← Takaisin

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021: Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 28.4.2021 klo 9.30

Suominen Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2021:
Vuosi alkoi vahvasti, näkymät ennallaan

AVAINLUKUJA

 

1-3/

1-3/

1-12/

 

2021

2020

2020

Liikevaihto, milj. euroa

115,3

110,2

458,9

Vertailukelpoinen käyttökate

18,5

11,3

60,9

Vertailukelpoinen käyttökate, %

16,1

10,2

13,3

Käyttökate

18,5

11,3

60,9

Liikevoitto, milj. euroa

13,6

5,7

39,5

Liikevoitto, %

11,8

5,1

8,6

Raportointikauden voitto, milj. euroa

13,8

3,5

30,1

Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa

16,0

9,4

57,0

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,28

0,16

0,99

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,24

0,06

0,52

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

19,8

4,8

16,7

Velkaantumisaste (gearing), %

13,3

43,7

25,4

Näkymät vuodelle 2021 ennallaan

 

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla on lisännyt epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

 

 

 

 

 

Petri Helsky, toimitusjohtaja:

“Suomisen vuosi 2021 alkoi hyvin Liikevaihtomme kasvoi ja oli 115,3 milj. euroa (110.2) ensimmäisellä neljänneksellä huolimatta epäsuotuisista valuuttakursseista sillä tuotteidemme kysyntä jatkui vahvana. Vuosineljänneksen vertailukelpoinen käyttökatteemme (EBITDA) oli ennätyksellisen korkea: 18,5 milj. euroa (11.3). Tähän vaikuttivat korkeammat myyntivolyymit, jota tukivat parantunut tuotanto- ja raaka-ainetehokkuus sekä myynnin mix. Odotusten mukaisesti raaka-aineiden hintainflaatio kiihtyi merkittävästi neljänneksen aikana, mutta se vaikuttaa tulokseen täysimääräisesti tulevina kuukausina.

 

COVID-19-pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkinoilla, ja kysynnän odotetaan jatkuvan korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa, ainakin siihen saakka, kunnes rokotuskattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta merkityksellisissä maissa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

 

Viime vuonna julkistimme kolme investointihanketta, kaksi Italiaan ja yhden Yhdysvaltoihin, jotka tukevat strategiaamme vahvistamalla asemaamme vastuullisissa tuotteissa sekä lisäämällä kapasiteettiamme. Hankkeet etenevät suunnitellusti ja valmistuvat vuoden 2021 jälkipuoliskolla.

 

Neljänneksen aikana myimme vähemmistöosuutemme Amerplastista Hanmere Polythene Ltd:lle, joka on isobritannialaisen pääomasijoituskonserni Chiltern Capitalin portfolioyhtiö. Kaupan positiivinen vaikutus nettorahoituskuluihin oli 3,7 milj. euroa ja rahavirtaan 11,6 milj. euroa. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta Suomisen tulokseen jatkossa.

 

Tulevaisuudessa näemme myyntimme pysyvän vahvana. Odotamme kuitenkin kasvavien raaka-aine- ja kuljetuskustannusten vaikuttavan tulokseemme etenkin toisella vuosineljänneksellä. Työskentelemme jatkuvasti vaikutusten lieventämiseksi ja kannattavuutemme turvaamiseksi. Koko vuoden näkymämme ovat ennallaan.

 

Vuosi on alkanut vahvasti, ja meillä on hyvät mahdollisuudet jatkaa strategiamme toteuttamista.”

Suominen myi maaliskuussa vähemmistöosuutensa Amerplastissa (Bright Maze Oy). Transaktiolla oli 3,7 milj. euron positiivinen vaikutus Suomisen nettorahoituskuluihin. Tämä vaikutus koostuu sekä osakkeiden myyntivoitosta että lainasaamisista tehtyjen alaskirjausten peruutuksesta. Rahavirtavaikutus oli 11,6 milj. euroa, koostuen sekä osakkeiden kauppahinnasta että lainasaamisten ja kertyneiden korkojen maksusta.

Liiketoiminnan rahavirta oli 16,0 milj. euroa (9,4) ja osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta 0,28 euroa (0,16). Liiketoiminnan rahavirran paranemiseen vaikutti eniten parantunut tulos. Käyttöpääomaa sitoutui lisää 2,2 milj. euroa (Q1 2020: sitoutui lisää 0,9 milj. euroa).

INVESTOINNIT

Suomisen bruttoinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 5,2 milj. euroa (0,8) ja ne koostuivat pääosin kasvuinvestoinneista Cressan tehtaalle Italiassa sekä Bethunen tehtaalle Yhdysvalloissa. Muut investoinnit olivat pääosin ylläpitoinvestointeja.

EDISTYMINEN VASTUULLISUUDESSA

Vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana etenimme yritysvastuuohjelmassamme määritellyissä toimenpiteissä.

Keskitymme vahvasti turvallisuuteen ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn, ja pitkän aikavälin tavoitteemme on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä toimipaikoillamme tapahtui yksi poissaoloon johtanut tapaturma (LTA, lost time accident).

Työntekijän ja esimiehen väliset kehityskeskustelut käytiin helmi-maaliskuussa. Keskustelut kattoivat 97 % toimihenkilöistä. Tavoitteemme on kehittää ja maailmanlaajuisesti yhdenmukaistaa myös tuntipalkkaisten työntekijöidemme kehityskeskusteluprosessia.

Olemme sitoutuneet parantamaan jatkuvasti toimintamme tehokkuutta sekä luonnonvarojen tehokasta hyödyntämistä. Ensimmäisellä neljänneksellä jatkoimme aktiivisia toimenpiteitämme tavoitteidemme saavuttamiseksi. Tavoitteemme on vuoteen 2025 mennessä vähentää energiankulutustamme, kasvihuonekaasupäästöjämme, vedenkulutustamme ja kaatopaikkajätettämme 20 % tuotettua tonnia kohti verrattuna vertailuvuoteen 2019.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman vastuullisia kuitukankaita ja kehitämme jatkuvasti uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, joiden ympäristövaikutukset ovat entistä pienemmät. Tavoitteemme on vastuullisten kuitukankaiden myynnin 50 % kasvu vuoteen 2025 mennessä vuoteen 2019 verrattuna ja yli kymmenen vastuullisten tuotteiden tuotelanseerausta vuodessa.  

