-alueiden uudelleenjärjestelyistä johtuen toisella neljänneksellä oli 0,4 milj. euroa uudelleenjärjestelykustannuksia.

Voitto ennen tuloveroja oli 1,0 milj. euroa (2,4) ja raportointikauden voitto 0,4 milj. euroa (1,8).

Tammi–kesäkuu 2019

Liikevoitto kasvoi 26 % ja oli 5,6 milj. euroa (4,5). Yhdysvaltain dollarin kurssimuutosten vaikutus liikevoittoon oli vähäinen.

Voitto ennen tuloveroja oli 2,6 milj. euroa (2,1) ja raportointikauden voitto 1,5 milj. euroa (1,4).

RAHOITUS

Konsernin korolliset nettovelat nimellisarvoon olivat katsauskauden lopussa 86,5 milj. euroa (79,1). Velkaantumisaste oli 65,0 % (59,6 %) ja omavaraisuusaste 40,3 % (41,7 %).

Nettorahoituskulut olivat tammi–kesäkuussa -3,0 milj. euroa (-2,4) eli -1,4 % (-1,1%) liikevaihdosta. Valuuttakurssien vaihtelu pienensi rahoituskuluja 0,1 milj. eurolla (0,2). Vuokrasopimusvelkojen korkokulut kasvattivat nettorahoituskuluja 0,5 milj. eurolla.

Liiketoiminnan rahavirta oli huhti–kesäkuussa 9,1 milj. euroa (10,8) ja tammi-kesäkuussa 6,7 milj. euroa (16,0). Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta oli 0,12 euroa (0,28) ja vuosineljänneksellä 0,16 euroa (0,19). Käyttöpääomaa vapautui toisella vuosineljänneksellä 0,7 milj. euroa (-4,0 milj. euroa).

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla lähinnä käyttöpääoman muutoksesta johtuen (-9,8 milj. euroa, edellisvuoden vastaavalla ajanjaksolla -4,7 milj. euroa). Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta, rahoituseriä ja tuloveroja parani 3,8 milj. eurolla edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vuoden 2018 liiketoiminnan rahavirtaa paransivat Yhdysvalloissa saadut veronpalautukset.

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi–kesäkuussa 6,3 milj. euroa (6,7) ja ne liittyivät pääasiassa Green Bayn -tehtaalla Wisconsinissa, Yhdysvalloissa meneillään olevaan kasvuinvestointiin sekä konserninlaajuiseen tietojärjestelmäuudistukseen.

Kaikki Suomisen kahdeksan tehdasta ovat siirtyneet uusien tietojärjestelmien piiriin, kun uudet tietojärjestelmät otettiin toisella vuosineljänneksellä onnistuneesti käyttöön Paulínian tehtaalla Brasiliassa sekä Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa.

Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja. Katsauskauden poistot olivat 12,8 milj. euroa (10,1).

OSAKETIEDOT

Osakepääoma

Suominen Oyj:n kaupparekisteriin rekisteröityjen osakkeiden määrä 30.6.2019 oli 58 259 219 osaketta ja osakepääoma oli 11 860 056,00 euroa.

 

Vaihto ja kurssi

Suomisen osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–30.6.2019 oli 2 775 156 osaketta eli 4,8 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 2,70 euroa, alin 2,04 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 2,41 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 2,36 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 30.6.2019 oli 135,8 milj. euroa.

 

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 729 351 omaa osaketta 30.6.2019.

 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti katsauskauden aikana luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta hallituksen jäsenille osakkeina suoritettavana osuutena vuosipalkkioista.

Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 19.3.2019 pidetty yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutettiin hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista 31.5.2019.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen kannustinjärjestelmään. Aikaisempia osakeperusteisia kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin Suominen Oyj:n tilinpäätöksessä sekä palkka- ja palkkioselvityksessä tilikaudelta 2018, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi

 

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä 2019-2021

 

Suominen Oyj:n hallitus päätti 30.1.2019 uudesta johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Uuden kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Uusi kannustinjärjestelmä on jatkoa Suomisen hallituksen joulukuussa 2017 hyväksymälle palkkiojärjestelmälle.

 

Uudessa osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, kalenterivuodet 2019–2021. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Osakepalkkiojärjestelmän piirissä on noin 20 henkilöä.

 

Kannustinjärjestelmästä mahdollisesti maksettavat palkkiot vuosina 2019–2021 perustuvat osakkeen suhteelliseen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Ansaintajaksolta 2019–2021 mahdollisesti maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 729 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Hallitus on oikeutettu leikkaamaan kannustinjärjestelmän mukaisia palkkioita, mikäli hallituksen Suominen Oyj:n osakkeen pörssikurssille asettamat raja-arvot täyttyvät.

