← Takaisin

Suominen Oyj:n hallitus päätti johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Suominen Oyj   Pörssitiedote   9.12.2015  klo 16.30

Suominen Oyj:n hallitus päätti johdon ja avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta

Suominen Oyj:n hallitus on päättänyt johdon ja avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän uudesta ansaintajaksosta. Uusi ansaintajakso koskee kalenterivuosia 2017–2019. Kannustinjärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja järjestelmään osallistuvien henkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmä. Sen kohderyhmään kuuluu noin 20 henkilöä.

Järjestelmän mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2017–2019 perustuu konsernin liikevaihdon kasvuun, liikevoittomarginaaliin (EBIT %) ja sijoitetun pääoman tuottoon (ROI %). Ansaintajaksolta 2017–2019 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 480 000 Suominen Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Hallituksella on oikeus leikata järjestelmän mukaisia palkkioita, jos hallituksen osakkeen pörssikurssille asettamat rajat täyttyvät.

Hallitus päättää erikseen uusista ansaintajaksoista. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa.

Palkkion maksaminen ja johdon omistusvelvollisuus

Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2017–2019 maksetaan vuonna 2020 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa puolta hänen bruttovuosipalkkansa arvosta. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava puolet saamastaan netto-osakemäärästä, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

Suominen Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Jorma Eloranta, hallituksen puheenjohtaja, puh. 010 214 300
Nina Kopola, toimitusjohtaja, puh. 010 214 300