Julkaisimme uudet liiketapaperiaatteemme vuoden 2021 alussa ja pakollinen koulutusohjelma koko henkilöstölle järjestetään myöhemmin tänä vuonna.

Suominen raportoi edistymisestään tärkeimmissä vastuullisuusmittareissa (KPI) vuosittain.

Vaihto ja kurssi

Suominen Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsingissä 1.1.–31.3.2021 oli 7 004 147 osaketta eli 12,2 % osakkeiden keskimääräisestä määrästä ilman omia osakkeita. Osakkeen ylin kurssi oli 6,24 euroa, alin 5,00 euroa ja kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi 5,60 euroa. Katsauskauden päätöskurssi oli 5,74 euroa. Yhtiön osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita 31.3.2021 oli 330,6 milj. euroa.

Omat osakkeet

Suominen Oyj:n hallussa oli 660 055 omaa osaketta 31.3.2021. Osakeperusteisen kannustinjärjestelmän ansaintajakson päätyttyä ohjelmaan osallistuneille siirrettiin helmikuussa yhteensä 34 872 osaketta. 25.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti yhteistilillä olevat 4 049 osaketta siirtyivät yhtiön hallussa oleviksi omiksi osakkeiksi.


Hallituksen palkkioiden osakkeina maksettava osuus

Suomisen 25.3.2021 pidetty yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % maksetaan Suominen Oyj:n osakkeina.

Vuosipalkkioista osakkeina luovutettava osakemäärä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Suominen Oyj:n tammi-maaliskuun 2021 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla. Osakkeet luovutetaan hallituksen päätöksellä yhtiön hallussa olevista omista osakkeista viimeistään 31.5.2021.

Johdon ja avainhenkilöiden osakeperusteiset kannustinjärjestelmät

Suomisen johto ja avainhenkilöt kuuluvat yhtiön osakeperusteiseen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmään. Kannustinjärjestelmiä on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksessä sekä palkitsemisraportissa, joka on saatavana yhtiön verkkosivuilta osoitteessa www.suominen.fi.

 

Yhtiön osakepalkkiojärjestelmä on kolme kolmivuotista ansaintajaksoa, kalenterivuodet 2019–2021, 2020–2022 ja 2021–2023. Kannustinjärjestelmän tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien sekä johdon ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon lisäämiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen, yhtiön osakkeiden ansaitsemiseen ja kerryttämiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakeperusteinen kannustinjärjestelmä: meneillään olevat ansaintajaksot

Jakso

2019–2021

2020–2022

2021–2023

Palkkion peruste

Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)

Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)

Osakkeen suhteellinen kokonaistuotto (Total Shareholder Return TSR)

Mahdollinen palkkion maksu

Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2022

Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2023

Maksetaan osittain Suomisen osakkeina ja osittain rahana keväällä 2024

Osallistujat

16 henkilöä

18 henkilöä

19 henkilöä

Osakkeiden maksimimäärä

546 000

756 500

470 000


Suomisen toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmistä saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä hänen yhden vuoden bruttovuosipalkkaansa. Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa vastaa yhteensä puolta hänen vuotuisesta bruttopalkastaan. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

 

Sitouttava lisäosakejärjestelmä 2019–2021

Suomisella on myös sitouttava lisäosakejärjestelmä, joka on suunnattu valikoiduille Suomisen avainhenkilöille. Sen tavoitteena on yhdenmukaistaa osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen palkitsemisohjelma, joka perustuu yhtiön osakkeiden hankintaan, vastaanottamiseen ja kerryttämiseen. Palkkion saamisen edellytyksenä on, että osallistuja hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän.

Jos osallistujalle asetetut edellytykset ovat täyttyneet ja hänen työsuhteensa Suominen-konserniin kuuluvassa yhtiössä on voimassa palkkion maksuhetkellä, hän saa palkkiona lisäosakkeita.

Järjestelmässä on sitouttamisjaksoja, joiden pituudet hallitus päättää. Mahdollinen palkkio maksetaan sitouttamisjakson jälkeen, osittain osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuus on tarkoitettu kattamaan osanottajille palkkioista aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja.

Palkkioiden maksamisen edellytyksenä on, että osallistujan työ- tai toimisuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Järjestelmästä vuosina 2019–2021 jaettavat palkkiot ovat yhteensä enintään 200 000 Suomisen osaketta, mukaan lukien myös rahana maksettava osuus.

Lisäosakejärjestelmän ensimmäinen ansaintajakso päättyi syyskuussa 2020 ja yhteensä 9 352 osaketta siirrettiin osallistujille.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

Suominen Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 25.3.2021.


Yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilikaudelta 2020 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin 2020 ja hallituksen ehdotukset, jotka koskivat yhteistilillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettämistä.

 

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja lisäksi pääoman palautusta 0,10 euroa osakkeelta.


Suomisen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkiot pysyvät ennallaan. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 66 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten vuosipalkkio 31 000 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 10 000 euron lisäkorvaus. Lisäksi hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkioita siten, että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 500 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa ja 1 000 euron kokouspalkkio kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa ja puhelinkokouksesta 500 euroa.

 

Hallituksen jäsenten vuosipalkkioista 60 % maksetaan rahana ja 40 % Suominen Oyj:n osakkeina. Kulukorvaukset maksetaan yhtiön voimassa olevan matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi (6). Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Andreas Ahlström, Björn Borgman, Nina Linander, Sari Pajari-Sederholm ja Laura Raitio. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Jaakko Eskola.

 

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola.  

 

Suominen Oyj:n tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, tilintarkastusyhteisö, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Halonen.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien optio- ja muiden erityisten oikeuksien antamisesta. Valtuutuksen ehdot on kuvattu jäljempänä tässä osavuosikatsauksessa.

 

Suominen julkaisi 25.3.2021 pörssitiedotteen yhtiökokouksen päätöksistä sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksistä. Pörssitiedote sekä uusien hallituksen jäsenten esittelyt löytyvät yhtiön verkkosivuilta www.suominen.fi.

 

Yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti Suominen maksoi 8.4.2021 osinkoja ja pääoman palautusta yhteensä 11,5 milj. euroa vuodelta 2020, joka vastaa 0,20 euroa osakkeelta.


Hallituksen järjestäytyminen ja valiokunnat

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Andreas Ahlströmin.