 

Ansaintajakson 2019–2021 mahdolliset palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana vuonna 2022. Rahana maksettava osuus on tarkoitettu kattamaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veroluonteiset maksut. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

 

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Suominen Oyj:n toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

 

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisen hallitus päätti 4.6.2019 uudesta valikoiduille avainhenkilöille suunnatusta osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen.

Sitouttava lisäosakejärjestelmä on suunnattu valikoiduille Suominen-konsernin avainhenkilöille. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.


VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 19.3.2019.


Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Yhtiökokous päätti, hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2018 ei makseta osinkoa eikä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta palauteta pääomaa ja että tilikauden voitto siirretään kertyneisiin voittovaroihin.


Yhtiökokous päätti pitää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 37 500 euroa ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 28 000 euroa. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa. Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.


Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Jan Johansson valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Andreas Ahlström, Risto Anttonen, Hannu Kasurinen ja Laura Raitio valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Sari Pajari.  

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin yhtiöjärjestyksen mukaiseksi kaudeksi uudelleen tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n. Ernst & Young Oy nimitti päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Toni Halosen.

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä puolivuosikatsauksessa.

Suominen julkaisi pörssitiedotteen 19.3.2019 koskien yhtiökokouksen päätöksiä ja hallituksen järjestäytymiskokousta. Pörssitiedote ja hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

Hallituksen valtuutukset  


Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 19.3.2019 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka sisältyy yllämainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2020 saakka.

Suominen tiedotti 29.5.2019 hallituksen jäsenten osakkeina suoritettavasta vuosipalkkiosta. Yhtiön hallussa olevista omista osakkeista luovutettiin yhteensä 33 619 osaketta. Tämä jälkeen valtuutuksen enimmäismäärä on yhteensä 4 966 381 osaketta.


ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen Oyj ei vastaanottanut katsauskaudella Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 § mukaisia ilmoituksia.

 

MUUTOKSIA JOHTORYHMÄSSÄ

Suominen tiedotti 24.4.2019 uudesta organisaatiosta ja muutoksista johtoryhmässä. Toni Tamminen (TkT, KTM) nimitetiin talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 30.7.2019 alkaen. Aikaisemmin tiedotetun mukaisesti Suomisen aikaisemman talousjohtajan Tapio Engströmin viimeinen päivä Suomisella oli 3.5. ja Sirpa Koskinen, VP, Group Controller toimi väliaikaisena talousjohtajana Toni Tammisen aloittamiseen saakka.

Samalla tiedotettiin useista muutoksista Suomisen johtoryhmän jäsenten vastuualueisiin: Ernesto Levy nimitettiin Amerikat-liiketoiminta-alueen johtajaksi, aikaisemmin hän oli Convenience-liiketoiminta-alueen johtaja. Markku Koivisto nimitettiin Eurooppa-liiketoiminta-alueen väliaikaiseksi johtajaksi, hän jatkaa myös roolissaan teknologiajohtajana. Lynda Kelly nimitettiin liiketoiminnan kehittämisestä vastaavaksi johtajaksi, aikaisemmin hän oli Care-liiketoiminta-alueen johtaja. Operational Excellence -organisaation johtaja Larry Kinn jäi eläkkeelle heinäkuussa. Samanaikaisesti yhtiö tiedotti lopettavansa laajennetun johtoryhmän.

Suominen tiedotti 20.5.2019, että henkilöstöjohtaja Hannu Sivula jättää yhtiön.

Suominen tiedotti 22.5.2019, että Klaus Korhonen (OTK) nimitettiin henkilöstö- ja lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi. Hän aloittaa yhtiössä 19.8.2019.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Poliittisen tilanteen kehittyminen globaalisti ja muutokset kuluttajien mieltymyksissä voivat vaikuttaa kielteisesti Suomiseen. Esimerkiksi poliittinen, vapaata kaupankäyntiä globaalisti rajoittava päätös voi vaikuttaa merkittävästi joidenkin raaka-aineiden saatavuuteen ja hintaan, mikä puolestaan vaikuttaisi Suomisen liiketoimintaan ja kannattavuuteen. Suomisen liiketoiminta on maantieteellisesti hajautunutta ja sen asiakkaat edustavat monipuolisesti eri toimialoja, mikä osittain suojaa yhtiötä näiltä riskeiltä.

 

Suomisen tuotteiden kysyntä riippuu kuluttajien mieltymysten kehittymisestä. Aiemmin muutokset kuluttajien mieltymyksissä globaalilla tasolla ovat vaikuttaneet enimmäkseen Suomiseen positiivisesti, sillä ne ovat kasvattaneet kuitukankaista valmistettujen tuotteiden kysyntää. Kuitenkin tietyt tekijät, mukaan lukien kuluttajien suhtautuminen edes osittain öljypohjaisista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin, tai kuluttajien käsitys kertakäyttöisten tuotteiden vastuullisuudesta yleisellä tasolla, voivat muuttaa nopeasti kuluttajien mieltymyksiä ja ostokäyttäytymistä. Suominen seuraa kuluttajatrendejä proaktiivisesti ja kehittää niiden mukaan tuotevalikoimaansa. Yhtiöllä on ollut valikoimassaan biohajoavia, kokonaan kasvipohjaisista raaka-aineista valmistettuja kuitukankaita jo yli 10 vuoden ajan. Suominen käy myös vuoropuhelua EU:n lainsäätäjien kanssa ns. kertakäyttöisten muovien käytön vähentämiseen tähtäävästä direktiiviehdotuksesta.


