← Takaisin

Suominen Oyj:n hallitus on perustanut hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat

Suominen Oyj:n hallitus on perustanut hallituksen tarkastus- ja palkitsemisvaliokunnat.
Tarkastusvaliokunnan ensisijaiset tehtävät liittyvät yhtiön hyvän hallinnoinnin varmistamiseen sekä kirjanpidon ja taloudellisen raportoinnin, sisäisten valvontajärjestelmien ja ulkoisen tilintarkastajan toiminnan valvonnan varmistamiseen. Tarkastusvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa, ellei hallitus erikseen tietyn asian osalta niin päätä.

Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hannu Kasurisen ja jäseniksi Suvi Hintsasen ja Heikki Mairinojan. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokuntaan valitaan vähintään kolme jäsentä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Suominen Oyj:n hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt. Palkitsemisvaliokunta valmistelee vastuualueelleen kuuluvia asioita hallitukselle, mutta sillä ei ole itsenäistä päätösvaltaa ellei hallitus erikseen yksittäisen asian osalta niin päätä.

Suominen Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Jorma Elorannan ja jäseneksi Risto Anttosen. Jatkossa valiokunnan puheenjohtaja ja jäsenet valitaan vuosittain hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Valiokunnan jäsenten vähimmäismäärä on kaksi, mikä poikkeaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksesta 22, jonka mukaan hallituksen valiokunnissa on vähintään kolme jäsentä. Suominen Oyj:n hallitus toteaa, että ottaen huomioon hallituksen jäsenmäärä sekä yhtiön toiminnan laajuus ja luonne, kykenee palkitsemisvaliokunta kaksijäsenisenäkin käsittelemään asioita tehokkaasti. Palkitsemisvaliokunnan jäsenistä enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia. Toimitusjohtaja tai yhtiön tai konsernin muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla palkitsemisvaliokunnan jäsen.

SUOMINEN OYJ Hallitus

Lisätietoja antaa: Tapio Engström, Suominen Oyj:n talousjohtaja ja hallituksen sihteeri, puh. 010 214 300