Hallitus valitsi keskuudestaan myös tarkastusvaliokunnan ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Linander. Andreas Ahlström ja Laura Raitio valittiin uudelleen tarkastusvaliokunnan jäseniksi. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Eskola ja jäseneksi uudelleen Björn Borgman ja Sari Pajari-Sederholm.


Hallituksen valtuutukset  


Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää enintään 400 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Nasdaq Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. Osakkeita hankitaan käytettäväksi yhtiön osakepohjaisiin kannustinjärjestelmiin, hallituksen jäsenyyspalkkioiden maksamiseksi, vastikkeena liiketoimintaan liittyvissä hankinnoissa tai yhtiöllä pidettäväksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista. Valtuutus on voimassa 30.6.2022 saakka ja se kumoaa kaikki aiemmat omien osakkeiden hankintavaltuutukset.

Hallituksella on 25.3.2021 pidetyn yhtiökokouksen antama valtuutus päättää uusien osakkeiden hankkimisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien optio ja muiden erityisten oikeuksien antamista. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoittaminen, osakkeiden käyttäminen osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai osakkeiden käyttäminen hallituksen jäsenten palkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi. Uudet osakkeet voidaan antaa myös maksuttomana osakeantina yhtiölle itselleen. Uusia osakkeita voidaan antaa ja/tai yhtiön tai sen konserniyhtiön hallussa olevia yhtiön omia osakkeita voidaan luovuttaa yhteensä enintään 5 000 000 kappaletta.

Hallitus voi antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Oikeus voidaan antaa myös yhtiön velkojalle siten, että oikeuteen liittyy ehto velkojan saatavan käyttämisestä osakkeen merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirjalaina). Osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio- ja muita erityisiä oikeuksia ei kuitenkaan anneta osana yhtiön palkitsemisjärjestelmää.

Yhtiön antamien optio- ja muiden erityisten oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja yhtiön hallussa olevien luovutettavien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5 000 000 kappaletta, joka määrä sisältyy yllä mainittuun enimmäismäärään.

Valtuutukset kumoavat kaikki aikaisemmat osakeantia sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista. Valtuutukset ovat voimassa 30.6.2022 saakka.

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 9. LUVUN 5 § MUKAISET ILMOITUKSET

Suominen vastaanotti 15.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Erkki Etolan määräysvaltayhtiöiden yhteenlaskettu omistus Suominen Oyj:ssä on ylittänyt 15 % liputusrajan.

Suominen vastaanotti 18.1.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen. Ilmoituksen mukaan Keskinäinen Työeläkevakuutus Elon omistus Suominen Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan.

LIIKETOIMINNAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

COVID-19 pandemia aiheuttaa edelleen epävarmuutta Suomisen liiketoimintaympäristössä. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat edelleen olemassa, ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa.

Olemme ottaneet käyttöön laajoja varotoimenpiteitä suojellaksemme henkilöstömme terveyttä ja turvallisuutta sekä varmistaaksemme liiketoimintamme jatkuvuuden ja strategisten projektiemme etenemisen pandemian aikana. Seuraamme raaka-aineiden saatavuutta tarkasti ja jatkuvasti, ja olemme määritelleet niihin liittyen riskienhallintatoimia, kuten kartoittaneet vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia.

Myös valtaosalla asiakkaistamme tuotteiden kysyntä on kasvanut, ja tästä johtuen asiakkaisiimme liittyvät luottoriskit eivät ole merkittävästä kasvaneet. COVID-19 pandemia ei ole lisännyt Suomisen riskiä pitkäaikaisten omaisuuserien arvonalentumistappioihin.

Suomisen muut riskit sisältävät muun muassa valmistukseen liittyvät riskit, kilpailuun, raaka-aineiden hintaan ja saatavuuteen sekä asiakkaiden ostomääriin ja asiakasluottoihin liittyvät riskit, riskit liittyen muutoksiin lainsäädännössä, poliittisessa ympäristössä ja taloudellisissa olosuhteissa sekä rahoitusriskit.

Tarkempi kuvaus riskeistä löytyy Suomisen vuosikertomuksesta 2020 osoitteesta suominen.fi.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Suomisen valmistamia kuitukankaita käytetään pääosin kuluttajille suunnatuissa päivittäistavaroissa, kuten erilaisissa kosteuspyyhkeissä, hygieniatuotteissa ja terveydenhuollon tuotteissa. Näillä Suomisen kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne säätelee kulutuskysynnän kehitystä, vaikka päivittäistavaroiden kysyntä ei luonteeltaan ole kovin syklistä. Suomisen suurimmat markkina-alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Eurooppa. Lisäksi yhtiö toimii Etelä-Amerikan markkinoilla. Kuitukankaiden kysynnän kasvu on tyypillisesti ylittänyt bruttokansantuotteen kasvun muutamalla prosenttiyksiköllä.

Pandemia on lisännyt kuitukankaiden kulutusta kaikilla markkina-alueillamme ja kysynnän odotetaan pysyvän korkealla tasolla. Pitkällä aikavälillä COVID-19 voi johtaa pysyvään kuitukankaiden käytön kasvuun siivoukseen ja desinfiointiin tarkoitetuissa tuotteissa. Pandemiaan liittyvät riskit, kuten mahdolliset ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa, kuljetuksiin liittyvät haasteet sekä mahdolliset asiakkaiden tai omien tuotantolaitosten sulkemiset virusinfektioista tai viranomaismääräyksistä johtuen, ovat kuitenkin edelleen olemassa ainakin niin kauan, kunnes rokotekattavuus on riittävä kaikissa Suomisen liiketoiminnan kannalta olennaisissa maissa. Olemme jo alkaneet havaita poikkeuksellista volatiliteettia raaka-aineiden ja kuljetusten hinnoissa ja saatavuudessa.

 

NÄKYMÄT VUODELLE 2021

Suominen odottaa, että sen vertailukelpoinen käyttökate (EBITDA) vuonna 2021 on vuoden 2020 tasolla. Kuitukankaiden kysynnän odotetaan pysyvän vahvana, mutta volatiliteetti raaka-aine- ja kuljetusmarkkinoilla on lisännyt epävarmuutta ja voi vaikuttaa tulokseen negatiivisesti. Vuonna 2020 Suomisen vertailukelpoinen käyttökate oli 60,9 milj. euroa.