Arvio Suomisen liikevaihdon kehityksestä perustuu osaksi asiakkaiden yhtiölle antamiin ennusteisiin ja toimitussuunnitelmiin. Ennusteiden ja suunnitelmien muutokset markkinatilanteen muutosten tai asiakkaiden varastomuutosten johdosta voivat vaikuttaa Suomisen liikevaihtoon.


Suomisen asiakaskunta on varsin keskittynyt, mikä lisää asiakaskohtaista riskiä. Asiakaskeskittyneisyys voi vaikuttaa Suomisen tulokseen, jos asiakkaiden ostokäyttäytyminen muuttuu kulutuksen muutosten seurauksena tai jos myynnissä tapahtuu menetyksiä. Kymmenen suurimman asiakkaan osuus konsernin liikevaihdosta oli 65 % (63 %) vuonna 2018. Suurimpien asiakkaiden kohdalla pyritään pitkäaikaisiin sopimuksiin. Asiakassuhteet ovat voimassa useiden vuosien ajan. Asiakkaisiin liittyvää luottoriskiä hallitaan hallituksen hyväksymän riskipolitiikan mukaisesti. Asiakkaille vahvistetaan luottorajat luottokelpoisuustietoihin ja liikesuhteeseen perustuen.


Yhdysvaltojen suuri painoarvo Suomisen liiketoiminnassa lisää Yhdysvaltain dollariin liittyvän valuuttariskin merkitystä konsernin kokonaisvaluuttariskipositiossa. Suominen suojaa tätä valuuttapositiota suojauspolitiikkansa mukaisesti.

Etelä-Amerikan markkinoille tyypilliset riskit, kuten voimakkaat muutokset toimintaympäristössä ja valuuttakursseissa, voivat vaikuttaa Suomisen toimintaan Brasiliassa.

Suominen ostaa merkittäviä määriä sellu- ja öljypohjaisia raaka-aineita vuosittain. Raaka-aineet ovat toiminnan suurin kustannuserä. Raaka-aineiden nopeat hinnanvaihtelut maailmanmarkkinoilla vaikuttavat Suomisen kannattavuuteen. Suomisen tulokseen raaka-aineiden hintojen muutokset vaikuttavat nopeasti, koska varastot vastaavat 2–4 viikon kulutusta ja raaka-aineiden hintamuutokset siirtyvät sopimuspohjaisiin myyntihintoihin arvioilta 2–5 kuukauden viiveellä. 

Suomisen pääraaka-aineiden pitkälliset toimituskatkokset voisivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja vaikuttaisivat näin häiritsevästi yhtiön liiketoimintaan. Suominen ostaa pääosan raaka-aineistaan useammilta suurilta kansainvälisiltä raaka-ainetoimittajilta, ja siksi merkittävät toimituskatkokset ovat epätodennäköisiä suurimmassa osassa Suomisen tuotteita.

Suomisella on lukuisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kilpailijoita sen eri tuoteryhmissä. Joissakin tuoteryhmissä on tällä hetkellä ylitarjontaa Suomisen molemmilla päämarkkina-alueilla. Uuden teknologian tuotteet ja tuonti halpojen valmistuskustannusten maista saattavat vähentää Suomisen tuotteiden kilpailukykyä. Mikäli Suominen ei pysty kilpailemaan houkuttelevalla tuotetarjonnalla, se voi menettää markkinaosuuttaan. Kilpailu voi johtaa lisääntyneeseen hintapaineeseen, joka kohdistuu yhtiön tuotteisiin.

Suominen on tunnistanut myös muita liiketoimintaansa liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, kuten esimerkiksi tuotantoteknologioihin, tuotevastuuseen, investointeihin sekä rahoitukseen liittyvät riskit. Näitä riskejä on kuvattu tarkemmin tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa sekä tilinpäätöksessä 2018.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sääntelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei ole luonteeltaan kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

 

TIEDOTUSTILAISUUS

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät Suomisen puolivuosikatsauksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle suomenkielisessä tiedotustilaisuudessa Helsingissä tänään 7.8.2019 klo 15.00. Tilaisuus pidetään Suomisen pääkonttorilla, Ultimes Business Garden, Karvaamokuja 2 B, Helsinki. Esitysaineisto julkaistaan tilaisuuden jälkeen Suomisen verkkosivuilla www.suominen.fi.

SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen Oyj julkaisee tammi–syyskuun 2019 osavuosikatsauksensa tiistaina 22.10.2019 noin klo 15.00.

