← Takaisin

Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018: Liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät, liikevoittoa koskevaa ohjausta täsmennetty, Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan bruttokate kääntyi positiiviseksi

Suominen Oyj   Puolivuosikatsaus   3.8.2018 klo 8.00 Suominen Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2018:

Liikevaihto ja liikevoitto heikkenivät, liikevoittoa koskevaa ohjausta täsmennetty, Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan bruttokate kääntyi positiiviseksi

AVAINLUKUJA

 

 

4-6/

4-6/

1-6/

1-6/

1-12/

 

2018

2017

2018

2017

2017

Liikevaihto, milj. euroa

110,0

112,0

216,6

224,9

426,0

Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. euroa

2,9

4,4

4,5

10,6

15,0

Liikevoitto, milj. euroa

2,9

4,4

4,5

10,6

15,0

Raportointikauden voitto, milj. euroa

1,8

2,1

1,4

6,4

14,5

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,03

0,04

0,03

0,12

0,27

Osakekohtainen tulos, laimennettu, euroa

0,03

0,04

0,03

0,11

0,25

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

0,19

0,19

0,28

0,31

0,39

Sijoitetun pääoman tuotto, rullaava 12 kuukautta, %

4,1

9,7

6,6

Velkaantumisaste (gearing), %

59,6

53,7

59,5*

 

*oikaistu

 

Tässä osavuosikatsauksessa sulkeissa esitetyt luvut viittaavat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

 

Avainasiat huhti-kesäkuussa 2018: - Liikevaihto laski 2 % ja oli 110,0 milj. euroa (112,0). EUR/USD-valuuttakurssimuutokset heikensivät raportoitua liikevaihtoa -5,2 milj. eurolla. - Liikevoitto laski 34 % ja oli 2,9 milj. euroa (4,4) pääasiassa wc:stä huuhdeltavien tuotteiden myyntihintoihin kohdistuneen paineen sekä tiettyjen toimituskykyyn liittyvien ongelmien vuoksi. - Liiketoiminnan rahavirta oli 10,8 milj. euroa (10,2). Rahavirtaa kasvatti Yhdysvalloissa saatu 7,0 milj. euron veronpalautus. - Yhdysvalloissa Pohjois-Carolinassa sijaitsevan Bethunen-tehtaan uuden tuotantolinjan bruttokate kääntyi positiiviseksi toisen vuosineljänneksen lopulla. - Suominen täsmentää arviotaan tulevaisuuden näkymistä ja odottaa, että vuonna 2018 konsernin liikevaihto on parempi kuin vuonna 2017 ja vertailukelpoinen liikevoitto on vuoden 2017 tasolla. Aiemmin Suominen arvioi, että liikevaihto ja vertailukelpoinen liikevoitto ovat paremmat kuin vuonna 2017. Suomisen liikevaihto vuonna 2017 oli 426,0 milj. euroa ja liikevoitto 15,0 milj. euroa. Tilikaudella 2017 Suomisella ei ollut liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä. Vertailukelpoisen liikevoiton laskenta on esitetty tämän tiedotteen taulukko-osassa.

Toimitusjohtaja Nina Kopola kommentoi Suomisen toista vuosineljännestä: ”Kuluttajien luottamusta mittaavat indeksit pysyivät vahvalla tasolla Suomisen päämarkkina-alueilla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Kuitukankaitamme käytetään pääasiassa päivittäistavaroissa, ja näillä kohdemarkkinoilla yleinen taloudellinen tilanne sekä kuluttajien luottamus vaikuttavat kulutuskysyntään. Suomisen liikevaihto oli 110,0 milj. euroa. Määrätietoiset toimenpiteet tuotteiden hinnoittelussa sekä tuoteportfolion suotuisa kehitys vaikuttivat liikevaihtoon positiivisesti, mutta EUR/USD-valuuttakurssimuutokset käänsivät liikevaihdon laskuun viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen suhteessa euroon heikensi liikevaihtoa 5,2 milj. eurolla toisella vuosineljänneksellä.

 

Suomisen liikevoitto laski toisella vuosineljänneksellä 2,9 milj. euroon lähinnä wc:stä huuhdeltaviin tuotteisiin kohdistuneen kireän hintakilpailun vuoksi. Lisäksi meillä oli edelleen joitakin toimituskykyyn liittyviä ongelmia jotka johtuivat pääasiassa rahtipalveluiden saatavuuteen liittyvistä haasteita Yhdysvallloissa. EUR/USD-valuuttakurssimuutokset alensivat liikevoittoa 0,3 milj. eurolla. Kuitenkin liikevoitto lähes kaksinkertaistui vuoden 2018 ensimmäisestä neljänneksestä. Tämä on merkki siitä, että kannattavuuden parantamiseen tähtäävän 3P-ohjelmamme toimenpiteet tuottavat tulosta ja että Suomisen liikevoiton negatiivinen kehitys on nyt alkanut kääntyä asteittain kohti parempaa. Viestimme muutoksen asteittaisesta luonteesta täsmentämällä liikevoiton kehitystä vuonna 2018 koskevaa ohjausta.

 

3P-ohjelma aloitettiin vuoden 2017 lopulla ja se keskittyy Suomisen kannattavuuden parantamiseen hinnoittelun (Pricing), suorituskyvyn (Performance) ja tuotannon suunnittelun (Planning) kehittämisen avulla.

 

Toisella vuosineljänneksellä myyntimäärät laskivat hieman, mutta pystyimme edelleen hieman nostamaan keskimääräistä myyntihintaamme verrattuna sekä viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon sekä vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen. Keskihintaan vaikutti myös tuoteportfolion positiivinen muutos: katsauskauden päättyessä korkean lisäarvon tuotteiden osuus liikevaihdosta oli noussut 62 %:iin (59 % vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2017).

 

Ohjelman toisen P:n eli suorituskyvyn (Performance) parantamisen osalta olen hyvin tyytyväinen voidessani todeta, että Bethunen tehtaalla Yhdysvalloissa sijaitseva uusi tuotantolinjamme kääntyi bruttokatteeltaan positiiviseksi. Tämä jo odotettu etappi saavutettiin toisen vuosineljänneksen lopulla, kun tuotantolinja saatiin toimimaan selvästi aiempaa vakaammin ja luotettavammin.

 

Ohjelman kolmas P on tuotannon suunnittelu (Planning) ja siinä meneillään olevalla konserninlaajuisella tietojärjestelmäuudistuksella on tärkeä rooli. Järjestelmäuudistus eteni toisella neljänneksellä aikataulun mukaan ja uudet järjestelmät otettiin käyttöön molemmilla tehtaillamme Italiassa. Uudistus on meille kasvun mahdollistaja, sillä sen avulla pystymme parantamaan tuotantomme suunnittelua ja optimointia. Tällä hetkellä neljä Suomisen kahdeksasta tehtaasta käyttää uusittuja tietojärjestelmiä. Arvioimme, että suurin osa tehtaistamme on uusien tietojärjestelmien piirissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Raportointikauden voitto oli 1,8 milj. euroa. Liiketoiminnan rahavirtaan vaikutti vahvasti Yhdysvalloissa maksettu veronpalautus.

 

Green Bayn tehtaalla Yhdysvalloissa meneillään oleva kasvuinvestointihanke etenee suunnitelmien ja aikataulun mukaan. Odotamme tuotantolinjaan tehtävien muutosten olevan täydessä käytössä vuoden 2019 loppuun mennessä.

 

Lue osavuosikatsaus kokonaisuudessaan tästä (pdf)