 

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SEKÄ PALKITSEMISRAPORTTI

 

Suominen on laatinut vuodelta 2020 erillisen selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin suomalaisten listayhtiöiden hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. Selvitykset

kattavat myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Ne on julkaistu erillään hallituksen

toimintakertomuksesta Suomisen verkkosivuilla osoitteessa www.suominen.fi.

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Suominen Oyj vastaanotti 16.4.2021 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan Bolero Holdings SARL:n omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan.

 

AUDIOCAST-LÄHETYS JA PUHELINKONFERENSSI

Suomisen toimitusjohtaja Petri Helsky ja talousjohtaja Toni Tamminen esittelevät tuloksen analyytikoille, sijoittajille ja medialle englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa 28.4.2021 klo 11.00.

 

Lähetystä on mahdollista seurata osoitteessa https://suominen.videosync.fi/2021-q1-results. Lähetyksen tallenne ja esitysaineistot ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen osoitteessa www.suominen.fi.

 

Tilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla numeroon 09 81 710 310 ja syöttämällä vahvistuskoodi 18841110#. Kysymykset tulee esittää englanniksi.


SEURAAVA TALOUDELLINEN KATSAUS

Suominen julkaisee puolivuosikatsauksensa 2021 perjantaina 13.8.2021 noin klo 9.30.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUOMINEN-KONSERNI 1.1.–31.3.2021

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät luvut on pääosin esitetty tuhansina euroina. Pyöristyseroista johtuen taulukoiden luvut eivät yhteenlaskettuina välttämättä täsmää taulukoiden loppusummiin.

 

Tässä osavuosikatsauksessa esitettävät tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Vuoden 2021 alussa Suominen otti käyttöön uusia IFRS-standardeja sekä niiden tulkintoja. Muilta osin osavuosikatsauksessa käytetyt laatimisperiaatteet ovat samat kuin konsernitilinpäätöksessä vuodelta 2020.

 

Uusilla tai uudistetuilla standardeilla tai tulkinnoilla, jotka tulivat voimaan 1.1.2021, ei ole merkittävää vaikutusta Suomisen konsernitilinpäätökseen.

 

 

 

     

1 000 euroa

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Varat

     

Pitkäaikaiset varat

     

Liikearvo

15 496

15 496

15 496

Aineettomat hyödykkeet

15 925

19 151

16 748

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

110 050

116 181

104 666

Käyttöoikeusomaisuuserät

17 405

13 654

17 784

Lainasaamiset

3 650

3 978

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

421

777

768

Muut pitkäaikaiset saamiset

69

65

73

Laskennalliset verosaamiset

2 044

1 894

4 034

Pitkäaikaiset varat yhteensä

161 410

170 867

163 548

       

Lyhytaikaiset varat

     

Vaihto-omaisuus

39 732

38 609

35 431

Myyntisaamiset

55 432

54 661

51 128

Lainasaamiset

3 753

3 476

Muut lyhytaikaiset saamiset

6 256

4 954

5 675

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset

2 168

1 739

247

Rahavarat

81 999

41 190

57 877

Lyhytaikaiset varat yhteensä

185 587

144 905

153 833

       

Varat yhteensä

346 997

315 772

317 381

       

Oma pääoma ja velat

     

Oma pääoma

     

Osakepääoma

11 860

11 860

11 860

Ylikurssirahasto

24 681

24 681

24 681

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

75 602

81 269

81 361

Omat osakkeet

-44

-44

Arvonmuutos- ja muut rahastot

-7

264

-7

Kurssierot

-10 100

499

-13 933

Kertyneet voittovarat

50 192

17 339

41 962

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

152 227

135 868

145 882

       

Velat

     

Pitkäaikaiset velat

     

Laskennalliset verovelat

13 884

14 367

13 320

Velat etuuspohjaisista järjestelyistä

752

773

774

Pitkäaikaiset varaukset

1 833

1 640

1 797

Pitkäaikaiset vuokrasopimusvelat

14 642

9 834

14 892

Muut pitkäaikaiset velat

17

17

17

Joukkovelkakirjalainat

83 155

81 994

82 862

Pitkäaikaiset velat yhteensä

114 283

108 624

113 662

       

Lyhytaikaiset velat

     

Lyhytaikaiset varaukset

270

250

Lyhytaikaiset vuokrasopimusvelat

2 584

3 066

2 539

Muut lyhytaikaiset korolliset velat

10 000

Kauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat

3 403

69

415

Ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat

74 230

58 145

54 634

Lyhytaikaiset velat yhteensä

80 487

71 280

57 838

       

Velat yhteensä

194 770

179 904

171 499

       

Oma pääoma ja velat yhteensä

346 997

315 772

317 381

 

TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

Liikevaihto

115 333

110 203

458 893

Hankinnan ja valmistuksen kulut

-95 125

-96 914

-389 123

Bruttokate

20 208

13 289

69 770

Liiketoiminnan muut tuotot

845

552

2 584

Myynnin, markkinoinnin ja hallinnon kulut

-6 622

-7 144

-27 946

Tutkimus- ja kehityskulut

-600

-680

-2 767

Liiketoiminnan muut kulut

-238

-353

-2 150

Liikevoitto

13 592

5 664

39 492

Nettorahoituskulut

3 266

-1 945

-5 582

Voitto ennen tuloveroja

16 858

3 719

33 910

Tuloverot

-3 085

-174

-3 794

Raportointikauden voitto

13 774

3 546

30 116

       

Osakekohtainen tulos, euroa

     

Laimentamaton

0,24

0,06

0,52

Laimennettu

0,24

0,06

0,52

 

 

LAAJA TULOSLASKELMA

 

1 000 euroa

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

       

Raportointikauden voitto

13 774

3 546

30 116

       

Muut laajan tuloksen erät:

     

Erät, jotka siirretään myöhemmin tulosvaikutteisiksi

     

Kurssierot

4 268

-468

-15 504

Tulosvaikutteisiksi siirretyt erät

-327

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot

-436

259

929

Yhteensä

3 832

-208

-14 902

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

     

Oman pääoman ehtoisten instrumenttien käyvän arvon muutos

-8

Etuuspohjaisten järjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat erät

-10

Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät tuloverot

3

Yhteensä

-15

       

Muut laajan tuloksen erät yhteensä

3 832

-208

-14 917

       

Raportointikauden laaja tulos yhteensä

17 606

3 337

15 199

 

 

 