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–30.6.2019

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

 

Tässä puolivuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2019 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2018

 

Ne uudet standardit ja tulkinnat, joilla on merkittävä vaikutus Suomisen konsernitilinpäätökseen, on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa. Muilla uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2019, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen. Myös laatimisperiaatteiden muutosten vaikutukset Suomisen avaavaan taseeseen on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.

 

TASE

 

 

   

Oikaistu

1 000 euroa

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Varat

     

Pitkäaikaiset varat

     

Liikearvo

15 496

15 496

15 496

Aineettomat hyödykkeet

21 572

20 111

21 231

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

124 956

132 590

129 391

Käyttöoikeusomaisuuserät

15 891

16 797

Lainasaamiset

3 348

3 072

3 348

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

777

777

777

Muut pitkäaikaiset saamiset

43

1 317

1 393

Laskennalliset verosaamiset

2 374

4 681

2 540

Pitkäaikaiset varat yhteensä

184 456

178 043

190 972

       

Lyhytaikaiset varat

     

Vaihto-omaisuus

47 294

47 290

51 583

Myyntisaamiset

61 282

59 575

58 097

Lainasaamiset

4 017

4 337

4 017

Muut lyhytaikaiset saamiset

5 864

3 630

4 118

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

965

672

974

Rahavarat

26 530

24 480

27 757

Lyhytaikaiset varat yhteensä

145 952

139 984

146 545

       

Varat yhteensä

330 408

318 027

337 517

       

Oma pääoma ja velat

     

Oma pääoma

     

Osakepääoma

11 860

11 860

11 860

Ylikurssirahasto

24 681

24 681

24 681

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

81 269

81 185

81 185

Omat osakkeet

-44

-44

-44

Arvonmuutos- ja muut rahastot

264

264

264

Kurssierot

284

-2 555

-669

Kertyneet voittovarat

14 865

17 241

13 237

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

133 178

132 631

130 513

       

Velat

     

Pitkäaikaiset velat

     

Laskennalliset verovelat

12 411

14 841

12 373

Velat etuuspohjaisista järjestelyistä

815

908

847

Varaukset

1 557

1 511

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat

11 827

116

12 706

Muut pitkäaikaiset velat

17

17

17

Joukkovelkakirjalainat

81 154

95 736

80 615

Pitkäaikaiset velat yhteensä

107 780

111 617

108 067

       

Lyhytaikaiset velat

     

Joukkovelkakirjalainat

15 716

15 687

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat

2 877

106

2 742

Muut lyhytaikaiset korolliset velat

5 000

10 000

5 000

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

317

321

121

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

65 540

63 352

75 386

Lyhytaikaiset velat yhteensä

89 450

73 780

98 936

       

Velat yhteensä

197 230

185 397

207 003

       

Oma pääoma ja velat yhteensä

330 408

318 027

337 517

 

TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa

4-6/2019

4-6/2018

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

Liikevaihto

103 824

109 961

213 590

216 577

431 109

Hankinnan ja valmistuksen kulut

-94 099

-99 905

-194 920

-198 674

-399 826

Bruttokate

9 725

10 056

18 670

17 903

31 283

Liiketoiminnan muut tuotot

684

571

1 603

1 195

2 528

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-2 011

-1 830

-3 788

-3 610

-7 048

Tutkimus ja kehitys

-914

-1 001

-1 722

-1 809

-3 515

Hallinnon kulut

-4 437

-4 684

-8 643

-9 021

-17 599

Liiketoiminnan muut kulut

-392

-193

-504

-191

-1 055

Liikevoitto

2 655

2 919

5 616

4 466

4 594

Nettorahoituskulut

-1 695

-507

-2 992

-2 383

-5 557

Voitto ennen tuloveroja

960

2 411

2 625

2 083

-963

Tuloverot

-585

-598

-1 124

-642

-757

Raportointikauden voitto / tappio

375

1 813

1 500

1 441

-1 720

 

 

       

Osakekohtainen tulos, euroa

         

Laimentamaton

0,01

0,03

0,03

0,03

-0,03

Laimennettu

0,01

0,03

0,03

0,03

-0,03

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa

4-6/2019

4-6/2018

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

           

Raportointikauden voitto

375

1 813

1 500

1 441

-1 720

           

Muut laajan tuloksen erät:

         

Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi

         

Kurssierot

-1 223

4 210

1 015

871

2 936

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot

130

-530

-62

-275

-454

Yhteensä

-1 093

3 680

953

595

2 482

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

         

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

-41

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot

11

Yhteensä

-29

           

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

-1 093

3 680

953

595

2 452

           

Raportointikauden laaja tulos yhteensä

-718

5 493

2 453

2 036

732

 

 

 