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 

1 000 euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Omat osakkeet

Oma pääoma 1.1.2021

11 860

24 681

81 361

-44

Raportointikauden voitto

Muut laajan tuloksen erät

Laaja tulos yhteensä

Osakeperusteiset maksut

Omien osakkeiden luovutus

44

Osingonjako ja varojen jako

-5 759

Oma pääoma 31.3.2021

11 860

24 681

75 602

 

1 000 euroa

Kurssi-erot

Arvonmuutos- ja muut rahastot

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2021

-13 933

-7

41 962

145 882

Raportointikauden voitto

13 774

13 774

Muut laajan tuloksen erät

3 832

3 832

Laaja tulos yhteensä

3 832

13 774

17 606

Osakeperusteiset maksut

259

259

Omien osakkeiden luovutus

-44

Osingonjako ja varojen jako

-5 759

-11 519

Oma pääoma 31.3.2021

-10 100

-7

50 192

152 227

 

 

1 000 euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Omat osakkeet

Oma pääoma 1.1.2020

11 860

24 681

81 269

-44

Raportointikauden tulos

Muut laajan tuloksen erät

Laaja tulos yhteensä

Osakeperusteiset maksut

Oma pääoma 31.3.2020

11 860

24 681

81 269

-44

 

 

1 000 euroa

Kurssi-erot

Arvon-muutos- ja muut rahastot

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

Oma pääoma 1.1.2020

707

264

13 715

132 452

 

Raportointikauden tulos

3 546

3 546

 

Muut laajan tuloksen erät

-208

-208

 

Laaja tulos yhteensä

-208

17 260

3 337

 

Osakeperusteiset maksut

79

79

 

Oma pääoma 31.3.2020

499

264

17 339

135 868

 

1 000 euroa

Osake-pääoma

Ylikurssi-rahasto

SVOP-rahasto

Omat osakkeet

Oma pääoma 1.1.2020

11 860

24 681

81 269

-44

Raportointikauden voitto

Muut laajan tuloksen erät

Laaja tulos yhteensä

Osakeperusteiset maksut

Omien osakkeiden luovutus

92

Osingonjako

Oma pääoma 31.12.2020

11 860

24 681

81 361

-44

                   

 

1 000 euroa

Kurssi-erot

Arvon-muutos- ja muut rahastot

Kertyneet voittovarat

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

Oma pääoma 1.1.2020

707

264

13 715

132 452

Raportointikauden voitto

30 116

30 116

Muut laajan tuloksen erät

-14 640

-270

-7

-14 917

Laaja tulos yhteensä

-14 640

-270

30 109

15 199

Osakeperusteiset maksut

1 015

1 015

Omien osakkeiden luovutus

92

Osingonjako

-2 876

-2 876

Oma pääoma 31.12.2020

-13 933

-7

41 962

145 882

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMA

1 000 euroa

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

       

Liiketoiminnan rahavirta

     

Raportointikauden voitto

13 774

3 546

30 116

Oikaisut raportointikauden voittoon yhteensä

5 121

8 224

34 626

Rahavirta ennen nettokäyttöpääoman muutosta

18 894

11 770

64 742

Nettokäyttöpääoman muutos

-2 157

-879

-1 023

Rahoituserät

-283

-1 399

-4 289

Tuloverot

-501

-82

-2 438

Liiketoiminnan rahavirta

15 954

9 410

56 991

       

Investointien rahavirta

     

Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-4 255

-1 666

-10 885

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

12

Rahavirta oman pääoman ehtoisten instrumenttien myynnistä

2 123

Investointien rahavirta

-2 132

-1 666

-10 873

       

Rahoituksen rahavirta

     

Lyhytaikaisten korollisten velkojen nostot

10 000

15 000

Lyhytaikaisten korollisten velkojen takaisinmaksut

-638

-14 779

-31 968

Lainasaamisten takaisinmaksu

9 301

Osingonjako

-2 876

Rahoituksen rahavirta

8 663

-4 779

-19 845

       

Rahavarojen muutos

22 485

2 965

26 274

       

Rahavarat raportointikauden alussa

57 877

37 741

37 741

Valuuttakurssimuutosten vaikutus

1 637

485

-6 138

Rahavarojen muutos

22 485

2 965

26 274

Rahavarat raportointikauden lopussa

81 999

41 190

57 877

 

 

TUNNUSLUVUT

 

 

 

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

Liikevaihdon muutos, % *

4,7

0,4

11,5

Bruttokate, osuus liikevaihdosta, %

17,5

12,1

15,2

Vertailukelpoinen käyttökate, osuus liikevaihdosta, %

16,1

10,2

13,3

Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, %

11,8

5,1

8,6

Nettorahoituskulut, osuus liikevaihdosta, %

2,8

-1,8

-1,2

Voitto ennen tuloveroja, osuus liikevaihdosta, %

14,6

3,4

7,4

Raportointikauden voitto, osuus liikevaihdosta, %

11,9

3,2

6,6

Bruttoinvestoinnit, 1 000 euroa

5 226

849

10 406

Poistot, 1 000 euroa

4 942

5 618

21 432

Oman pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

28,1

2,0

21,6

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

19,8

4,8

16,7

Omavaraisuusaste, %

43,9

43,1

46,0

Velkaantumisaste (gearing), %

13,3

43,7

25,4

Henkilöstö keskimäärin

703

678

689

Osakekohtainen tulos, euroa, laimentamaton

0,24

0,06

0,52

Osakekohtainen tulos, euroa, laimennettu

0,24

0,06

0,52

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,28

0,16

0,99

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

2,64

2,36

2,53

Osakkeiden lukumäärä katsauskauden lopussa, ilman omia osakkeita

57 599 164

57 529 868

57 568 341

Osakekurssi raportointikauden lopussa, euroa

5,74

2,45

5,08

Alin osakekurssi raportointikaudella, euroa

5,00

2,00

2,00

Ylin osakekurssi raportointikaudella, euroa

6,24

2,65

5,36

Kaupankäyntivolyymilla painotettu keskikurssi, euroa

5,60

2,27

4,29

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

330,6

140,9

292,4

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä

7 004 147

1 404 870

12 937 753

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä, % keskimääräisestä osakemäärästä

12,2

2,4

22,5

 

 

*   Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

 

     

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Korolliset nettovelat, 1 000 euroa

         

Pitkäaikaiset korolliset velat, nimellisarvo

   

99 642

94 834

99 892

Lyhytaikaiset korolliset velat, nimellisarvo

   

2 584

13 066

2 539

Korolliset saamiset ja rahavarat

 

 

-81 999

-48 593

-65 331

Korolliset nettovelat

 

 

20 227

59 307

37 101

 

 

TUNNUSLUKUJEN JA VAIHTOEHTOISTEN TUNNUSLUKUJEN LASKENTA

Osakekohtaiset tunnusluvut ovat joko IFRS-tunnuslukuja (osakekohtainen tulos), Valtiovarainministeriön asetuksen edellyttämiä tunnuslukuja tai vaihtoehtoisia tunnuslukuja (osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta).