 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

1 000 euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Omat osakkeet

Kurssi-erot

Oma pääoma 1.1.2019

11 860

24 681

81 185

-44

-669

Raportointikauden tulos

Muut laajan tuloksen erät

953

Laaja tulos yhteensä

953

Osakeperusteiset maksut

Omien osakkeiden luovutus

84

Oma pääoma 30.6.2019

11 860

24 681

81 269

-44

284

 

 

1 000 euroa

Arvonmuutos- ja muut rahastot

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2019

264

13 237

130 513

Raportointikauden tulos

1 500

1 500

Muut laajan tuloksen erät

953

Laaja tulos yhteensä

1 500

2 453

Osakeperusteiset maksut

128

128

Omien osakkeiden luovutus

84

Oma pääoma 30.6.2019

264

14 865

133 178

 

 

1 000 euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Omat osakkeet

Kurssi-erot

Oma pääoma 1.1.2018

11 860

24 681

87 423

-44

-3 151

Raportointikauden tulos

Muut laajan tuloksen erät

595

Laaja tulos yhteensä

595

Osakeperusteiset maksut

Pääoman palautus

-6 322

Omien osakkeiden luovutus

 84

Oma pääoma 30.6.2018

11 860

24 681

81 185

-44

-2 555

 

 

1 000 euroa

Arvonmuutos- ja muut rahastot

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018

264

15 761

136 794

Raportointikauden tulos

1 441

1 441

Muut laajan tuloksen erät

595

Laaja tulos yhteensä

1 441

2 036

Osakeperusteiset maksut

39

39

Pääoman palautus

-6 322

Omien osakkeiden luovutus

84

Oma pääoma 30.6.2018

264

17 241

132 631

 

 

 

 

 

 

 

1 000 euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Omat osakkeet

Oma pääoma 1.1.2018

11 860

24 681

87 423

-44

Raportointikauden tulos

Muut laajan tuloksen erät

Laaja tulos yhteensä

Osakeperusteiset maksut

Pääoman palautus

-6 322

Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan

 0

Omien osakkeiden luovutus

 84

Oma pääoma 31.12.2018

11 860

24 681

81 185

-44

 

 

 

 

 

 

1 000 euroa

Kurssi-erot

Arvonmuutos- ja muut rahastot

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2018

-3 151

264

15 761

136 794

Raportointikauden tulos

-1 720

-1 720

Muut laajan tuloksen erät

2 482

-29

2 452

Laaja tulos yhteensä

2 482

-1 749

732

Osakeperusteiset maksut

-775

-775

Pääoman palautus

-6 322

Maksamattoman pääoman palautuksen palautus omaan pääomaan

0

Omien osakkeiden luovutus

84

Oma pääoma 31.12.2018

-669

264

13 237

130 513

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

       

Liiketoiminnan rahavirta

     

Raportointikauden voitto

1 500

1 441

-1 720

Oikaisut yhteensä

17 468

13 767

27 210

Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta

18 969

15 208

25 490

Nettokäyttöpääoman muutos

-9 780

-4 707

5 621

Rahoituserät

-1 620

-1 429

-4 677

Tuloverot

-829

6 881

5 715

Liiketoiminnan rahavirta

6 739

15 952

32 148

       

Investointien rahavirta

     

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-6 581

-7 146

-15 039

Investointien rahavirta myydyistä liiketoiminnoista

198

198

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

0

4

Investointien rahavirta

-6 581

-6 948

-14 837

       

Rahoituksen rahavirta

     

Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot

5 000

5 000

Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut

-6 394

-5 058

-15 118

Lainasaamisten takaisinmaksu

Pääoman palautus

-6 322

-6 322

Rahoituksen rahavirta

-1 394

-11 380

-16 440

       

Rahavarojen muutos

-1 235

-2 376

871

       

Rahavarat raportointikauden alussa

27 757

27 240

27 240

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

9

-384

-355

Rahavarojen muutos

-1 224

-2 376

871

Rahavarat raportointikauden lopussa

26 530

24 480

27 757

 

 

 

 

 

TUNNUSLUVUT

 

         

Oikaistu

 

4-6/

2019

4-6/

2018

1-6/

2019

1-6/

2018

1-12/

2018

Liikevaihdon muutos, % *

-5,6

-1,8

-1,4

-3,7

1,2

Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %

9,4

9,1

8,7

8,3

7,3

Vertailukelpoinen bruttokate, osuus liikevaihdosta, %

9,4

9,1

8,7

8,3

7,3

Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %

2,6

2,7

2,6

2,1

1,1

Vertailukelpoinen liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %

2,6

2,7

2,6

2,1

1,1

Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %

-1,6

-0,5

-1,4

-1,1

-1,3

Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %

0,9

2,2

1,2

1,0

-0,2

Raportointikauden voitto,osuus liikevaihdosta, %

0,4

1,6

0,7

0,7

-0,4

Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa

2 495

4 441

6 289

6 677

13 580

Poistot, 1 000 euroa

6 434

5 124

12 781

10 123

21 018

Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

-1,3

7,2

-1,3

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

2,7

4,1

2,3

Omavaraisuusaste, %

40,3

41,7

38,7

Velkaantumisaste (gearing), %

65,0

59,6

65,9

Henkilöstö keskimäärin

691

670

676

Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton

0,01

0,03

0,03

0,03

-0,03

Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu

0,01

0,03

0,03

0,03

-0,03

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,16

0,19

0,12

0,28

0,56

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

2,31

2,31

2,27

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita

57 529 868

57 496 249

57 496 249

Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa

2,36

3,40

2,05

Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa

2,04

3,22

1,80

Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa

2,70

4,60

4,60

Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa

2,41

3,82

3,10

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

135,8

195,5

117,9

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

2 775 156

1 688 315

3 643 880

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä

4,8

2,9

6,3

           

*    Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

   
           
     

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa

         

Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo

   

96 827

100 846

97 706

Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo

   

23 607

10 106

23 472

Korolliset saamiset ja rahavarat

 

 

-33 895

-31 889

-35 122

Korolliset nettovelat

 

 

86 539

79 062

86 055

 

 

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

 

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödylllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

 

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2018 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2018 vuosikertomuksessa. 

 

 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

 

Osakekohtainen tulos

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)

 

Raportointikauden voitto

=

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)

 

Raportointikauden voitto

=

Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

 

                     

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Raportointikauden voitto

 

1 500

1 441

-1 720

         
         

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

57 501 821

57 441 177

57 468 939

Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

57 540 782

57 523 022

57 508 720

         

 

Osakekohtainen tulos

       
         

euroa

 

 

 

 

Laimentamaton

 

0,03

0,03

-0,03

Laimennettu

 

0,03

0,03

-0,03

 

 

 

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

 

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

 

Liiketoiminnan rahavirta

=

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

 

 

 

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa

 

6 739

15 952

32 148

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

57 529 868

57 496 249

57 496 249

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

 

0,12

0,28

0,56

 

 

                                           
Osakekohtainen oma pääoma

 

Osakekohtainen oma pääoma

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

=

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

 

 

 

 

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa

 

133 178

132 631

130 513

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

57 529 868

57 496 249

57 496 249

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

 

2,31

2,31

2,27

 

 

Osakekannan markkina-arvo

 

Osakekannan markkina-arvo

=

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

 

 

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

57 529 868

57 496 249

57 496 249

Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa

2,36

3,40

2,05

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

 

135,8

195,5

117,9

 

 

 

Osakkeiden vaihto

 

Osakkeiden vaihto

=

Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

 

 

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella

 

2 775 156

1 688 315

3 643 880

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita

57 501 821

57 441 177

57 468 939

Osakkeiden vaihto, %

 

4,8

2,9

6,3

 

 

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

 

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

 

Liikevoitto (EBIT)

=

Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut

         

Vertailukelpoinen likevoitto (EBIT)

=

Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

 

 

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2019 ja 2018 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

 

 

Käyttökate (EBITDA)

 

Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

 

Käyttökate (EBITDA)

       
         

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Liikevoitto

 

5 616

4 466

4 594

+ Poistot

12 781

10 123

21 018

Käyttökate

 

18 397

14 589

25 613

 

 

 

Bruttoinvestoinnit

 

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin

 

1 883

3 664

6 157

Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

4 406

3 013

7 423

Bruttoinvestoinnit

 

6 289

6 677

13 580

 

 

Korolliset nettovelat

 

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

 

Korolliset nettovelat

=

Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat

 

 

       

Oikaistu

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Korolliset velat

 

116 573

105 958

116 749

Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut

 

3 860

4 994

4 429

Korolliset saamiset

 

-7 365

-7 409

-7 365

Rahavarat

-26 530

-24 480

-27 757

Korolliset nettovelat

 

86 539

79 062

86 056

         

Korolliset velat

 

116 573

105 958

116 749

Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut

 

3 860

4 994

4 429

Korollisten velkojen nimellisarvo

 

120 434

110 952

121 178

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

 

 

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)

 

-1 660

9 562

-1 720

         

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017

 

132 631

134 074

136 794

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2018 /  30.9.2017 / 31.3.2018

 

130 981

132 564

126 866

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.6.2018

 

130 513

136 794

132 631

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.9.2018

 

133 776

126 866

130 981

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018

 

133 178

132 631

130 513

Keskiarvo

 

132 216

132 586

131 557

         

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

-1,3

7,2

-1,3

 

 

 

Sijoitettu pääoma

 

Sijoitettu pääoma

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat

 

 

       

Oikaistu

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

133 178

132 631

130 513

Korolliset velat

 

116 573

105 958

116 749

Sijoitettu pääoma

 

249 752

238 589

247 263

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100

   

Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

 

 

       

Oikaistu

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)

 

5 744

8 817

4 594

Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)

 

829

780

801

Yhteensä

 

6 573

9 597

5 395

         