 

Osa Suomisen esittämistä muista tunnusluvuista on vaihtoehtoisia tunnuslukuja. Vaihtoehtoinen tunnusluku on taloudellinen tunnusluku, joka on muu kuin IFRS-normistossa määritelty tai nimetty taloudellinen tunnusluku. Suomisen käsityksen mukaan vaihtoehtoisten tunnuslukujen käyttö antaa esimerkiksi sijoittajille hyödyllistä tietoa konsernin taloudellisesta toiminnasta ja tilasta ja helpottaa raportointikausien välistä vertailua.

 

Konsernitilinpäätöksen ja osakekohtaisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty vuoden 2020 konsernitilinpäätöksessä. Konsernitilinpäätöksen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen komponenttien välinen yhteys on esitetty Suomisen vuoden 2020 vuosikertomuksessa. 

 

 

Osakekohtaisten tunnuslukujen laskenta

 

Osakekohtainen tulos

 

Laimentamaton osakekohtainen tulos (EPS)

 

Raportointikauden voitto verojen jälkeen

=

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

 

Laimennettu osakekohtainen tulos (EPS)

 

Raportointikauden voitto

=

Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

 

 

 

 

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Raportointikauden voitto

 

13 774

3 546

30 116

         
         

Keskimääräinen osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

57 581 245

57 529 868

57 549 842

Keskimääräinen laimennettu osakeantioikaistu osakemäärä ilman omia osakkeita

 

57 912 920

57 609 586

57 796 591

         

Osakekohtainen tulos

       
         

euroa

 

 

 

 

Laimentamaton

 

0,24

0,06

0,52

Laimennettu

 

0,24

0,06

0,52

           

 

 

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

 

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

 

Liiketoiminnan rahavirta

=

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

 

 

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Liiketoiminnan rahavirta, tuhatta euroa

 

15 954

9 410

56 991

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

57 599 164

57 529 868

57 568 341

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

 

0,28

0,16

0,99

 

                       
Osakekohtainen oma pääoma

 

Osakekohtainen oma pääoma

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

=

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

 

 

 

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä, tuhatta euroa

 

152 227

135 868

145 882

Osakeantioikaistu osakemäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

57 599 164

57 529 868

57 568 341

Osakekohtainen oma pääoma, euroa

 

2,64

2,36

2,53

 

 

Osakekannan markkina-arvo

 

Osakekannan markkina-arvo

=

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita x raportointikauden viimeinen pörssikurssi

 

 

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa ilman omia osakkeita

 

57 599 164

57 529 868

57 568 341

Raportointikauden viimeinen pörssikurssi, euroa

5,74

2,45

5,08

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

 

330,6

140,9

292,4

 

 

 

Osakkeiden vaihto

 

Osakkeiden vaihto

=

Kauden aikana vaihdettujen osakkeiden lukumäärän suhteellinen osuus keskimääräisestä osakemäärästä ilman omia osakkeita

 

 

 

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Vaihdettujen osakkeiden lukumäärä raportointikaudella

 

7 004 147

1 404 870

12 937 753

Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä ilman omia osakkeita

57 581 245

57 529 868

57 549 842

Osakkeiden vaihto, %

 

12,2

2,4

22,5

 

 

Tunnuslukujen ja vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskenta

 

Liikevoitto ja vertailukelpoinen liikevoitto

 

Liikevoitto (EBIT)

=

Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut

         

Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT)

=

Voitto ennen tuloveroja + nettorahoituskulut oikaistuna tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä

 

Eri raportointikausien tuloksen vertailukelpoisuuden parantamiseksi Suominen esittää vaihtoehtoisena tunnuslukuna vertailukelpoisen liikevoiton. Liikevoittoa oikaistaan merkittävillä liiketapahtumilla, joiden katsotaan vaikeuttavan eri raportointikausien välistä vertailua. Tällaisia eriä ovat muun muassa arvonalentumistappiot tai niiden peruutukset, merkittävät omaisuuserien luovutusvoitot ja -tappiot sekä uudelleenjärjestelykulut. Vuosina 2021 ja 2020 Suomisella ei ollut tuloksen vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä.

 

Käyttökate (EBITDA)

 

Käyttökate (EBITDA)

=

Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset

 

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Liikevoitto

 

13 592

5 664

39 492

+ Poistot ja arvonalentumiset

4 942

5 618

21 432

Käyttökate

 

18 534

11 282

60 924

 

 

Bruttoinvestoinnit

 

         

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Lisäykset aineettomiin hyödykkeisiin

 

19

21

306

Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin

5 207

828

10 100

Bruttoinvestoinnit

 

5 226

849

10 406

 

 

Korolliset nettovelat

 

Suominen katsoo, että korollisten velkojen ilmoittaminen paitsi jaksotettuun hankintamenoon, myös nimellisarvostaan, antaa sijoittajille hyödyllistä lisätietoa Suominen velkaantumisesta.