Sijoitettu pääoma 30.6.2018 / 30.6.2017 / 31.12.2017

 

238 589

234 892

247 266

Sijoitettu pääoma 30.9.2018 /  30.9.2017 / 31.3.2018

 

227 186

229 735

232 580

Sijoitettu pääoma 31.12.2018 / 31.12.2017 / 30.6.2018

 

247 263

247 266

238 589

Sijoitettu pääoma 31.3.2019 / 31.3.2018 / 30.9.2018

 

250 259

232 580

227 186

Sijoitettu pääoma 30.6.2019 / 30.6.2018 / 31.12.2018

 

249 752

238 589

247 263

Keskiarvo

 

242 610

236 613

238 577

         

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

2,7

4,1

2,3

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

Omavaraisuusaste, %

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä  x 100

 
   

Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

 

 

 

       

Oikaistu

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

133 178

132 631

130 513

         

Taseen loppusumma

 

330 408

318 027

337 517

Saadut ennakot

 

-179

-51

-27

   

330 229

317 977

337 490

         

Omavaraisuusaste, %

 

40,3

41,7

38,7

 

 

 

Velkaantumisaste, %

 

Velkaantumisaste, %

=

Korolliset nettovelat x 100

 
   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

         

 

 

       

Oikaistu

1 000 euroa

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

Korolliset nettovelat

 

86 539

79 062

86 056

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

133 178

132 631

130 513

Velkaantumisaste, %

 

65,0

59,6

65,9

 

 

 

 

 

 


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

1 000 euroa

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

Suomi

1 338

1 349

2 415

Muu Eurooppa

76 251

80 177

153 133

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

133 833

130 531

268 188

Muut maat

2 168

4 521

7 372

Yhteensä

213 590

216 577

431 109

 

 

LIIKETOIMINTA-ALUEIDEN MYYNNIN KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

 

Convenience ja Care

 

2019

2018

1 000 euroa

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Convenience

96 086

101 229

102 915

95 634

99 947

97 481

Care

7 704

8 545

6 848

9 145

9 962

9 152

Kohdistamattomat kurssierot

33

-7

2

-12

52

-17

Yhteensä

103 824

109 766

109 764

104 768

109 961

106 616

 

 

Amerikat ja Eurooppa

 

 

2019

2018

1 000 euroa

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Amerikat

65 011

68 326

65 916

63 896

66 855

63 210

Eurooppa

38 798

41 466

43 857

40 908

43 086

43 441

Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit

14

-25

-9

-36

21

-35

Yhteensä

103 824

109 766

109 764

104 768

109 961

106 616

 

KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

 

2019

2018

1 000 euroa

4-6

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Liikevaihto

103 824

109 766

109 764

104 768

109 961

106 616

Vertailukelpoinen liikevoitto

2 655

2 961

-361

488

2 919

1 548

% liikevaihdosta

2,6

2,7

-0,3

0,5

2,7

1,5

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liikevoitto

2 655

2 961

-361

488

2 919

1 548

% liikevaihdosta

2,6

2,7

-0,3

0,5

2,7

1,5

Nettorahoituskulut

-1 695

-1 297

-1 547

-1 626

-507

-1 876

Voitto ennen tuloveroja

960

1 665

-1 908

-1 138

2 411

-328

% liikevaihdosta

0,9

1,5

-1,7

-1,1

2,2

-0,3

 

 

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

 

Suominen Oyj:n 19.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta 40 % suoritetaan Suominen Oyj:n osakkeina. Hallituksen jäsenille vuodelta 2019 osakkeina suoritetun palkkio-osuuden määrä oli yhteensä 33 619 osaketta. Osakkeet luovutettiin 31.5.2019 ja niiden luovutusarvo oli yhteensä 83 796 euroa eli noin 2,49 euroa osakkeelta.

Muut palkat lähipiirille ilman osakeperusteisia maksuja olivat katsauskaudella 1 167 tuhatta euroa, pakolliset eläkemaksut 142 tuhatta euroa, vapaaehtoiset eläkemaksut 20 tuhatta euroa ja osakeperusteisten kannustinjärjestelmien perustella jaksotettu kulu 85 tuhatta euroa.

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 

 

             
 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

1 000 euroa

Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet

Kirjanpitoarvo kauden alussa

129 391

21 231

136 649

17 470

136 649

17 470

Investoinnit

4 406

1 883

3 013

3 664

7 423

6 157

Myynnit ja vähennykset

-1

0

Poistot

-9 523

-1 546

-9 135

-988

-18 648

-2 371

Kurssierot ja muut muutokset

683

4

2 063

-35

3 967

-25

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

124 956

21 572

132 591

20 111

129 391

21 231

 

 

 

30.6.2019

31.12.2018

1 000 euroa

Käyttöoikeus-omaisuuserät

Käyttöoikeus-omaisuuserät

Kirjanpitoarvo kauden alussa

16 797

Investoinnit ja lisäykset

717

IFRS 16 käyttöönotto

16 797

Myynnit ja vähennykset

-103

Poistot

-1 712

Kurssierot ja muut muutokset

193

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

15 891

16 797

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

 

     

 

     

Oikaistu

1 000 euroa

1-6/2019

1-6/2018

1-12/2018

Korolliset velat yhteensä kauden alussa

116 749

110 472

110 472

       

Lyhytaikaiset lainat kauden alussa

23 429

15 118

15 118

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset

-6 394

-5 058

-15 118

Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset

5 000

5 000

Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*

148

2 664

Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan

-20

Siirrot pitkäaikaisista lainoista

1 393

46

15 749

Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan

29

16

Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan

8

Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa

23 592

10 106

23 429

       
       

Pitkäaikaiset lainat kauden alussa

12 706

162

162

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan (*

570

12 622

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan

-84

Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin

-1 393

-46

-78

Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan

28

Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa

11 827

116

12 706

       

Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  

80 615

95 192

95 192

Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan

539

544

1 093

Siirto lyhytaikaisiin velkoihin

-15 671

Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa

81 154

95 736

80 615

       

Korolliset velat yhteensä kauden lopussa

116 573

105 958

116 749

 

(* 2018 vuokrasopimusvelkojen kirjaaminen taseeseen IFRS 16:n soveltamisen yhteydessä.

 

 

 

 

 

 

VASTUUSITOUMUKSET     

Oikaistu

1 000 euroa

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

       

Muut vastuut

     

Vuokravastuut

298

15 876

525

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset

892

2 255

1 128

       

Takausvastuut ja muut vastuut

     

Takaukset omista sitoumuksista

10 472

10 880

10 516

Muut omat vastuut

2 538

3 178

2 863

Yhteensä

13 010

14 058

13 378

 

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 

 

30.6.2019

30.6.2018

31.12.2018

1 000 euroa

Nimellis-arvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Käypä arvo

Valuuttatermiinit

   

 

 

 

 

  suojauslaskentaa ei sovelleta

2 891

-6

12 524

-37

1 397

9

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat

c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat

d. Kirjanpitoarvo

e. Käypä arvo

 

   

1 000 euroa

a.

b.

c.

d.

e.

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

347

429

777

777

Lainasaamiset

4 017

3 348

7 365

7 365

Myyntisaamiset

61 282

61 282

61 282

Johdannaiset

7

7

7

Korko- ja muut rahoitussaamiset

723

723

723

Rahavarat

26 530

26 530

26 530

Yhteensä 30.6.2019

4 371

91 883

429

96 683

96 683

 

 

 

1 000 euroa

a.

b.

c.

d.

e.

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

347

429

777

777

Lainasaamiset

4 017

3 348

7 365

7 365

Myyntisaamiset

58 097

58 097

58 097

Johdannaiset

9

9

9

Korko- ja muut rahoitussaamiset

491

491

491

Rahavarat

27 757

27 757

27 757

Yhteensä 31.12.2018

4 373

89 693

429

94 496

94 496

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.RAHOITUSVELAT

 

30.6.2019

31.12.2018

 

 

 

 

 

Oikaistu

 

1 000 euroa

Kirjanpito-arvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Kirjanpito-arvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

           
             

Joukkovelkakirjalainat

81 154

83 513

85 000

80 615

80 750

85 000

Vuokrasopimusvelat

11 827

11 827

11 827

12 706

12 706

12 706

Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat

92 980

95 339

96 827

93 320

93 456

97 706

             

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

           
             

Joukkovelkakirjalainat

15 716

15 905

15 730

15 687

16 156

15 730

Pitkäaikaisten rahoituslaitoslainojen seuraavan vuoden lyhennykset ja lyhytaikaiset velat

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

Vuokrasopimusvelat

2 877

2 877

2 877

2 742

2 742

2 742

Johdannaissopimukset, suojauslaskenta

12

12

12

Korkovelat

1 810

1 810

1 810

725

725

725

Muut lyhytaikaiset velat

333

333

333

308

308

308

Ostovelat

54 212

54 212

54 212

66 677

66 677

66 677

Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat

79 960

80 149

79 974

91 139

91 609

91 182

             

Yhteensä

172 941

175 488

176 801

184 459

185 064

188 888

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 

1 000 e

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Käypään arvoon arvostetut varat ja velat

     

Lainasaamiset

4 017

Valuuttatermiinit, saamiset

7

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

777

Yhteensä

7

4 794

       

Käypään arvoon arvostetut johdannaiset

     

Valuuttatermiinit, velat

-12

Yhteensä

-12

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2019 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2018.

 

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

AIKAISEMMIN JULKISTETTUJEN LUKUJEN OIKAISUT

 

Aikaisemmin julkistettujen lukujen oikaisut on esitetty Suomisen tammi–maaliskuun 2019 osavuosikatsauksessa.

 

 


SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051


Suominen lyhyesti

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi.

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liitteet