 

Korolliset nettovelat

=

Korolliset velat nimellisarvoon − korolliset saamiset − rahavarat

 

         

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Korolliset velat

 

100 381

104 893

100 293

Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut

 

1 845

3 006

2 138

Korolliset saamiset

 

-7 403

-7 454

Rahavarat

-81 999

-41 190

-57 877

Korolliset nettovelat

 

20 227

59 307

37 101

         

Korolliset velat

 

100 381

104 893

100 293

Joukkovelkakirjalainojen lunastus- ja liikkeellelaskukulut

 

1 845

3 006

2 138

Korollisten velkojen nimellisarvo

 

102 226

107 900

102 431

 

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %

=

Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta) x 100

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä (vuosineljännesten keskiarvo)

 

 

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Raportointikauden voitto (rullaava 12 kuukautta)

 

40 344

2 645

30 116

         

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019

 

135 868

133 776

132 452

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.3.2020

 

138 551

133 178

135 868

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 30.9.2020 / 30.9.2021 / 30.6.2020

 

144 074

136 871

138 551

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.12.2020/ 31.12.2019 / 30.9.2020

 

145 882

132 452

144 074

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 31.3.2021 / 31.3.2020 / 31.12.2020

 

152 227

135 868

145 882

Keskiarvo

 

143 320

134 429

139 365

         

Oman pääoman tuotto (ROE), %

 

28,1

2,0

21,6

 

 

Sijoitettu pääoma

 

Sijoitettu pääoma

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä + korolliset velat

 

 

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

152 227

135 868

145 882

Korolliset velat

 

100 381

104 893

100 293

Sijoitettu pääoma

 

252 608

240 761

246 175

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

=

Liikevoitto + rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta) x 100

   

Sijoitettu pääoma, vuosineljännesten keskiarvo

 

 

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Liikevoitto (rullaava 12 kuukautta)

 

47 420

10 832

39 492

Rahoitustuotot (rullaava 12 kuukautta)

 

858

1 005

925

Yhteensä

 

48 278

11 837

40 416

         

Sijoitettu pääoma 31.3.2020 / 31.3.2019 / 31.12.2019

 

240 761

250 259

241 615

Sijoitettu pääoma 30.6.2020 / 30.6.2019 / 31.3.2020

 

238 195

249 752

240 761

Sijoitettu pääoma 30.9.2020 / 30.9.2021 / 30.6.2020

 

240 368

246 660

238 195

Sijoitettu pääoma 31.12.2020/ 31.12.2019 / 30.9.2020

 

246 175

241 615

240 368

Sijoitettu pääoma 31.3.2021 / 31.3.2020 / 31.12.2020

 

252 608

240 761

246 175

Keskiarvo

 

243 621

245 809

241 423

         

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

19,8

4,8

16,7

 

 

Omavaraisuusaste, %

 

Omavaraisuusaste, %

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä x 100

 
   

Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

152 227

135 868

145 882

         

Taseen loppusumma

 

346 997

315 772

317 381

Saadut ennakot

 

-60

-313

-23

   

346 937

315 459

317 358

         

Omavaraisuusaste, %

 

43,9

43,1

46,0

 

 

 

Velkaantumisaste, %

 

Velkaantumisaste, %

=

Korolliset nettovelat x 100

 

 

   

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

1 000 euroa

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

Korolliset nettovelat

 

20 227

59 307

37 101

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä

 

152 227

135 868

145 882

Velkaantumisaste, %

 

13,3

43,7

25,4

 


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN

 

1 000 euroa

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

Suomi

780

804

3 180

Muu Eurooppa

41 472

34 919

156 060

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

72 370

73 677

295 975

Muut maat

711

803

3 678

Yhteensä

115 333

110 203

458 893

 

 

LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTA-ALUEITTAIN NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

 

2021

2020

1 000 euroa

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Amerikat

71 904

66 829

71 947

77 162

73 170

Eurooppa

43 432

44 276

43 542

45 047

37 054

Kohdistamattomat kurssierot ja konsernieliminoinnit

-2

-19

-54

-38

-21

Yhteensä

115 333

111 086

115 435

122 170

110 203KEHITYS NELJÄNNESVUOSITTAIN

 

2021

2020

1 000 euroa

1-3

10-12

7-9

4-6

1-3

Liikevaihto

115 333

111 086

115 435

122 170

110 203

Vertailukelpoinen käyttökate

18 534

13 546

18 107

17 989

11 282

% liikevaihdosta

16,1

12,2

15,7

14,7

10,2

Käyttökate

18 534

13 546

18 107

17 989

11 282

% liikevaihdosta

16,1

12,2

15,7

14,7

10,2

Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Liikevoitto

13 592

8 530

12 907

12 391

5 664

% liikevaihdosta

11,8

7,7

11,2

10,1

5,1

Nettorahoituskulut

3 266

-64

-1 761

-1 813

-1 945

Voitto ennen tuloveroja

16 858

8 466

11 146

10 579

3 719

% liikevaihdosta

14,6

7,6

9,7

8,7

3,4

 

 

 

LÄHIPIIRITIEDOT

Suomisen lähipiiriin kuuluvat hallitus, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet sekä heidän perheenjäsenensä ja määräysvaltayhtiönsä. Myös osakkeenomistajat, jolla on osakeomistuksen kautta huomattava vaikutusvalta Suomisessa, kuuluvat lähipiiriin. Suomisella ei ole osakkuusyhtiöitä.

Liiketoimissaan lähipiiriin kuuluvien kanssa Suominen noudattaa samoja kaupallisia ehtoja kuin liiketoimissaan ulkopuolisten osapuolten kanssa.

 

Yksi Suomisen osakeperusteisista kannustinjärjestelmistä päättyi ja osakkeet luovutettiin järjestelmän osallistujille helmikuussa. Toimitusjohtajalle luovutettiin 12 002 osaketta, ja osakkeiden sekä rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 128 tuhatta euroa. Muille johtoryhmän jäsenille luovutettiin yhteensä 14 742 osaketta. Osakkeiden ja rahana maksettavan osuuden yhteissumma oli 146 tuhatta euroa.

 

 

 

AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN, AINEETTOMIEN HYÖDYKKEIDEN JA KÄYTTÖOIKEUSOMAISUUSERIEN MUUTOKSET

 

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

1 000 euroa

Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet

Aineet-tomat hyödyk-keet

Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet

Aineet-tomat hyödyk-keet

Aineelliset käyttö-omaisuus-hyödykkeet

Aineet-tomat hyödyk-keet

Kirjanpitoarvo kauden alussa

104 666

16 748

121 584

20 020

121 584

20 020

Investoinnit ja lisäykset

5 207

19

828

21

10 100

306

Poistot ja arvonalentumiset

-3 284

-861

-3 822

-898

-14 354

-3 549

Kurssierot ja muut muutokset

3 461

19

-2 410

9

-12 664

-29

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

110 050

15 925

116 181

19 151

104 666

16 748

 

 

Aineettomat hyödykkeet on esitetty ilman liikearvoa.

 

 

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

1 000 euroa

Käyttöoikeus-omaisuuserät

Käyttöoikeus-omaisuuserät

Käyttöoikeus-omaisuuserät

Kirjanpitoarvo kauden alussa

17 784

14 319

14 319

Lisäykset

91

145

7 410

Myynnit ja vähennykset

-11

-80

Poistot ja arvonalentumiset

-797

-897

-3 530

Kurssierot ja muut muutokset

338

87

-335

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

17 405

13 654

17 784

 

 

KOROLLISTEN VELKOJEN MUUTOS

 

1 000 euroa

1-3/2021

1-3/2020

1-12/2020

Korolliset velat yhteensä kauden alussa

100 293

109 163

109 163

Lyhytaikaiset lainat kauden alussa

2 539

16 986

16 986

Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksu, rahavirtavaikutteiset

-638

-14 779

-31 968

Lyhytaikaisten lainojen nostot, rahavirtavaikutteiset

10 000

15 000

Lyhytaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan

29

66

276

Lyhytaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan

-13

-625

Siirrot pitkäaikaisista lainoista

622

770

3 001

Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan

44

23

-130

Lyhytaikaiset lainat kauden lopussa

2 584

13 066

2 539

       

Pitkäaikaiset lainat kauden alussa

14 892

10 464

10 464

Pitkäaikaisten lainojen lisäykset, ei vaikutusta rahavirtaan

68

79

7 744

Pitkäaikaisten lainojen vähennykset, ei vaikutusta rahavirtaan

-4

-3

Siirrot lyhytaikaisiin lainoihin

-622

-770

-3 001

Kurssiero, ei vaikutusta rahavirtaan

308

61

-312

Pitkäaikaiset lainat kauden lopussa

14 642

9 835

14 892

       

Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden alussa  

82 862

81 714

81 714

Joukkovelkakirjalainojen jaksotus jaksotettuun hankintamenoon, ei vaikutusta rahavirtaan

293

280

1 148

Pitkäaikaiset joukkovelkakirjalainat kauden lopussa

83 155

81 994

82 862

Korolliset velat yhteensä kauden lopussa

100 381

104 893

100 293

 

 

VASTUUSITOUMUKSET

 

       

1 000 euroa

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

       

Muut vastuut

     

Vuokravastuut

124

181

104

Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden hankintaa koskevat sopimukselliset sitoumukset

4 442

6 586

Alkamattomat vuokrasopimukset, joihin on sitouduttu

117

34

 

 

 

 

Takausvastuut ja muut vastuut

     

Takaukset omista sitoumuksista

3 922

8 492

4 317

Muut omat vastuut

31 304

32 197

33 452

Yhteensä

35 226

40 689

37 769

 

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT JA KÄYVÄT ARVOT

 

 

31.3.2021

31.3.2020

31.12.2020

1 000 euroa

Nimellis-arvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Käypä arvo

Valuuttatermiinit

 

 

 

 

   

  suojauslaskentaa ei sovelleta

2 729

-66

4 431

-44

2 991

60

 

 

 

RAHOITUSVAROJEN LUOKITTELU

 

a. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat varat

b. Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvarat

c. Käypään arvoon laajan tuloksen kautta kirjattavat rahoitusvarat

d. Kirjanpitoarvo

e. Käypä arvo

 

 

Luokittelu

1 000 euroa

a.

b.

c.

d.

e.

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

421

421

421

Myyntisaamiset

55 432

55 432

55 432

Korko- ja muut rahoitussaamiset

340

340

340

Rahavarat

81 999

81 999

81 999

Yhteensä 31.3.2021

137 771

421

138 192

138 192

 

   

1 000 euroa

a.

b.

c.

d.

e.

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

347

421

768

768

Lainasaamiset

3 476

3 978

7 454

7 454

Myyntisaamiset

51 128

51 128

51 128

Johdannaissaamiset

61

61

61

Korko- ja muut rahoitussaamiset

378

378

378

Rahavarat

57 877

57 877

57 877

Yhteensä 31.12.2020

3 885

113 360

421

117 666

117 666

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.


RAHOITUSVELAT

 

31.3.2021

31.12.2020

1 000 euroa

Kirjan-

pitoarvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Kirjanpito-arvo

Käypä arvo

Nimellis-arvo

Pitkäaikaiset rahoitusvelat

           
             

Joukkovelkakirjalainat

83 155

87 669

85 000

82 862

87 661

85 000

Vuokrasopimusvelat

14 642

14 642

14 642

14 892

14 892

14 892

Yhteensä pitkäaikaiset rahoitusvelat

97 797

102 311

99 642

97 754

102 553

99 892

             

Lyhytaikaiset rahoitusvelat

           
             

Vuokrasopimusvelat

2 584

2 584

2 584

2 539

2 539

2 539

Korkovelat

1 060

1 060

1 060

522

522

522

Johdannaisvelat

66

66

66

1

1

1

Muut lyhytaikaiset velat

639

639

639

552

552

552

Ostovelat

51 134

51 134

51 134

42 024

42 024

42 024

Yhteensä lyhytaikaiset rahoitusvelat

55 484

55 484

55 484

45 639

45 639

45 639

             

Yhteensä

153 280

157 795

155 126

143 393

148 191

145 531

 

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käyvän arvon määrittämisperiaatteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

 

KÄYPIEN ARVOJEN LUOKITTELUPERUSTEET

 

1 000 e

Taso 1

Taso 2

Taso 3

Käypään arvoon arvostetut varat ja velat

     

Oman pääoman ehtoiset instrumentit

421

Yhteensä

421

       

Käypään arvoon arvostetut johdannaiset

     

Valuuttajohdannaiset, velat

-66

Yhteensä

-66

 

Suominen on käyttänyt vuonna 2021 samoja käypien arvojen luokitteluperusteita kuin konsernitilinpäätöksessään 2020.

 

Tasojen välillä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

 

SUOMINEN OYJ
Hallitus

Lisätietoja antavat:
Toimitusjohtaja Petri Helsky, puh. 010 214 3080
Talousjohtaja Toni Tamminen, puh. 010 214 3051

Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintätuotteisiin sekä muihin sovelluksiin. Visiomme on olla edelläkävijä innovatiivisissa ja vastuullisissa kuitukankaissa. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet ovat läsnä ihmisten jokapäiväisessä elämässä ympäri maailmaa. Suomisen liikevaihto vuonna 2020 oli 458,9 milj. euroa ja työllistämme lähes 700 ammattilaista Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen osake noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: www.suominen.fi.

 

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.suominen.fi

Liitteet